Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 27 November 2008 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Mnr Potgieter open die vergadering met gebed. Mnr Scholtemeijer verwelkom almal teenwoordig.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr F Potgieter PNS
  Mnr G Keun PNS
  Dr J Strauss DLWK
  Dr M Hardy DLWK
  Me L Smorenberg DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK (Moorreesburg)
  Mnr JJ Bester GSA
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  JJ Bruwer SSK
  Mnr H van Vuuren Kaap Agri
  Mnr JCG (Kobus) van Niekerk MKB
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr J McDermott Du Pont
  Mnr J Loubser Nova Voere
  Me E Hough MKB
  Me F Martin Agricol
  Prof A Agenbag US
  Dr G Tribe LNR-NIPB
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Me M van der Walt PNS
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskonings

  Dr T Brand DLWK
  Dr I Trautmann DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr K Schonken CBK
  Mnr D Koch CBK
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr C van Rooyen DLWK (Caledon)
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Dr A Nel LNR-IGG
  Dr N Kotzé Agriciol
  Mnr H Kotzé Nova Voere
 3. Personalia

  Die vergadering dra hulle gelukwense aan prof A Agenbag oor met die verskyning van die Canola Handleiding.

  Die vergadering wens die Scholtemeijer familie sterkte toe na die afsterwe van mnr Scholtemeijer se broer.

  Dr Mark Hardy word geluk gewens met die GSA aanwysing as graanwetenskaplike van die jaar 2007/2008.

 4. Vasstelling van sakelys

  • 7.1.6Verliese as gevolg van oesprosesse
  • 11.3Oorsese reis dr Lamprecht
 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 14 Augustus 2008 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   1. Canola

    Swartland / Suid-Kaap

    Daar word gerapporteer dat sommige lande baie nat was wat die kwaliteit van die oes, veral koring, affekteer het. Die wisselboulande in die Swartland het oor die algemeen beter gevaar as die monokultuur lande. Die vogtige koel September weersomstandighede van die afgelope seisoen was voordelig vir later aanplantings. Opbrengs wissel van 1 tot 2+ ton/ha (MKB) en gemiddeld 1,5 ton/ha (Kaap Agri gebied). Meeste voorraad word direk aan SOILL gelewer. Die wisselbouproewe by Langgewens het 2,9 ton/ha gelewer.

    In die SSK gebied was die opbrengs ongeveer 0,8 ton/ha en in die Overberg gebied tussen 1 tot 2+ ton/ha. SSK se graan-oeste was reeds 70% ingesamel toe die groot reën begin November geval het. In die Bredasdorp area was 50% van die oes ingesamel en in die Caledon area word daar tans nog geoes. Die reën het kwaliteitskade aan graan­gewasse aangerig.

    Oos-Kaap

    Geen verdere inligting oor aanplantings in die Oos-Kaap is beskikbaar nie. Verwys na punt 7.5 van hierdie notule.

    Voorsitter

   2. Lupiene

    Daar word gerapporteer dat daar antraknose in lande in die Swartland area en Suid-Kaap in smalblaar lupiene voorgekom het. Lupienopbrengs was wisselend as gevolg van die natter toestande veral in September. Opbrengs in die Suid-Kaap word op 1 ton/ha geskat.

  2. Somerreënvalstreek

   Daar is geen kommersiële Canola aanplantings in die somerreënvalstreek gemaak nie.

   Dr Nel

  3. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn gee 'n oorsig oor die afgelope maande se reënval en verskaf die weervooruitskouing vir die volgende periode. Volgens die huidige inligting is daar 'n groot kans vir bo-normale reënval oor die hele land binne die komende maande. In die Overberg / Suid-Kaap kan hewige kort somer reënbuie voorkom.

   Damme is op die oomblik 76% vol (nasionaal) en in die Wes-Kaap is die damme 93% vol.

