Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou op 26 November 2009 te Elsenburg 1. Opening

  Mnr Schonken open die vergadering met gebed. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr F Potgieter PNS
  Dr J Strauss DLWK
  Dr J Labuschagne DLWK
  Dr T Brand DLWK
  Dr N Kotzé Agricol
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK (Moorreesburg)
  Me A Swanepoel DLWK
  Me L Smorenburg DLWK
  Mnr PS Uys CBK
  Mnr JB Smuts CBK
  Mnr K Schonken GSA
  Mnr JJ Bester GSA
  Mnr JCG van Niekerk MKB
  Mnr H van Vuuren Kaap Agri
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr J Loubser Nova Voere
  Prof A Agenbag US
  Dr GB Tribe LNR-NIPB
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Dr A Malan US (op uitnodiging)
  Mnr G Keun PNS
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskonings

  Dr I Trautmann DLWK
  Dr M Hardy DLWK
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr JJ Bruwer SSK
  Mnr K Becker SOILL
  Me A Enslin SAGIS
  Mnr P von Nieuwholtz Gellman Saad
  Mnr G Els Gellman Saad
  Mnr PJ Pieterse
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr J McDermott Du Pont
  Mnr JG Loubser PNS
  Me R Beukes NOK
  Me E Hough MKB
 3. Personalia

  Die Vergadering aanvaar 'n mosie van roubeklag met die afsterwe van Mnr Jannie Bruwer se eggenote.

 4. Vasstelling van sakelys

  Geen.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 27 Augustus 2009 word as gelese beskou en goedgekeur.

  Daar word besluit dat die notule van 27 Augustus 2009 na die Bemarkingskomitee verwys word vir plasing op die PNS-webtuiste.

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   1. Canola

    Swartland / Suid-Kaap

    Ten spyte van wind en reën gedurende oestyd wat die opbrengs en kwaliteit van grane beïnvloed het, was die canola opbrengs oor die grootste gedeelte van die Swartland bogemiddeld (1,4 tot 2 ton/ha). Totale op­brengste is nog nie beskikbaar nie. Raaigras raak 'n groter probleem.

    In die Swellendam/Heidelberg tot Tuinroete Agri gebied is 'n gemiddelde opbrengs van 920kg/ha gerealiseer.

    In die Overberg Agri gebied was vestiging na die aan­vanklike droë toestande goed. Min insekte is waargeneem, maar probleme met raaigras word ondervind. 'n Gemid­delde opbrengs van 1,5 ton/ha (15 000 ton ontvang tot datum) het gerealiseer. In sekere gebiede het die baie sterk winde en gepaardgaande koue gedurende September wel groot skade en oesverliese meegebring.

    Dit word weer beklemtoon dat canola as 'n volwaardige gewas hanteer moet word en die nodige aandag moet kry om tot sy volle potensiaal te ontwikkel. In baie gevalle word dit steeds net as 'n onkruidbeheer-metode gebruik.

    Oos-Kaap

    Geen nuwe inligting ten opsigte van enige ontwikkeling in die Oos-Kaap word gerapporteer nie. Die saak word voor­lopig daar gelaat.

  2. Somerreënvalstreek

   Geen aanplantings is in die somerreënstreek gemaak nie.

  3. Weervooruitskatting

   Geen oorsig oor die afgelope maande se reënval of weervoorspellings is beskikbaar nie.

   Mnr Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   Volgens die NOK se Oktober 2009 opname, word 'n oes van 45 660 ton canola van 38 050 ha in die 2009 seisoen verwag.

   Mnr Cerfonteyn

  5. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (Oktober 2009) soos deur SAGIS verskaf en ter inligting by die sakelys aangeheg is, aanvaar word, naamlik:

   • die jongste markinligting (Oktober 2009)
   • die weeklikse bulletin; en
   • die maandelikse bulletin
  6. Prysvooruitskatting en Internasionale Mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer oor die internasionale mark. Die wêreldvoorraad word baie beïnvloed as gevolg van die droogte in Argentinië waar dit nou planttyd is. Die beweging van pryse sal ook grootliks afhang van die effek wat die weerstoestande op die buitelandse produksie sal hê.

