Irrigation crops 2014/2015 Besproeiingsgewasse

Central Irrigation Regions (i) / Sentrale Besproeiingstreke (i)
Area / Gebied GWK area / gebied
Crop / Gewas Soybeans RR
Sojabone RR
Maize
Mielies
Wheat
Koring
Groundnuts
Grondbone
Canola
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum Minimum Con. / Kon. Minimum Con. / Kon.
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2015 07/2015 12/2014
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 13.50 7.50 3.00 3.50
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 4 542 1 540 2 953 10 330 4 018
  Safex R/ton 4 675 1 968 3 642 10 930 4 300
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 295 294 0 0
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 134 134 395 600 282
Gross income / Bruto inkomste R/ha 18 166 20 783 22 146 30 990 14 063
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 887 4 107 496 2 391 900
  Own / Eie R/ha 272 0 236 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 615 4 107 260 2 391 900
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 873 5 281 3 747 5 941 3 753
Lime / Kalk R/ha 0 0 0 470 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 506 191 296 234 119
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 320 350 796 2 720 223
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 290 435 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 090 558 1 218 248 527
Irrigation / Besproeiing (v) R/ha 3 470 3 470 2 946 3 724 1 870
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 355 636 673 832 673
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 183 415 530 566 402
Interest on Working Capital / Rente op Bedryfskapitaal (vi) R/ha 446 805 604 1 041 483
Harvesting costs / Oeskoste (vii) R/ha 1 245 795 934 3 691 1 193
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 9 376 16 898 12 674 21 858 10 142
Gross margin / Bruto marge R/ha 8 790 3 885 9 472 9 132 3 921
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 792 792 792 792 792
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 7 998 3 093 8 680 8 340 3 129

Source: compiled in cooperation with GWK.
Bron: opgestel in samewerking met GWK.

 • Includes Prieska, Marydale, Douglas, Klein Vaalharts, Rietrivier and Hopetown.
  Sluit in Prieska, Marydale, Douglas, Klein Vaalharts, Rietrivier en Hopetown.
 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Contractor.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
Soybeans / Sojabone

Groblersdal
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 275 2 241 4 301 6 362 8 422 10 483
4 475 2 841 5 001 7 162 9 322 11 483
4 675 3 441 5 701 7 962 10 222 12 483
4 875 4 041 6 401 8 762 11 122 13 483
5 075 4 641 7 101 9 562 12 022 14 483
Subscribe: receive ICBs via e-mail