Notule

Sclerotiniawerkgroepvergadering

gehou op 28 Junie 2006 om 10:00 by die kantore van die Proteïennavorsingstigting, Rivonia 1. Opening

  Die vergadering word met gebed geopen deur Mnr GJH Scholtemeijer.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet almal teenwoordig welkom by die vergadering.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr D Fourie LNR-IGG
  Mnr WF van Wyk PNS
  Dr P Caldwell Universiteit van KwaZulu-Natal
  Mnr NG Hackland BASF
  Me M Govender Pannar
  Me M Craven LNR-IGG
  Mnr H van der Westhuizen Philagro SA
  Prof D Berger Universiteit van Pretoria
  Dr BC Flett LNR-IGG
  Prof NW McLaren Universiteit van die Vrystaat
  Me C Botha Universiteit van die Vrystaat
  Dr J de Kock PNS
  Mnr J Potgieter Pannar
  Mnr D Leeuwner Pannar
  Mnr L Schoonraad Pannar
  Mnr GJ Pretorius OPOT
  Mnr FAS Potgieter OAK
  Mnr CJ du Plessis PNS
  Mnr AJ van Vuuren NWK
  Mnr H Kriel Bioworx
  Mnr G Keun Sekretariaat

  Verskonings

  Dr R Kloppers Pannar
  Dr D Oelofse LNR-Roodeplaat
  Mnr S Venter Syngenta
  Prof ZA Pretorius Universiteit van die Vrystaat
  Mnr NJ Hawkins GSA
  Prof A McDonald LNR-IGG

 4. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, na die toevoeging van die volgende besprekingspunte:
  Item 6.1   Algemene Oorsig
  Item 7.1   Vraelys: Oesskattingskomitee
  Item 7.2   Registrateur van Wet 36

 5. Goedkeuring van notules

  1. Notule van 27 September 2005

   Besluit:

   1. Dat die notule van die vergadering van die Sclerotiniawerkgroep gehou op 27 September 2005 goedgekeur word.

  2. Notule van 27 Januarie 2006

   Besluit:

   1. Dat die notule van die vergadering van die Sclerotiniawerkgroep gehou op 27 Januarie 2006 goedgekeur word.
 6. Sake voortspruitend uit die notule van 27 September 2005 en 27 Januarie 2006

  1. Algemene Oorsig

   Die lede van die werkgroep word die geleentheid gegun om 'n algemene oorsig te gee oor hul bevindinge ten opsige van Sclerotinia gedurende die afgelope seisoen. Tydens die bespreking word gemeld dat:

   • NWK gedurende die afgelope seisoen gepoog het om die omvang van sclerotinia in hul gebied te kwantifiseer deur van inligting gebruik te maak afkomstig vanaf die silo's. In die droër gebiede soos Delareyville is geen sclerotinia op sonneblom gerapporteer. In die sentrale gebied (Coligny, Lichtenburg) het besmetting wel voorgekom. Die gemiddelde sonneblomsaad besmet met sclerotinia in die NWK gebied was 13,55%;
   • Olieperse aangedui het dat hulle nie sonneblomsaad besmet met sclerotinia in ontvangs gaan neem nie, aangesien dit bepaalde negatiewe effekte het (beskadig rollers, laer olie-inhoud en toksienvlakke nadelig vir veevoer);
   • Kennis geneem word dat daar in die NWK-gebied omval van sonneblomme ook voorgekom het;
   • Besmetting van sojabone in die MGK-gebied minder as 2% was, maar tot so hoog as 30% by Piet Retief;
   • Besmetting van sojabone in KZN baie laag was, maar dit tog wil voorkom asof besmetting op lande voorgekom het waar dit nog nie voorheen opgemerk is nie.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word van die algemene oorsig insake sclerotinia besmetting.

    Lede


  2. Terugvoer: Xenocor Bioworx


   Mnr Kriel gee terugvoering rakende die navorsing deur hulle onderneem en meld dat:

   • Goeie resultate verkry is by sonneblomme met die onderdrukking van sclerotinia en veral wanneer middel in die grond toegedien word. Minder goeie resultate is verkry met toediening bo-grond gepaardgaande met reën en kouer weer;
   • Goeie resultate verkry kan word indien die biologiese middel in kombinasie met ander produk(te) gebruik kan word;
   • Resultate van die werk/navorsing tydens die volgende vergadering beskikbaar gestel sal word.

