Crop summary / Gewas opsomming

Gross margins for canola 2012/2013 Canola bruto marges

June 2012 grain prices / Junie 2012 graanpryse
Per ha per area / per ha per streek
Area / Streek Caledon
Riviersonderend
Bredasdorp
Napier
Swellendam
Heidelberg
Moorreesburg Malmesbury Eendekuil Porterville
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum Minimum No / Geen Minimum Minimum Minimum Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 1.40 1.30 1.20 0.40 1.60 1.10 1.50
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 4 340 4 340 4 336 4 343 4 338 4 342 4 342
  Contract / kontrak (i) R/ton 4 350 4 350 4 350 4 350 4 350 4 350 4 350
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 0 0 0 0 0
  Grade discounts / graaddiskonto R/ton 0 0 0 0 0 0 0
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 10 10 14 7 12 8 8
Gross income at farm gate / Bruto inkomste by plaaskhek R/ha 6 076 5 642 5 203 6 080 6 940 4 776 6 513
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 360 446 372 292 296 296 251
  Own / Eie R/ha 4 0 45 7 7 38
  Purchased / Gekoop R/ha 356 446 248 290 290 213
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 1 422 1 223 857 1 215 1 519 1 104 1 423
Lime / Kalk R/ha 61 58 69 0 166 0 125
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 489 393 372 380 320 280 320
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 364 302 116 46 60 40 61
Crop insurance / Oesversekering R/ha 27 23 215 0 14 0 0
Tractors and implements / Trekkers en implemente (v)
  Fuel / Brandstof R/ha 187 187 106 185 235 255 255
  Repairs and maintenance /   Herstelwerk en onderhoud R/ha 301 301 183 177 228 187 197
Contract / Kontrakwerk R/ha 173 58 24 105 65 65 76
Casual labour / Los arbeid R/ha 3 0 9 0 0 0 0
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vi) R/ha 196 175 114 137 173 133 158
Harvesting costs / Oeskoste (vii) R/ha 343 343 216 210 287 302 310
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 927 3 508 2 653 2 746 3 463 2 662 3 175
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 150 2 134 2 549 3 334 3 477 2 114 3 337
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 420 340 182 214 161 161 161
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 1 730 1 794 2 367 3 120 3 316 1 953 3 176
 • SAFEX price only applicable to wheat.
  SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Interest rate calculated over 6 months: 0.00%.
  Rentekoers bereken vir 6 maande: 0.00%.
 • Includes self combine harvesting and "plat sny" if applicable (only fuel and repairs).
  Eie stroper en platsnyer indien van toepassing (slegs brandstof en reparasies).
Subscribe: receive ICBs via e-mail