   Mnr Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   Daar word volgens die NOK se November opname geskat dat 34 000 ton canola van 34 000 ha geoes sal word. Dit is kommerwekkend dat die verwagte gemiddelde oesop­brengs laer as die vorige seisoen is. In die praktyk wissel die opbrengste baie, so ook in die proefpersele, alhoewel daar op 'n potensiaal van 2 ton/ha gereken was. Dit blyk dat daar steeds groot verliese tydens die oesproses voorkom. Volgens berekeninge deur die DLWK kan die bedryf tot R253 miljoen per seisoen skade ly as gevolg van oesverliese (afhangende van die produsenteprys).

   Landboubesighede rapporteer dat die volgende hoeveel­hede canola reeds die afgelope seisoen ontvang is:

   Canola
   Kaap Agri / MKB gebied vir Swartland Oliepers  2 000 ton
   SOILL tot dusver, uit Overberg area 20 000 ton

   Dit is nie bekend watter tonnemaat vir kuilvoer gebruik word nie.

   Besluit dat daar by die NOK se skatting ten opsigte van canola volstaan word.

   Mnr Cerfonteyn

  5. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die dokumentasie soos deur SAGIS verskaf en ter inligting by die sakelys aangeheg is, aanvaar word, naamlik:

   • die jongste markinligting soos op 17 November 2008
   • die weeklikse bulletin
   • die maandelikse bulletin

   Volgens inligting vanaf SAID is daar vir Januarie tot Junie 115 088 ton soja-olie en 190 468 ton palmolie ingevoer, (dus 305,556 ton) wat 91,4% van die totale olie-invoere van 334 317 ton uitmaak. Gedurende 2007 is daar 1 187 798 ton oliekoek ingevoer waarvan 941 984 ton soja oliekoek was, dus 79,3%. Die res was katoen- en sonneblom-oliekoek.

   Die volgende inligting het in Business Report van 12 No­vember 2008 verskyn: "imports for the economy as a whole totalled R282 billion in May, compared with exports of R248 billion, a deficit thus of R34 billion. Last year agricultural exports added up to R29,2 billion compared with imports of R29,4 billion, bringing the trade balance into negative territory at R172 million.

   This is the first time that agriculture suffered a negative balance. The fastest growing and largest import was vegetable proteins. According to SARS imports of oil seeds increased from R1,4 billion in 1996 to R2,3 billion in 2001, rising sharply to R3,6 billion in 2004 and reaching a record R6,6 billion last year".

  6. Prysvooruitskatting en Internasionale Mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer oor die internasionale mark en interessante inligting uit "Oil World". Die skatting van 60 miljoen ton sojabone vir Brasilië gedurende Oktober is verminder na 59 miljoen in November. Daar word gemeen dat daar selfs minder as 59 miljoen ton kan wees as gevolg van laer aanplantings. Ook kan die laer toediening van bemesting opbrengste meer beïnvloed as wat verwag is.

   Sojaboonroes kan ook 'n groot probleem word. Daar was droogte gedurende Augustus, September en begin Oktober. Hoë reënval het gedurende November voorgekom wat gunstige omstandighede geskep het vir die verspreiding van die roes fungus. As gevolg van kontantvloei probleme mag een of twee roesbespuitings uitgelos word, wat die beheer van die fungus kan bemoeilik.

   Die meeste streke in Argentinië het droogte ondervind wat meebring dat die koringoes die laagste gedaal het in 13 jaar. Die koringoes was slegs 10 miljoen ton in vergelyking met die vorige jaar se 16 miljoen ton. Dit word verwag dat Argentinië vanjaar 1,3 miljoen hektaar meer sojabone gaan aanplant. Dit sal ten koste van ander oliesade en grane wees. Van die verwagte aanplantings van 18,2 miljoen hektaar sojabone word 50 miljoen ton bone verwag. Om kostes te sny word verwag dat boere in Argentinië, net soos boere in Brasilië, kunsmis toediening gaan verlaag.