   Besluite:

   1. Dat kennis geneem word van die terugvoering van Mnr Kriel insake die toetsing van die Biologiese middel;

    Lede

   2. Dat die resultate van die proewe beskikbaar gestel word tydens die volgende vergadering van die werkgroep.

    Mnr Kriel
    Mnr Keun


  3. Navorsing: Philagro, Mnr Van der Westhuizen


   (Besluite 6.1.1-6.1.6 van die Sclerotiniawerkgroep notule van 27/09/05)

   Mnr Van der Westhuizen rapporteer oor die navorsing ten opsigte van sojabone en sonneblomme deur Philagro. Tydens die aanbieding word daar na die volgende aangeleenthede verwys:

   • Sojabone

    • Registrasie Status Sumisclex SC
     • Sumisclex SC is geregistreer vir korrektiewe beheer van sclerotinia (1,5l-2l / ha, toegedien met 'n trekkerspuit in 500l water);
     • Aansoek om registrasie is ook gedoen om die produk toe te dien deur die spilpunt. Voorlopige registrasie is bekom, maar verdere proewe moet nog gedoen word.
    • Resultate van proewe gedurende 2005/06
     • Ten opsigte van die spilpuntproewe is daar een (1) suksesvolle proef gedoen;
     • Ten opsigte van Sumisclex SC saam met 'n benattingsmiddel is daar drie (3) suksesvolle proewe gedoen;
     • Ten opsigte van die insluiting van die Sumitomo produk in bogemelde proewe, was twee (2) van die proewe suksesvol.

    Die resultate van die proewe word aan die hand van grafiese voorstellings verduidelik deur Mnr Van der Westhuizen. Hy dui aan dat die statistiese gedeelte nog nie beskikbaar is nie. Prof Berger beklemtoon dat die statistiese verskille tussen die behandelings baie belangrik is en bygevoeg moet word.

    Mnr FAS Potgieter sê dat dit goed is dat benatting in die proewe aangespreek word, aangesien een van die probleme wat deur produsente ondervind word reeds effektiewe benatting is. Mnr Pretorius meld dat in die geval van besproeiing kan die drukking van spuite verhoog word ten einde effektiewe benatting te kry.

   • Sonneblomme

    • Huidige registrasiestatus
     • Benomil is geregistreer as saadbehandeling;
     • Proef is gedoen waarin Benomil en Sumisclex SC ingesluit is. Geen besmetting.
    • Resultate van proewe gedurende 2005/06
     • Dieselfde proewe as die vorige jaar gedoen en die nuwe Sumitomo produk in een proef ingesluit.

    Die resultate van die proef wat voltooi is, word aan die hand van 'n grafiese voorstelling verduidelik deur Mnr Van der Westhuizen.

   • Voorstel vir navorsing gedurende 2006/07

    • Sojabone
     • Rakende registrasie van Sumisclex SC vir spilpunttoediening word daar waarskynlik nog een (1) proef benodig;
     • Rakende die nuwe Sumitomo produk sal daar waarskynlik nog twee (2) proewe gedoen word.
    • Sonneblomme
     • Die proef van die vorige seisoen sal herhaal word.

   Ten opsigte van die saadbehandeling van sojaboonsaad meld Dr De Kock dat die aangeleentheid na die Tegnologiekomitee verwys was, wat wag vir die resultate wat tydens die vergadering gerapporteer sal word voordat verdere gesprek gevoer kan word.

   Rakende die aansoek van BASF om registrasie van 'n middel op sojaboonroes wat in kombinasie met Sumisclex SC gebruik word en dus aanleiding kan gee tot die beter beheer van sclerotinia, word gemeld dat die nodige stappe geneem is en terugvoer ingewag word vanaf die kantoor van die Registrateur.

