Application for financial assistance for a new protein research project
Aansoek om finansiële steun vir 'n nuwe proteïennavorsingsprojek

To be submitted by 29 April / Moet teen 29 April ingedien word

Financial year   2025/2026   Finansiële jaarA – Particulars of Researcher / Besonderhede van Navorser

(Field of Study, University, Year / Studieveld, Universiteit, Jaar)

(Note: if the information is more than five lines, it can be send as an addendum to the application.)
(Nota: indien die inligting meer as vyf reëls is kan dit as 'n addendum toegevoeg word tot die aansoek.)

(Note: if the information is more than five lines, it can be send as an addendum to the application.)
(Nota: indien die inligting meer as vyf reëls is kan dit as 'n addendum toegevoeg word tot die aansoek.)
B – Details / Besonderhede

Example: Name and surname, institution(s) / Voorbeeld: Naam en van, instelling(s)

Project planning document ¹ / Projekbeplanningsdokument ¹

¹A project planning document must be sent to maria@proteinresearch.net in support of the application.
Stuur 'n projekbeplanningsdokument ter ondersteuning van die aansoek na maria@proteinresearch.net.

The following aspects ought to be included in the document:
As riglyn behoort die dokument inligting oor die volgende aspekte te bevat:

 • Problem descriptions.
  Probleemstellings.
 • Aim (measurable and coupled to time schedule).
  Doelwit (meetbaar en aan tyd gekoppel).
 • Long term budget.
  Langtermynbegroting.
 • Motivation.
  Motivering.
 • Possibility of technology transfer and application.
  Moontlikheid van tegnologie-oordraagbaarheid en toepasbaarheid.
 • Addressing market demands.
  Aanspreking van markbehoeftes.
 • Does your institution have the necessary infrastructure and resources.
  Beskik u instelling oor die nodige infrastruktuur en hulpbronne.
 • Relevance and impact of proposed outcomes.
  Relevansie en impak van voorgestelde uitkomste.
 • Chances for success.
  Kanse op sukses.
 • Extent of back-up (continuity).
  Mate van rugsteun (kontinuïteit).
 • Economic justification.
  Ekonomiese regverdigbaarheid.
 • Literature references.
  Literatuurverwysings.

Once applications have been considered, researchers will be notified of the outcome and may be requested to submit a literature review together with a complete project plan. It is important that the experimental plans and statistical methods must be included.

Sodra die aansoeke oorweeg is, word navorsers in kennis gestel van besluite, en mag versoek word om 'n literatuuroorsig en volledige projekplan in te dien. Dit is belangrik dat proefplanne en statistiese metodes ook ingesluit word.

Financial assistance for this project / Finansiële steun vir hierdie projek

Own sources / Eie bronne
Other sources ² / Ander bronne ²
Has the project been submitted to THRIP for funding? *
Is projek aan THRIP voorgelê vir befondsing? *

If submitted, for which amount? ³
Indien wel, vir welke bedrag? ³
Click here to read the Financial guidelines. / Bestudeer die Finansiële riglyne hier.

Protein Research Foundation (PRF) ² / Proteïennavorsingstigting (PNS) ²Manpower / Mannekrag


Running / Bedryf


Total / Totaal
²A document in support of the application that reveals details of funding and stating any conditions attached must be sent as an attachment to maria@proteinresearch.net in support of the application.
'n Dokument wat gedetailleerde begroting en aanwending aandui asook enige vereistes wat deur ander bron(ne) gestel is moet as e-pos aanhangsel gestuur word na maria@proteinresearch.net.
³A copy of the THRIP submission must be sent as an attachment to maria@proteinresearch.net.
'n Afskrif van die THRIP voorlegging moet as e-pos aanhangsel gestuur word na maria@proteinresearch.net.