Canola and wheat (i) 2013/2014 Canola en koring (i)

Swartland – Cape Agri and Overberg Agri areas / Kaap Agri en Overberg Agri gebiede
Area / Gebied Sandveld Southern / Suid-Swartland Middle / Middel-Swartland Rooi Karoo
Crop / Gewas Canola Wheat Koring Canola Wheat Koring Canola Wheat Koring Canola Wheat Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
Planting method / Plant metode Sow Sow Planter Planter Planter Planter Sow Planter
Yield / Opbrengs T/ha 0.80 1.50 1.80 3.00 1.50 2.50 1.00 1.80
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 4 476 2 659 4 476 2 659 4 476 2 659 4 476 2 659
  Safex contract / kontrak (ii) R/ton 4 500 3 500 4 500 3 500 4 500 3 500 4 500 3 500
  Transport differential /   Vervoerdifferensiaal R/ton 0 600 0 600 0 600 0 600
  Grade discounts / Graaddiskonto R/ton 0 161 0 161 0 161 0 161
  Other marketing costs / Ander (iii) R/ton 24 80 24 80 24 80 24 80
Gross farm gate income / Bruto inkomste by plaashek R/ha 3 581 3 988 8 056 7 976 6 713 6 647 4 476 4 786
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iv) R/ha 720 299 810 448 774 327 720 318
  Own / Eie R/ha 0 149 0 223 0 195 0 158
  Purchased / Gekoop R/ha 720 150 810 225 774 131 720 159
Fertilizer / Bemesting (v) R/ha 1 242 1 224 2 122 2 180 1 501 1 933 1 421 1 437
Lime / Kalk R/ha 99 100 150 150 150 180 150 150
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 664 216 735 714 729 714 664 215
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 108 165 94 350 107 361 107 222
Crop insurance / Oesversekering R/ha 16 18 37 36 30 30 20 22
Tractor and implements / Trekkers en implemente (vi)
  Fuel / Brandstof R/ha 214 216 234 245 234 245 214 230
  Repairs and maintenance /   Herstelwerk en onderhoud R/ha 177 178 316 316 316 316 177 307
Contractor / Kontrakwerk R/ha 159 159 159 159 159 159 159 85
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0 0 0 0 0 45
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vii) R/ha 180 140 243 240 210 224 192 162
Harvesting costs / Oeskoste (viii) R/ha 209 224 208 208 208 208 209 209
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 787 2 939 5 110 5 046 4 419 4 697 4 032 3 401
Gross margin / Bruto marge R/ha -207 1 049 2 947 2 930 2 294 1 950 443 1 384
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 214 226 161 161 161 161 161 161
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha -421 822 1 785 2 769 2 133 1 789 282 1 223

Source: adjusted study group results in cooperation with Cape Agri and Overberg Agri.
Bron: aangepaste studiegroep resultate in samewerking met Kaap Agri en Overberg Agri.

 • Canola prices unknown during drafting of budgets. Estimates were made of new prices.
  Canola pryse nie bekend tydens opstel van begroting. Ramings is gemaak van nuwe prys.
 • Safex price only applicable to wheat.
  Safex-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Interest rate 10.00%.
  Rentekoers 10.00%.
 • Includes self combine harvesting and "platsny" if applicable (only fuel and repairs).
  Eie stroper en platsny indien van toepassing (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
Cape Agri and Overberg Agri areas / Kaap Agri en Overberg Agri gebiede

Swartland – Sandveld
Yield / Opbrengs (ton/ha) 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
Contract price / Kontrak prys Gross margin (permanent labour excluded) / Bruto marge (arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 300 -1 222 -796 -376 61 488
4 400 -1 162 -724 -287 151 588
4 500 -1 102 -654 -207 241 688
4 600 -1 042 -584 -127 331 788
4 700 -982 -514 -47 421 888
Southern Swartland / Suid-Swartland
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00
Contract price / Kontrak prys Gross margin (permanent labour excluded) / Bruto marge (arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 300 1 731 2 159 2 587 3 014 3 442
4 400 1 891 2 329 2 767 3 204 6 642
4 500 2 051 2 499 2 947 3 394 3 842
4 600 2 211 2 669 3 126 3 584 4 042
4 700 2 371 2 839 3 307 3 774 4 242
Swartland – Rooi Karoo
Yield / Opbrengs (ton/ha) 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20
Contract price / Kontrak prys Gross margin (permanent labour excluded) / Bruto marge (arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 300 -612 -184 243 671 1 098
4 400 -532 -94 343 781 1 218
4 500 -452 -4 443 891 1 338
4 600 -372 86 543 1 001 1 458
4 700 -292 176 643 1 111 1 578
Middle Swartland / Middel-Swartland
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70
Contract price / Kontrak prys Gross margin (permanent labour excluded) / Bruto marge (arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 300 1 139 1 567 1 994 2 422 2 849
4 400 1 269 1 707 2 144 2 582 3 019
4 500 1 399 1 847 2 294 2 742 3 189
4 600 1 529 1 987 2 444 2 902 3 359
4 700 1 659 2 127 2 594 3 062 3 529
Subscribe: receive ICBs via e-mail