   Die jongste gelande prys van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) in Kaapstad op 23 November 2009, beloop R3 850. Wisselkoers = R7,53.

   1. Canola

    Die afgeleide waarde van volvet Canola (teenoor sojabone) is soos volg:

    Pluimvee (94%) R3 619
    Varke (100%) R3 850
    Suiwel (58%) R2 233

    Die relatiewe waarde van Canola oliekoek (met minder as 1% vet) is dus soos volg:

    Pluimvee (53%) R2 041
    Varke (65%) R2 503
    Suiwel (60%) R2 310
   2. Produsentepryse vir canola

    SOILL het die volgende kontrakpryse bekend gemaak:

    Finale prys R3 000
    Vaste prys R2 750
    Minimum prys R2 750
 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe

   1. Resultate 2008

    Daar word kennis geneem dat Dr Brand rapporteer dat

    • die cultivarproewe se olie-ontledings soos deur die DLWK laboratorium gedoen met dié van SOILL en 'n kontrole laboratorium (Irene) vergelyk is;
    • die resultate na aanpassings aan die DLWK toerusting, nou met dié van Irene laboratorium ooreenstem – 5% hoër as die oorspronklike resultate; en
    • PNS graag die resultate van die afgelope jare se olie-ontledings wil verifieer en seker maak dat die korrekte inligting in dokumentasie en op die webtuiste weer­gegee word.

    Daar word besluit dat die wetenskaplik korrektheid van resultate ten opsigte van olie-inhoud administratief tussen PNS en DLWK laboratorium opgevolg word.

    Dr Brand
    Dr Griessel
    Mnr Keun

   2. Aanplantings vir 2009

    Daar word kennis geneem van die voorlopige resultate van die 2009 cultivarproewe (in vergelyking met die 2008 resultate) soos deur Mnr Lombard voorsien en toegelig. Die resultate sal finaal verwerk en in die volgende Canola­fokus gepubliseer word.

    Daar word onder andere kennis geneem dat

    • die bastercultivars oor die algemeen goed presteer het, maar dat dit 'n duurder opsie is en daar ook nie van teruggehoue saad gebruik gemaak kan word wanneer bastercultivars geplant word, nie;
    • daar 'n beduidende verskil tussen die opbrengs van dieselfde cultivar in die Swartland en Suid-Kaap is;
    • sestig persent van totale canola aanplantings uit konvensionele cultivars bestaan, terwyl die grootste deel van die res deur TT cultivars (vir onkruidbeheer) ingeneem word en 'n baie klein hoeveelheid Clearfield cultivars verkoop word;
    • baie produsente TT cultivars as deel van hulle onkruidbestuursprogram op die plaas gebruik om veral die lande vir die koringfase van die wisselboustelsel gereed te kry;
    • die saad van TT cultivars oor die algemeen kleiner as dié van konvensionele cultivars se saad is;
    • die plaaslike mark te klein is om enige werk ten opsigte van die lisensiëring van GM canola te regverdig;
    • die saadmaatskappye rapporteer dat suksesvolle cultivars wat in Australië ontwikkel is, baie keer van die mark onttrek en vervang word voordat die betrokke cultivar eers in Suid-Afrika vir moontlike gebruik, getoets kon word.

    Mnr Lombard

   3. Pitvaste cultivars om oesverliese te beperk

    Daar word kennis geneem dat

    • die springtraagheid van cultivars tydens die proewe van Mnr Lombard en Prof Agenbag geëvalueer is, maar geen vordering op hierdie stadium gerapporteer kan word nie;
    • die Voorsitter die kwessie van pitvastheid nog met die Kanadese Canola Vereniging sal opvolg.