   Die Voorstitter sê dat dit gemeld is dat indien daar gespuit word vir sojaboonroes, sclerotinia ook onderdruk word. Dr De Kock sê dat Mnr Van der Westhuizen dalk kommentaar moet lewer, aangesien daar in vorige verslae melding gemaak is van waarnemings in die verband. Mnr Van der Westhuizen verwys na die kruisverwysing op die etikette van die middel van BASF en op die van Sumisclex SC. Hy meld dat die aangeleentheid in die beskrywing op die etikette aangespreek kan word, maar dat data tot die effek aan die Registrateur voorgelê sal moet word. Mnr Van der Westhuizen meld dat 'n soortgelyke situasie geld ten opsigte van Amistar indien toegedien voordat sclerotinia voorkom. Mnr Van der Westhuizen onderneem om die aangeleentheid met Syngenta op te neem.

   Die Voorsitter verwys na 'n artikel rakende die toedieningsmetodes van Sumisclex SC deur die spilpunt waarop Mnr Van der Westhuizen meld dat dit nou gedoen kan word, aangesien daar gewag is vir die registrasie. Die Voorsitter versoek Mnr Keun om die artikel(s) in te bind in die volgende sakelys.

   Rakende die Sclerotinia-modelleringstudie by sonneblom, meld Dr De Kock dat 'n projekvoorlegging wel ontvang is, maar dit handel oor sojaboonroes en die saak dus opgevolg moet word. Dr Caldwell meld dat hulle nog nie die modelleringstudie op sclerotinia kan doen nie, aangesien hul tans nog besig is met die epidemiologie van sclerotinia.

   Dr Griessel meld dat hy per geleentheid melding gemaak het van 'n voorspellingsmodel ten opsigte van sclerotinia wat deur die LNR-Instituut vir Plantbeskerming ontwikkel is. Inligting rakende die model is bekom en by die kantoor beskikbaar. Die betrokke inligting moet nagegaan word alvorens verdere werk gedoen word.

   Na bespreking van die aangeleentheid word ooreengekom dat:

   • Kennis geneem word van die Sclerotinia-proewe en resultate ten opgsigte van sojabone en sonneblomme uitgevoer deur Philagro die afgelope seisoen sowel as die beplanning vir die 2006/07 seisoen;
   • Kennis geneem word van die aansoek van BASF om registrasie van 'n middel op sojaboonroes wat in kombinasie met Sumisclex SC gebruik kan word en dus aanleiding tot beter beheer van sclerotinia kan gee en terugvoering rakende die registrasie ingewag word vanaf die Kantoor van die Registrateur;
   • Mnr Van der Westhuizen versoek word om die aangeleentheid rakende Amistar met Syngenta op te volg;
   • Mnr Van der Westhuizen 'n artikel oor die toedieningsmetodes van Sumisclex SC sal skryf, sodra die registrasie van die produk vir spilpunt-toediening afgehandel is;
   • Mnr Keun versoek word om afskrifte van artikels wat voortspruit uit die sclerotinia-navorsing aan te heg by die volgende sakelys;
   • Kennis geneem moet word dat aandag nog nie aan die Sclerotinia-modelleringstudie gegee kan word nie, aangesien daar nog gewerk word aan die epidemiologie van Sclerotinia; en
   • Kennis geneem word van die voorspellingsmodel ten opsigte van Sclerotinia ontwikkel deur die LNR-Instituut vir Plantbeskerming.

   Besluite:

   1. Dat kennis geneem word van die Sclerotinia-proewe en resultate ten opgsigte van sojabone en sonneblomme deur Philagro die afgelope seisoen sowel as die beplanning vir die 2006/07 seisoen.

    Lede

   2. Dat kennis geneem word van die aansoek van BASF om registrasie van 'n middel op sojaboonroes wat in kombinasie met Sumisclex SC gebruik kan word en dus aanleiding tot beter beheer van Sclerotinia kan gee asook dat terugvoering rakende die registrasie ingewag word vanaf die Kantoor van die Registrateur.