   Op hierdie stadium lyk die produksie van sojabone in die Suidelike Halfrond soos volg:

   Brasilië 59 miljoen ton
   Argentinië 50 miljoen
   Paraguay 6 miljoen
   Bolivië 1,2 miljoen
   Uruguay 1,0 miljoen
   Totaal 117,2 miljoen ton

   Wat die Noordelike halfrond betref toon Oilworld aan dat die VSA, China en Indië se produksie afwaarts aangepas is.

   VSA 79,5 miljoen ton
   Indië 10,1 miljoen
   China 16,6 miljoen
   EU.27 0,98 miljoen
   Kanada 3,24 miljoen
   Ander 5,74 miljoen
   Totaal 116,16 miljoen ton

   Dit bring die totale wêreldproduksie op 234 miljoen ton te staan. Dit is 12 miljoen ton meer as 2007/2008 se produksie van 222 miljoen ton.

   Die 2008/2009 openingsvoorraad van 62,9 miljoen ton is 8,7 miljoen ton minder as 2007/2008 se 71,6 miljoen ton.

   Die totale sojaboon voorsiening vir 2008/2009 van 296,9 miljoen ton sal dus 3,3 miljoen ton meer wees as gedurende 2007/2008 (293,6 miljoen ton).

   Daar word egter ook verwag dat die verbruik van 236,8 miljoen ton sojabone gedurende 2008/2009 sal wees, dus 5,7 miljoen meer as gedurende 2007/2008.

   Die 2008/2009 eindvoorraad van 60,1 miljoen ton sal dus 2,4 miljoen ton minder wees as die 2007/2008 voorraad van 62,5 miljoen ton.

   Indien weersomstandighede normaal is, word daar nie veel verandering in die wêreld sojaboonsituasie verwag nie en sojaboonpryse behoort vir die kort-en-medium-termyn dieselfde te bly. Hoë brandstof pryse het 'n belangrike rol gespeel om hoë graan- en oliesadepryse te bewerkstellig. Regerings het bio-etanol uit grane en biodiesel vanaf oliesade aangemoedig en groot kapitaal is in sulke aanlegte bestee. Die aanlegte word huidiglik nie optimaal benut nie.

   Die jongste gelande prys van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) in Kaapstad op 24 November 2008 beloop R3 837. Wisselkoers = R10.52.

   1. Canola

    Die afgeleide waarde van volvet Canola (teenoor sojabone) is soos volg:

    Pluimvee (94%) R3 607
    Varke (100%) R3 837
    Suiwel (58%) R2 225

    Die relatiewe waarde van Canola oliekoek (met minder as 1% vet) is dus soos volg:

    Pluimvee (53%) R2 034
    Varke (65%) R2 494
    Suiwel (60%) R2 302
   2. Produsentepryse vir canola

    'n Produsenteprys (finale prys) vir die 2008 seisoen van R3 900 word genoem (SOILL).

   3. Lupiene

    Die relatiewe waarde van lupiene is soos volg:

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R2 878
    R3 070
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R2 034
    R1 995
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R2 417
    R2 801
   4. Produsentepryse vir lupiene

    'n Produsenteprys vir lupiene van R2 100 word genoem.

 7. Navorsing

  1. Canola

   1. Nasionale cultivarproewe

    1. Resultate 2006

     Neem kennis dat die olie- en proteïen ontledings van die 2006-cultivarproewe ter inligting by die sakelys aangeheg is.

     Mnr Lombard

    2. Resultate 2007

     Neem kennis dat die resultate (olie en proteïeninhoud) van die 2007-cultivarproewe ter inligting by die sakelys aangeheg is.

     Daar word verder kennis geneem dat die olie-inhoud van canola tussen die cultivarproewe en SOILL verskil en daar word aanbeveel dat die 2008 oes se resultate weer tussen SOILL en DLWK vergelyk moet word.

     Daar word besluit dat daar by die DLWK, US en SOILL aanbeveel word dat die resultate van olie-ontledings weer vergelyk moet word en dat die Universiteit Natal gebruik kan word om 'n onafhanklike ontleding te doen indien nodig.