    Voorsitter
    Mnr Lombard
    Prof Agenbag

   4. Effek van saadgrootte op kiemkragtigheid van die saad

    Daar word kennis geneem dat

    • Mnr Lombard in die proses is om ook die kiem­kragtigheid, groeikragtigheid en ander faktore wat deur saadgrootte beïnvloed kan word (byvoorbeeld die olie-inhoud van saad), in die cultivarproewe te evalueer;
    • die resultate van die proewe ten opsigte van saad­grootte (2009) tydens 'n volgende vergadering voorgelê en bespreek word;
    • dit beklemtoon word dat wanneer kiemkragtigheid getoets word die moontlikheid van patogene uitge­skakel moet word (gebruik gepasteuriseerde grond);
    • die Australiese cultivarontwikkelingsprogram wel deeg­like toetse ten opsigte van groeikragtigheid insluit (die algemene standpunt is dat 'n groter saad 'n groter reserwe het wat groeikragtigheid sal bevorder);
    • Mnr Lombard met die evaluering ten opsigte van die effek van saadgrootte, sal voortgaan.

    Mnr Lombard

  2. Bemesting

   1. "N-bemesting van canola gebaseer op N-mineralisasie en loging"

    Prof Agenbag rapporteer dat die resultate van die navorsing nog verwerk moet word.

    Prof Agenbag

   2. "S-bemestingsbehoeftes van canola in die produksiegebiede van die Wes-Kaap"

    Prof Agenbag rapporteer dat die resultate van die navorsing nog verwerk moet word.

    Prof Agenbag

   3. Wisselbou-projek somerreënvalgebied

    Die moontlikheid dat canola 'n neerdrukkende effek op opvolggewasse onder besproeiing kan hê, is opgevolg.

    Daar is gerapporteer dat navorsingsresultate beskikbaar is wat daarop dui dat indien canola as wintergewas voor somergewasse soos mielies verbou word op grond met lae fosfaat inhoud kan canola die mikorisa wat mielies infekteer negatief beïnvloed en sodoende die mielie opbrengs verlaag.

    Die volgende dokumentasie is ter inligting by die sakelys aangeheg:

    • "Canola residues do not reduce establishment, growth and yield of following summer crops"; en
    • "Canola Mycorrhizae and the phosphorus nutrition of maize".

    Uit die literatuur beskikbaar blyk dit dat dit wel in sommige gevalle met sekere gewasse onder sekere omstandighede (byvoorbeeld twee gewasse kort na mekaar in een jaar) kan gebeur dat canola 'n nadelige effek op die opvolg­gewas wat kort na canola geplant word (weens die bio-berokingseffek), mag hê.

    Daar word besluit dat

    • aangesien daar nie twee opvolggewasse binne een jaar in die Wes-Kaap geplant word nie en omdat die Wes-Kaapse gewasse se afhanklikheid van mikorisa geen / baie laag is, die saak daar gelaat word;
    • Prof Agenbag se inligting omtrent gewasse se behoef­tes vir / afhanklikheid van mikorisa ter inligting by die notule aangeheg sal word;
    • Dr Lamprecht die resultate van proewe met mielies na canola wat in KwaZulu-Natal gedoen word, ter inligting aan die Werkgroep sal beskikbaar stel; en
    • Dr Lamprecht die artikel van Dr Dames (Grahamstad Universiteit) oor mikorisa ter inligting aan die Werk­groep beskikbaar sal stel.

    Dr De Kock
    Dr Lamprecht
    Prof Agenbag

  3. Pes- en Plaagbeheer

   1. Monitering van insekte op Canola

    Neem kennis dat Dr Tribe se projek "Insect and other pests of canola" voortgaan en daar ook begin is om lokvalle vir slakke en isopoda in die Swartland uit te plaas.

    Daar word besluit dat die inligting wat tot dusver beskikbaar is, as 'n populêre artikel in die Canolafokus en SA Graan en op die webblaaie gepubliseer sal word.