    Mnr Van der Westhuizen

   3. Dat Mnr Van der Westhuizen versoek word om die aangeleentheid insake Amistar met Syngenta op te volg.

    Mnr Van der Westhuizen

   4. Dat Mnr Van der Westhuizen 'n artikel oor die toedieningsmetodes van Sumisclex SC sal skryf, sodra die registrasie van die produk vir spilpunt-toediening afgehandel is.

    Mnr Van der Westhuizen

   5. Dat Mnr Keun versoek word om afskrifte van artikels wat voortspruit uit die sclerotinia-navorsing aan te heg by die volgende sakelys.

    Mnr Keun

   6. Dat kennis geneem moet word dat aandag nog nie aan die Sclerotinia-modelleringstudie gegee kan word nie, aangesien daar nog gewerk word aan die epidemiologie van Sclerotinia.

    Dr Caldwell

   7. Dat kennis geneem word van die voorspellingsmodel ten opsigte van Sclerotinia ontwikkel deur die LNR-Instituut vir Plantbeskerming.

    Lede


  4. Navorsing: Sojabone: LNR-IGG, Me M Craven


   (Besluite 6.2.1 van die Sclerotiniawerkgroep notule van 27/09/05)

   Mev M Craven rapporteer rakende die resultate van die 2005/06 navorsing ten opsigte van sojabone. Tydens die terugvoering word verwys na die veldproewe sowel as die navorsing ten opsigte van swamdoders.

   Tydens terugvoering insake die resultate van die veldproewe word gemeld dat:

   • Plantdatums dalk gewysig moet word; en
   • Dit nie reeds met dié seisoen se resultate moonlik is om die laaste twee (2) plantdatums apart te hanteer nie, ten einde meer betroubare resultate te verkry.

   Tydens terugvoering insake die resultate van die navorsing ten opsigte van swamdoders word gemeld dat:

   • Geen infeksie by die eerste twee (2) plantdatums gekry is nie, terwyl daar tydens verdere plantdatums min infeksie voorgekom het;
   • Oorweging daaraan gegee moet word om 'n ander cultivar te gebruik vir die navorsing;
   • Die plantdatums dalk geskuif moet word, afhangend van die reënval en/of plantdatums dalk vermeerder word en ook die aantal plante per proefperseel te verhoog met die hoop dat resultate verkry word;
   • Die doel van die navorsing is om vas te stel of die swamdoders werk, wat alleenlik gedoen kan word indien daar infeksie is en dit daarom sin maak om dalk die eerste twee (2) plantdatums uit te laat;
   • Die herhalings as plantdatums beskou word wat teweegbring dat foutvryheidsgrade behaal word en statistiese ontleding nie probleme behoort te gee nie, maar herhaling per seisoen oorweeg moet word; en
   • Statistieke nie die tendense of waardevolle inligting uit die proewe belemmer/stop nie, en om die rede die eerste twee behandelings weggelaat kan word.

   Tydens terugvoering insake die resultate van "Glyphosate" word gemeld dat:

   • Akkurate afleidings nie gemaak kan word nie, en derhalwe is verdere navorsing nodig.

   Tydens terugvoering insake die resultate van die navorsing ten opsigte van die cultivar sifting in die glashuis word gemeld dat:

   • Resultate by Bethlehem korreleer met die resultate verkry in die glashuis, maar nie in die geval van Greytown nie; en
   • Die besmettingstegniek blyk nog nie in orde te wees nie en dit as 'n kwessie van dringendheid uitgesorteer moet word.

   Dr Griessel meld dat navorsing al 'n geruime tyd gedoen word. Hy sê dat ten einde vas te stel of daar resultate verkry word met die swamdoders en om meer weerstandbiedende cultivars te kry die besmettingstegniek om die nodige simptome te kry vervolmaak moet word. Hy sê dat hy besef dat klimaatstoestande met veldproewe altyd 'n rol sal speel, maar navorsing met glashuisproewe die geleentheid skep om besmetting te kry. Hy sê dat hy van mening is dat die aangeleentheid eers aangespreek moet word, alvorens ander navorsing voortgaan. Prof McLaren sê dat hy die aangeleentheid aanspreek in die navorsing wat Universiteit van die Vrystaat gaan doen.