     Mnr Lombard
     SOILL

    3. Aanplantings vir 2008

     Mnr Lombard rapporteer ten opsigte van die 2008 cultivarproewe. Inligting omtrent opbrengs word aan die vergadering voorsien. Die inligting sal in die volgende Canolafokus publiseer word.

     Volgens die navorsers se waarnemings word daar vir elke week later as die norm geplant gemiddeld 5% aan opbrengs verloor. Die weersomstandighede veral in September (koel en vogting soos in Australië) het vanjaar ooreengestem met die weer van 1996. Onder sulke omstandighede doen die later aanplantings beter, terwyl die vroeër aanplantings onder normale Swartland omstandighede beter vaar.

     Met die wind wat in die Swartland voorgekom het, is vanjaar ondervind dat die vinniger cultivars op daardie stadium omgewaai het en stamme geknak is terwyl die later cultivars se plante minder skade gekry het omdat die plante net skuins gewaai het en die stamme nie geknak het nie.

     Mnr Lombard

   2. Bemesting

    1. Terugvoering vanaf bemestingstaakspan

     Die vorderingsverslag van prof Agenbag se navorsing "N-bemesting van canola gebaseer op N-mineralisasie en loging" is by die sakelys aangeheg en word toegelig.

     Dit is duidelik uit die resultate dat die reaksie van canola teenoor N-bemesting grootliks verskil oor jare en lokaliteite as gevolg van verskille in klimaatstoestande, opbrengspotensiale en N-lewering deur die grond. Die lae agronomiese effektiwiteit (kilogram opbrengs teenoor kilogram N toegedien) is kommerwekkend. Plantontledings toon uitermate hoë Na-inhoude op beide lokaliteite. Hierdie bepalings sal egter verder getoets moet word om te bepaal of die Na-inhoud enige invloed op opbrengs het. Grond­chemiese ontledings wat met planttyd op proefpersele uitgevoer is, toon baie lae inhoude van Boor en Swael.

     Voortsetting van die projek is deur die PNS goedgekeur.

     Daar word besluit dat

     • 'n uittreksel uit die verslag ter inligting in die volgende Canolafokus weergegee sal word;
     • daar intussen by produsente aanbeveel word dat grondontledings ook die ontleding van Boor en Swael moet insluit en dat die kritiese norme vir canola nou­geset nagekom moet word, byvoorbeeld die kalsium / magnesium verhouding moet reg wees en kalsium­sulfaat (gips) kan gebruik word om swaelinhoud aan te vul; en
     • vordering afgewag word.

     Prof Agenbag

    2. Wisselbou-projek somerreënvalgebied

     Neem kennis dat die finale verslag van Dr A Nel, LNR-IGG se projek in die somerreënval area "An evaluation of crop rotation with canola under irrigation" by die sakelys aangeheg is. Daaruit blyk dit onder andere dat:

     • "The yield of maize in the canola-maize one-year system was 18% lower, and that of maize following canola in the canola-maize-wheat-maize system 12% lower than that of maize in the canola-groundnut-wheat-maize system";
     • "The yield of canola was dominated by a seasonal effect but also influenced by an interaction between seasons and cropping systems";
     • "The annual canola yield among crop systems varied from 872 to 3 142kg/ha";
     • "Planting of canola as a monoculture crop in rotation with maize or groundnut can result in a substantial decrease in root-knot numbers";
     • "Canola yield was unaffected by the previous summer crop, however the frequency of canola in the crop rotation system affected its yield";
     • "Canola in the one-year systems yielded 14% less than canola grown in the two-year crop rotation systems, i.e canola should be grown in long rotation systems of two years or more";
     • "The canola protein and oil content varied from season to season, within seasons and calculated over seasons crop systems had no effect on the oil content";
     • "Among the winter crops, canola was the only crop which yield was negatively affected when grown in a one-year rotation system, it therefore not only to have a negative effect on its following summer crop, but to be yield suppressive on itself when grown in short rotation".