    Dr Tribe
    Redaksie

    Dr Malan van die Universiteit Stellenbosch (Nematologie) sluit vir die duur van die bespreking by die vergadering aan. Sy gee terugvoering ten opsigte van werk wat by die Universiteit oor die volgende gedoen is: "Phasmarhabditis hermaphrodita – a nematode for the control of molluscs". Dit behels die gebruik van nematode wat die slakke deur die asemhalingsorgane binnedring, en veroorsaak dat die slakke ophou vreet en dan vrek. Dit word as 'n omgewings­vriendelike beheermetode teen slakke beskou en word reeds in Europese lande as slakbeheermetode in kwekerye en tuine gebruik (Maatskappy: Underwood Becker).

    Daar word besluit dat Dr Tribe aan die Werkgroep sal terugrapporteer soos die werk by die Universiteit of op internasionale gebied vorder.

    Dr Tribe

  4. Biobrandstowwe

   Neem kennis dat volledige verslag oor alle nuusberigte oor biobrandstowwe en uitgangstowwe vir die periode Julie 2008 tot September 2009 ter inligting aan die Werkgroep beskikbaar gestel is.

   Voorsitter

  5. Verlaging van onkruidsaadbank

   Daar word kennis geneem dat Dr De Kock verder navraag sal doen en die bedryf ten opsigte van prosesse in Australië om oesreste meganies te vernietig in 'n poging om die raaigrassaadbank te beperk, op hoogte sal hou.

   Dr De Kock

   Daar word besluit dat Dr Hardy sy inligting omtrent die beheer van raaigras vir publikasie in die Canolafokus en SA Graan beskikbaar sal stel.

   Dr Hardy
   Redaksie

 8. Tegnologie-oordrag

  1. Canolafokus

   Besluit dat volgende artikels/kort beriggies vir publikasie in die Canolafokus aan die redaksie voorsien word:

   • Data oor stelsels om raaigras te beheer – Dr Hardy;
   • Artikel deur Dr Tribe insake slakbeheer; en
   • Praktiese wenke ten opsigte van beperking van oes­verliese.

   Redaksie

   Daar word kennis geneem dat

   • die verslag van die studietoer na Australië in 2008 asook die artikel oor canola as gesonde keuse vir die mens deur Prof Agenbag in die vorige uitgawes van die Canolafokus gepubliseer was; en
   • verslag van die studietoer na Australië (2009) deur Dr Strauss en Me Smorenburg aan die PNS kantoor voorsien is en aan die Werkgroep beskikbaar gestel sal word.

   Sekretaris

  2. Inligtingsdae 2010

   16 Maart 2010 (moet bevestig word) SKOG Voorsaaidag
   waarskynlik begin Maart 2010 Overberg Agri Inlig­tings­dag
   18-21 Mei 2010 NAMPO Oesdag

   Die wenners van die Canolakompetisie sal by die Maart Inligtingsdae aangekondig word.

  3. Registrateur Wet 36 (Fertilizers, Farm feeds, Agricultural remedies and Stock remedies Act)

   Neem kennis dat geringe vordering ten opsigte van die registrasie van nuwe chemiese middels gerapporteer kan word, naamlik dat die registrateur se kantoor die toegewing gemaak het dat toksikologiese data uit eerste wêreldlande aanvaar sal word.

   Mnr Cumming

  4. Saadbehandeling teen swamme en insekte by canola – aansoek vir registrasie van Cruiser op canola

   Besluit dat verslag ten opsigte van die registrasie van Cruiser gegee sal word sodra daar enige vordering is.

   Sekretaris

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Generiese reklame

    Daar word gerapporteer dat die PNS besluit het dat daar in 2010 'n daadwerklike generiese reklame veldtog om die produksie en gebruik van canola te stimuleer, geloods gaan word.

    Voorsitter

  2. Produsente – Canola

   1. Canola oesverliese

    Dr Strauss is besig met sy navorsingsprojek oor oesverliese en die beperking daarvan.