   Mev Craven verwys na die beplanning vir die 2006/07 jaar en meld dat daar beplan word om voort te gaan met al vier (4) die projekte waaroor terugvoering gegee is en alle proewe herhaal sal word.

   Besluite:

   1. Dat kennis geneem word van Me M Craven se terugvoering insake die navorsingsresultate van die 2005/06 seisoen.

    Lede

   2. Dat kennis geneem word dat die probleme met die besmettings-tegniek aangespreek sal word deur die navorsing wat deur die Universiteit van die Vrystaat onderneem gaan word.

    Lede

   3. Dat kennis geneem word van die 2006/07 beplanning van Me M Craven.

    Lede


  5. Navorsing: Sonneblomme: LNR-IGG, Dr D Fourie


   (Besluite 6.3.1 en 6.3.2 van die Sclerotiniawerkgroep notule van 27/09/05)

   Dr Fourie rapporteer oor die navorsingsresultate ten opsigte van sonneblomme gedurende die 2005/06 seisoen.

   Tydens die voorlegging word verwys na die volgende aangeleenthede:

   • Die lokaliteite te Delmas, Potchefstroom en Greytown;
   • Die metodes gevolg met die uitvoering van die proewe;
   • Die chemiese middels asook toedieningstye en dosisse; en
   • Die resultate verkry met die navorsing.

   Dr Fourie meld dat die navorsingsprojek gefinaliseer is en 'n verslag eersdaags ingedien sal word.

   Besluite:

   1. Dat kennis geneem word van die terugvoering verskaf deur Dr D Fourie rakende die navorsingsprojek.

    Lede

   2. Dat voorts kennis geneem word dat die navorsingsprojek gefinaliseer is en die navorsingsverslag eersdaags ingedien sal word.

    Lede


  6. Navorsing: Sojabone: Universiteit van Natal, Dr P Caldwell


   (Besluite 6.4.1 en 6.4.2 van die Sclerotiniawerkgroep notule van 27/09/05)

   Dr Caldwell rapporteer rakende die navorsing ten opsigte van sclerotinia op sojabone en verwys na die proewe met cultivars, saadbehandelings, epidemiologie, apothecium ontwikkeling en bio-beheer asook silicon proewe. Tydens die voorlegging is daar ook gewys op die navorsing wat nog gedurende 2006/07 onderneem en in sekere gevalle afgehandel moet word.

   Dr Caldwell verneem of dit nodig is om voort te gaan met die chemiese proewe wat insluit die bespuiting tydens blomstadium, aangesien mycelia en nie askospore gebruik word. Mnr Van der Westhuizen verwys na die bespuiting met Sumisclex SC en meld dat om enige resultate te kry daar gewag moet word totdat die eerste simptome geidentifiseer word. Mnr Hackland meld dat die BASF produk nie alleen staan nie en daar staat gemaak word op die kombinasie met Sumisclex SC en bespuiting tydens die blomstadium om hul doelwit aan te spreek.

   Die Voorsitter verneem wat die huidige situasie is ten opsigte van die rangskikking van cultivars in terme van vatbaarheid ten opsigte van sclerotinia. Prof McLaren meld dat dit alleenlik gedoen kan word indien genoegsame data beskikbaar is en 'n model beskikbaar is waarvoor ten minste sewe of agt betroubare punte nodig is waarop sodanige model gebaseer kan word.

   Die Voorsitter verneem of genoegsame inligting nie reeds bekikbaar is om die ranglys op te stel nie en wie genader moet word om aandag aan die aangeleentheid te gee. Prof McLaren sê dat hy van mening is dat genoegsame inligting beskikbaar is en hy sodanige aksie kan onderneem. Die Voorsitter sê dat indien die lys van cultivars in die cultivarproewe aan Prof McLaren verskaf word die rangskikking gedoen kan word. Prof Berger verneem of die rangskikking nie per groeigebied gedoen moet word nie, waarop gemeld word dat dit moeilik sal wees.