     Daar word verder kennis geneem dat dr De Kock en die PNS Tegniese Komitee die neerdrukkende effek wat canola op opvolggewasse blyk te hê, verder sal opvolg, waar­skynlik aanvanklik deur 'n literatuurstudie te laat doen.

     Besluit dat dr De Kock terugvoering sal rapporteer indien die literatuurstudie oor die neerdrukkende effek van canola op opvolggewasse, iets sou oplewer.

     Dr De Kock

   3. Die allelopatiese potensiaal van raaigras en belangrike wisselbougewasse in die winterreën gebied van die Wes-Kaap

    Besluit dat vordering rapporteer sal word, soos die navorsing oor die allelopatiese potensiaal van raaigras vorder.

    Me Swanepoel

   4. THRIP-projek: finalisering van Canolaverbou­ingsriglyne

    Neem kennis dat

    • die opdateerde allesomvattende handleiding in harde­kopie en op CD beskikbaar is;
    • inligting wat verander jaarliks aangepas sal word, veral op die PNS webblad;
    • kopie op aanvraag by Prof Agenbag beskikbaar is; en
    • verdere verspreiding deur die PNS kantoor gereël sal word.

    Prof Agenbag
    Sekretaris

   5. Registrasie van Cruiser (saadbehandeling teen swamme en insekte by canola)

    Daar word kennis geneem dat

    • geen vordering ten opsigte van die registrasie van Cruiser op Canola rapporteer kan word nie; en
    • daar in oorleg met GSA voortdurend druk op die Registrateur van Wet 36 van 1947 geplaas word sodat Cruiser op canola geregistreer kan word.

    Verwys ook na punt 8.4 van hierdie notule.

    PNS Sekretaris

   6. Verliese as gevolg van oesprosesse

    Daar word kennis geneem dat dr Strauss die volgende navorsingsprojek geregistreer het: "Assessing canola seed losses during seed ripening and harvesting in the Western Cape Province".

    Dit blyk dat daar groot oesverliese as gevolg van die meganiese oesproses (stroper met wurm) van canola ondervind word. Daar word gerapporteer dat daar in Australië van 'n aangepaste stroper met vervoerbande wat meganiese hantering beperk, gebruik gemaak word. Plaaslik is dit nog nie beskikbaar nie en kan teen ongeveer R450 000 ingevoer word. Daar word aanbeveel dat 'n prototipe plaaslike ontwikkel en getoets moet word. Australiese temperature gedurende oestyd is ook normaalweg laer as hier wat moontlik ook 'n effek op byvoorbeeld die oopspring van peule kan hê.

    Daar word aanbeveel dat die navorsers die prosedure waarvolgens die potensiaal van 'n oes geskat word so akkuraat moontlik moet doen sodat die verlies as gevolg van oesprosese of moontlik klimaatstoestande akkuraat bepaal kan word.

    Vordering met die projek sal by 'n volgende vergadering rapporteer word.

    Verwys ook na inligting onder punt 11.2 van hierdie notule.

    Dr Strauss

  2. Lupiene

   1. Nasionale cultivarproewe

    1. Proefresultate 2006

     Neem kennis dat die resultate ten opsigte van olie- en proteïen-inhoud ontledings van lupiene van die 2006-oes ter inligting by die sakelys aangeheg is.

    2. Proefresultae 2007

     Neem kennis dat die resultate van die 2007-oes se ontledings by die sakelys aangeheg is.

    3. Cultivarproewe 2008

     Neem kennis dat mnr Lombard oor die 2008-proewe rapporteer. Voorlopige inligting omtrent opbrengs en siektebestandheid per cultivar word aan die vergadering voorsien. Dit blyk dat alle kruisings vir witroes vatbaar is.

     Dit is kommerwekkend dat daar vanjaar antraknose op lupiene voorgekom het. Inligting oor die siekte was in die Desember 2008 Lupino gepubliseer.

     Besluit dat mnr Lombard 'n oorsig van al die ontledings van die lupiencultivarproewe wat die afgelope jare gedoen is, vir die PNS sal saamstel.

