Soybean and maize (dryland) 2015/2016 Sojabone and mielies (droëland)

Mpumalanga
Area / gebied Piet Retief ¹ Trichardt ²
Crop / gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
RR
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
RR
Soybeans
Sojabone
RR
Precision
Presisie
Maize
Mielies
BT
Precision
Presisie
Cultivation system / bewerkingstelsel No-till / geen No-till / geen Conv. / konv. Conv. / konv. No-till / geen No-till / geen
Date safex future price / Datum safex termynkontrakprys 05/2016 07/2016 05/2016 07/2016 05/2016 07/2016
Yield / Opbrengs T/ha 2.50 6.50 2.50 6.50 2.50 8.90
Nett price at silo / Netto siloprys R/ton 5 184 2 504 5 184 2 504 5 291 2 673
  Safex R/ton 5 380 2 946 5 380 2 946 5 380 2 946
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 307 0 307 0 191
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 196 135 196 135 89 82
Gross income at silo / Bruto inkomste by silo R/ha 12 960 16 276 12 960 16 276 13 227 23 788
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 775 1 695 775 1 695 1 249 2 242
  Own / Eie R/ha 342 0 342 0 175 0
  Purchased / Gekoop R/ha 433 1 695 433 1 695 1 075 2 242
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 886 3 990 1 886 3 990 110 3 234
Lime / Kalk R/ha 462 462 462 462 86 86
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 384 834 375 662 486 489
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheer­middels R/ha 165 0 165 460 18 151
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 583 212 583 212 963 880
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 210 210 532 427 124 126
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 283 283 428 323 230 212
Interest on Working Capital (iv) / Rente op Bedryfskapitaal (iv) R/ha 251 421 274 425 177 385
Harvesting Costs / Oeskoste (v) R/ha 269 267 269 267 271 281
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 5 267 8 833 5 748 8 922 3 715 8 085
Gross margin / Bruto marge R/ha 7 693 7 443 7 212 7 354 9 512 15 703
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 267 267 267 279 360 288
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 7 426 7 176 6 945 7 075 9 152 15 414

Source: Group discussions 2012¹ and 2013² and adjusted with price indices.
Bron: Groepsbesprekings 2012¹ en 2013² en aangepas met prysindekse.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises

Piet Retief (No-till / geen bewerking)
Yield / Opbrengs (ton/ha) 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 980 4 779 5 736 6 693 7 649 8 606
5 180 5 199 6 196 7 193 8 189 9 186
5 380 5 619 6 656 7 693 8 729 9 766
5 580 6 039 7 116 8 193 9 269 10 346
5 780 6 459 7 576 8 693 9 809 10 926
Piet Retief (Conventional / konvensioneel)
Yield / Opbrengs (ton/ha) 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 980 4 298 5 255 6 212 7 169 8 125
5 180 4 718 5 715 6 712 7 709 8 705
5 380 5 138 6 175 7 212 8 249 9 285
5 580 5 558 6 635 7 712 8 789 9 865
5 780 5 978 7 095 8 212 9 329 10 445
Trichardt
Yield / Opbrengs (ton/ha) 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 980 6 556 7 534 8 512 9 491 10 469
5 180 6 976 7 994 9 012 10 031 11 049
5 380 7 396 8 454 9 512 10 571 11 629
5 580 7 816 8 914 10 012 11 111 12 209
5 780 8 236 9 374 10 512 11 651 12 789
Subscribe: receive ICBs via e-mail