   Die Voorsitter sê dat indien 'n produsent in 'n bepaalde gebied sojabone wil plant, sodanige produsent inligting uit die sojabooncultivarproewe kan gebruik om 'n besluit oor cultivars te neem, maar indien sclerotinia voorkom in die gebied sou die produsent ook inligting oor sclerotinia vatbaarheid van cultivars wil hê. Die Voorsitter verneem of inligting uit die navorsing tot so mate beskikbaar gestel kan word dat 'n produsent kan besluit watter cultivar die minste vatbaar is vir sclerotinia. Prof McLaren sê dat hy seker is dat dit gedoen kan word. Prof McLaren doen aan die hand dat hy 'n voorlopige verslag opstel in die verband vir verdere oorweging.

   Dr Griessel verneem of die cultivarproewe nie gebruik kan word om sclerotinia waarnemings te doen nie, wat dan ook kan help met sodanige ranglys.

   Besluite:

   1. Dat kennis geneem word van die navorsingsresultate gerapporteer deur Dr P Caldwell sowel as die beplanning vir die 2006/07 seisoen.

    Lede

   2. Dat Prof NW McLaren uit die beskikbare inligting 'n voorlopige ranglys van cultivars in terme van hul weerstand teen sclerotinia sal opstel vir verdere bespreking en oorweging.

    Prof NW McLaren


  7. Navorsing: Sojabone: Universiteit van die Vrystaat, Prof NW McLaren


   Tydens die voorlegging van Prof N McLaren verwys hy na die volgende aangeleenthede insake die navorsing wat deur hom gedoen word:

   • Die doelwitte van die navorsing;
   • Inokulum vervaardiging;
   • Inokulasie metodes; en
   • Temperature / vog regimes.

   Prof McLaren meld dat deur die navorsing hy van mening is dat die probleme met inokulasie aangespreek sal word. Melding word gemaak dat veldproewe sowel as glashuisproewe gedoen word. Prof McLaren verwys voorts na die resultate van die glashuisproewe.

   Dr Flett verneem of die cultivar data beskikbaar gestel kan word aan alle betrokkenes / belanghebbendes, waarop Dr De Kock verneem of die data betroubaar is, aangesien daar aansienlike verskille tussen die resultate van die lokaliteite is. Prof McLaren sê dat oorweging daaraan gegee kan word dat cultivars gerangskik kan word in terme van vatbaarheid, dat hoë en lae risiko areas in berekening gebring moet word sowel as die reaksie van cultivars. Dr De Kock verneem of die data van die veldproewe of glashuisproewe gebruik kan word, waarop Prof McLaren bevestig dat die data van die veldproewe gebruik kan word. Dr De Kock sê dat hy van mening is dat dit meer aanvaarbaar sal wees indien die data / resultate van die glashuisproewe gebruik word, aangesien besmetting hoër was. Dr Flett is van mening dat die data van veldproewe gebruik moet word, aangesien dit werklike data is en die potensiaal in die veld aanspreek.

   Mnr J Potgieter meld dat voordat sodanige inligting gepubliseer word, 'n skrywe gerig sal word aan alle betrokke saadmaatskappye waardeur hulle ingelig word dat die inligting gepubliseer sal word.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word van die inhoud van die voorlegging van Prof N McLaren insake die navorsing deur die Universiteit van die Vrystaat.

    Lede

   2. Dat kennis geneem word dat probleme met inokulasie deur die navorsing van Prof N McLaren aangespreek sal word.

    Lede

   3. Dat Dr McLaren aandag sal gee aan 'n ranglys waarin cultivars gerangskik word volgens die vatbaarheid vir sclerotinia, maar sodanige inligting eers gepubliseer word nadat saadmaatskappye daaromtrent ingelig is.

    Prof NW McLaren


  8. Saadbehandeling van Sojabone


   (Besluite 6.5.1 en 6.5.2 van die Sclerotiniawerkgroep notule van 27/09/05)

   Dr De Kock meld dat die werk in die verband nog in die voorlopige stadium is en verwys na die rapportering van Dr Caldwell onder Item 6.4

   Dr Caldwell meld dat tot dusver vasgestel is dat nie een van die saadbehandelingsmiddels wat getoets is ontkieming affekteer nie. Daar kan dus nou voortgegaan word met "in vivo" proewe. Dr De Kock verneem of dit moonlik sal wees om op 'n stadium rhizobiumbehandeling in te sluit en dan die saadbehandeling te doen, waarop Dr Caldwell bevestig dat dit gedoen kan word.