    Daar word kortliks oor die besoek aan Australië om onder andere die beperking van oesverliese te bestudeer, verslag gedoen.

    Die volledige verslag is beskikbaar en sal by die notule van hierdie vergadering aangeheg word.

    Sekretaris

 10. Saad

  1. Saad – Canola (beskikbaarheid / pitgrootte)

   Neem kennis dat landboubesighede voortgaan om namens die produsente pitgrootte te monitor en monsters van saadlotte wat vir kommersiële aanplantings ingevoer word, te evalueer. Verwys Punt 7.1.4 van hierdie notule.

  2. Saad – Lupiene

   Neem kennis dat die saak as afgehandel beskou word.

 11. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die PNS webtuiste en nuusbrokkies

   Daar word versoek dat lede goeie kleur foto's vir plasing op die webtuiste aan die kantoor beskikbaar moet stel.

   Dr Hardy sal sy artikel ten opsigte van die beheer van raaigras vir plasing op die webtuiste beskikbaar stel.

   Almal

  2. Inkomste- en Kosteberamings 2009

   Die opdateerde 2009 inkomste- en kosteberaming ten opsigte van canola, lupiene, koring en gars was ter inligting by die sakelys aangeheg.

   Daar word kennis geneem dat

   • die syfers daarop dui dat daar groot verskille ten opsigte van bruto marge, insetkoste, ens. tussen die verskillende produksie streke is;
   • die syfers met in agneming van die verskillende omstandighede (grondsamestelling, reënval, onkruid voorkoms, oestegnieke) geïnterpreteer moet word;
   • daar by die volgende CBK vergadering op 9 Desember 2009 onder andere indringend oor die stimulering van produksie en effektiewe oordrag van praktiese en ekonomiese inligting rakende canola verbouing besin sal word;
   • die CBK die praktyke in die verskillende streke sal vergelyk en 'n pakket wat die ekonomiese riglyne soos dit per spesifieke streek van toepassing is, sal ondersoek;
   • die ideaal sou wees dat produsente die ekonomiese waarde van canola as gewas sal aanvaar en die gewas tot sy volle potensiaal sal laat ontwikkel en dit nie net ter voorbereiding vir 'n beter koringfase binne die wisselboustelsel moet gebruik nie;
   • Mnr Van Vuuren detail inligting, soos deur studie­groepe in die Kaap Agri gebied saamgestel, het, en dit ter inligting aan die CBK en Werkgroep sal voorsien.

   Daar word besluit dat

   • 'n daadwerklike poging aangewend moet word om canola as 'n winsgewende produk te promoveer; en

    Almal

   • CBK na afloop van hulle gesprek saam met land­boubesighede oor moontlike aanbevelings om die produksie van canola te stimuleer, verslag sal doen.

    CBK

  3. E-pos oor kwaliteit van canola

   Die artikel met die volledige inligting oor die waarde van canola vir menslike gebruik is gepubliseer.

   Daar word besluit dat

   • die moontlikheid, om 'n artikel/advertensie om die inligting oor canola se waarde vir menslike gebruik in vroue tydskrifte te plaas, ondersoek sal word.

    Sekretaris

  4. Invloed van GM-Canola op Fynbos Biosfeer

   Daar word kennis geneem van 'n artikel waarin beswaar gemaak word dat GM-canola 'n nadelige effek op die inheemse fynbos van die Wes-Kaap mag hê, onder die saadmaatskappye se aandag gebring is.

   Sekretaris

  5. "Canola residues do not reduce establishment, growth and yield of following summer crops"

   Afgehandel onder punt 7.2.3 van hierdie notule.

  6. Artikels Mycorrhizae

   Afgehandel onder punt 7.2.3 van hierdie notule.

 12. Datums van 2010 vergaderings

  • 4 Februarie
  • 17 Maart – Funksie: PNS 20ste bestaansjaar
  • 15 April
  • 2 Junie
  • 26 Augustus
  • 25 November
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank aan elkeen afgesluit en verdaag.