     Mnr Lombard

   2. Beheer van Bruinblaarvlek en Phytophthora

    Mnr Lombard rapporteer dat daar gedurende September Bruinblaarvlek tot op die boonste blaar van die plante in die proewe voorgekom het.

    Lede word versoek om alle gevalle van Bruinblaarvlek en Phytophthora aan dr Lamprecht of mnr Lombard te rapporteer wat dit sal opvolg en aan die Werkgroep sal rapporteer.

    Dr Lamprecht
    Mnr Lombard

  3. Weerstandbiedendheid: raaigras

   Daar word kennis geneem dat behalwe die canola en graanbedrywe, die ander bedrywe nie bereid is om op hierdie stadium 'n bydrae tot die koste van 'n koör­dineerder: onkruiddoderweerstandbiedendheid te maak nie. Die DLWK, PNS en WGT het dus tydelik hulle aanbiedinge van 'n bydrae tot die projek teruggetrek.

   Daar word besluit dat die saak voorlopig daargelaat word tot verdere kennisgewing.

  4. Pes- en plaagbeheer

   1. Swartstam op Canola

    Geen verdere inligting omtrent mnr Van Coller se navorsing is beskikbaar nie.

    Besluit dat daar by DLWK navraag gedoen word ten opsigte van amptelike terugvoering oor mnr van Coller se navorsing op swartstam wat afgesluit is asook dat 'n uiteensetting / beplanning van die werk waarmee hy nog op kleinskaal besig is, gegee sal word.

    Me Swanepoel

   2. Monitering van insekte op canola

    1. Neem kennis dat dr Tribe oor verdere werk op slakke en isopoda rapporteer. Daar kan na verskeie aksies deur die span nog nie vasgestel word waarheen die slakke en isopoda na die tydperk waarin die skade aangerig word, "verdwyn" nie. Die werk gaan voort en terugvoering sal rapporteer word soos die werk vorder.

     Dr Tribe

    2. Geen verdere inligting omtrent stamboorders, ruitrugmot of die groen kewertjie word gerapporteer nie.
   3. Samewerking met LNR-KGI insake monitering en beheer van slakke

    Besluit dat die moontlike samewerking met LNR-KGI ten opsigte van die monitering en beheer van slakke deur PNS opgevolg sal word.

    Dr Tribe
    Voorsitter

  5. Biobrandstowwe

   Daar word kennis geneem van die inligting insake biodieselaanlegte wat in die Oos-Kaap beplan word wat by die sakelys aangeheg is. Daar sal rapporteer word soos die ontwikkelingsproses vorder.

   Voorsitter

  6. Studietoer na Australië

   Dr De Kock kry geleentheid om enkele fotos van persele wat gedurende die toer besoek is aan die vergadering te wys.

   Neem kennis dat die afvaardiging na Australië se amp­telike verslag tydens die volgende vergadering beskikbaar sal wees.

   Dr De Kock
   Mnr Bruwer
   Mnr Lombard

  7. Waardetoevoeging tot ontdopte lupiene

   Daar word kennis geneem en besluit dat mnr Kotzé (Nova Voere) vir dr Griessel behulpsaam sal wees om 'n konsep aan­neemlikheidsprys vir ontdopte lupiene te bepaal.

   Mnr Kotzé
   Dr Griessel

  8. Opname van totale bewerkbare oppervlakte in Wes-Kaap

   Daar word kennis geneem dat daar by die inligting oor bewerkbare oppervlakte in die Wes-Kaap wat reeds aan die vergadering voorsien is, volstaan word.

 8. Tegnologie-oordrag

  1. Canolafokus

   Neem kennis en besluit dat artikels vir die volgende uitgawe van die Canolafokus deur die redaksie oorweeg sal word, onder andere:

   • Resultate van 2008 cultivarproewe
   • Uittreksel uit navorsingsresultate deur prof Agenbag oor Stikstofbemesting.

   Redaksie

  2. Lupino

   Neem kennis en besluit dat die 2008 cultivar resultate in die volgende Lupino gepubliseer sal word.