   Dr De Kock sê dat op die huidige stadium slegs gemeld kan word dat Benlate/Benomil op sonneblomsaad gebruik kan word vir saadbehandeling, maar aanduidings daar is dat dit opgevolg moet word met chemiese behandeling. Ten opsigte van sojabone word navorsing nog onderneem en die saak moet dus oorstaan.

   Mnr FAS Potgieter sê dat saadmaatskappye sal moet verseker dat gesertifiseerde saad vry van sclerotinia is. Dr De Kock verwys na die vereistes waaraan voldoen moet word om saad te registreer. Mnr Pretorius sê dat alles moontlik gedoen word om sclerotinia teen te werk en dit dan versprei word deur saad. Hy benadruk dat reëls / vereistes strenger toegepas moet word. Mnr Schoonraad verwys na besmetting deur ander bronne as saad en benadruk dat die navorsing wat gedoen word van kardinale belang is.

   Besluite:

   1. Dat kennis geneem word rakende die mondelinge terugvoering van Dr De Kock insake navorsing ten opsigte van saadbehandelingsmiddels.

    Lede

   2. Dat kennis geneem word dat Benomil geregistreer is as saadbehandelingsmiddel by sonneblomme en dus gebruik kan word, maar ten opsigte van sojabone verdere navorsing nog onderneem word.

    Lede


  9. Voorlegging: Dr T Gulya


   Kennis word geneem van die inhoud van die voorlegging van Dr T Gulya ingebind as Bylae G in die Sakelys.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word van die inhoud van die voorlegging van Dr T Gulya.

    Lede


  10. Voorlegging: Dr G Kong


   Kennis word geneem van die inhoud van die voorlegging van Dr G Kong ingebind as Bylae H in die sakelys.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word van die inhoud van die voorlegging van Dr G Kong.

    Lede

 7. Aanvullende sake

  1. Vraelys: Oesskattingskomitee


   Dr De Kock meld dat tydens 'n vergadering van die Sojawerkgroep van die PNS, die Oesskattingskomitee versoek is om 'n opname te maak ten opsigte van die omvang van sclerotinia by sojabone en sonneblom. Dr De Kock meld verder dat die oesskattingskomitee aangedui het dat dit wel moonlik is om die opname te doen.

   Dr De Kock is van mening dat die opname waardevolle inligting beskikbaar kan stel ten opsigte van die omvang van sclerotinia, welke inligting gebruik kan word vir besluitneming rakende navorsing in die verband.

   Dr De Kock verwys na die beweerde aanwesigheid van toksiene wat deur sclerotinia geproduseer word, en meld dat hy nie van so iets bewus is nie. Hy versoek dat sodanige inligting geverifieer moet word. Dr Fourie meld dat sy navrae in die verband vanaf produsente gehad het, welke navrae met Dr Gulya bespreek is, wat aangedui het dat hy nie bewus is van negatiewe rapportering indien sclerotinia besmette saad vir veevoer gebruik word nie. Prof McLaren sê dat indien hy voorsien kan word van 'n monster hy die nodige analises kan doen.

   Besluit:

   1. Dat monsters voorsien word aan Prof McLaren ten einde analises te doen om te bepaal of daar enige negatiewe effek is indien sclerotinia besmette saad vir veevoer gebruik word.

    Lede


  2. Registrateur van Wet 36


   Mnr Van der Westhuizen verskaf inligting aangaande verwikkelinge by die kantoor van die Registrateur, welke omstandighede die registrasie van chemiese middels gaan beïnvloed.

 8. Datum van volgende vergadering

  Die volgende vergadering van die Sclerotiniawerkgroep word geskeduleer vir 18 Julie 2007.

 9. Afsluiting

  Aangesien daar geen verdere sake vir bespreking is nie verdaag die Voorsitter die vergadering om 13:30.