   Redaksie

  3. Inligtingsdae 2009

   3 Maart 2009 Overberg Agri Voorsaaidag
   17 Maart 2009 SKOG dag

   Die Canola Boer van die jaar toekennings in die Suid-Kaap en Swartland sal onderskeidelik by die twee geleenthede oorhandig word.

  4. Registrateur Wet 36 (Fertilizers, Farm feeds, Agricultural remedies and Stock remedies Act)

   Daar word gerapporteer dat GSA in die proses is om die vinniger registrasie van nuwe chemie met die Direkteur-Generaal, NDL, op te volg en dat dit lyk of daar vordering gemaak word. Die amptelike verklaring hieroor word afgewag.

   Besluit dat vordering ten opsigte van die registrasie van nuwe chemiese middels rapporteer sal word wanneer moontlik.

   Mnr Cumming

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Statutêre Graderingsregulasies

    Neem kennis dat die konsep regulasies met betrekking tot gradering, verpakking en merk van canola bestem vir verkoop in die RSA, Wet op Landbouprodukstandaarde, 1990 (Wet 119 van 1990) deur die Departement Landbou aanvaar is en na die Wêreld Handelsorganisasie vir inter­nasionale goedkeuring verwys is. GSA sal die finalisering van die graderingsregulasies monitor.

    Die regulasies word reeds in die praktyk toegepas.

    Mnr Koch

  2. Produsente – Canola

   Geen verdere inligting word gerapporteer nie.

  3. Produsente – Lupiene

   Geen verdere inligting word gerapporteer nie.

 10. Saad

  1. Saad – Canola

   Neem kennis dat Agricol oor die beskikbaarheid van saad rapporteer.

   Landboubesighede
   Saadmaatskappye

   Neem kennis dat landboubesighede voortgaan om pitgrootte te monitor en monsters van saadlotte wat ingevoer word, te evalueer veral ten opsigte van die invloed wat pitgrootte op die vestigingspersentasie en groei­kragtigheid van plante het.

  2. Saad – Lupiene

   Neem kennis dat Agricol oor die beskikbaarheid van saad rapporteer.

   Landboubesighede
   Saadmaatskappye

   Daar word kennis geneem dat GSA hulle bekommernis oor die feit dat navorsing op lupiene tydelik gestaak word, omdat PNS hulle aan lupiene onttrek het, oordra. Na deeglike oorweging het PNS besluit dat die betrokkenheid by lupiene opgeskort word omdat daar nie daarin geslaag kon word om die bedryf aansienlik uit te brei nie. PNS se oogmerk is om plaaslike proteïengewasse te ontwikkel sodat ingevoerde proteïene deur plaaslik vervaardigde produkte vervang kan word.

   Daar sal met DLWK oor die verdere hantering van die kiemplasma onderhandel word.

 11. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die PNS webtuiste en nuusbrokkies

   Daar word versoek dat die volgende persone goeie kleurfotos vir plasing op die webtuiste aan die kantoor beskikbaar moet stel: prof Agenbag, DLWK, (mnr Lombard), dr Lamprecht, mnre McDermott, Bruwer en Laubscher.

  2. Canola oesverliese

   Neem kennis van die artikel oor canola oesmetodes wat by die sakelys aangeheg is.

   Daar word besluit dat die artikel weer vir bespreking by die volgende sakelys aangeheg sal word.

   Sekretaris

  3. Oorsese reis Dr Lamprecht

   Daar word besluit dat dr Lamprecht tydens die volgende vergadering terugvoering oor die kongresse wat sy in Italië en Duitsland bygewoon het, sal gee.

   Dr Lamprecht

 12. Datums van 2009 vergaderings

  • 5 Februarie
  • 16 April
  • 11 Junie
  • 27 Augustus
  • 3/4 September – besigtigingstoere
  • 25 November – afsluitingsfunksie
  • 26 November
 13. Afsluiting

  Die lede word 'n geseënde feesgety toegewens. Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.