Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Kronenburg, Agter Paarl op 22 November 2017 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word deur dr De Kock met gebed geopen. Die voorsitter verwelkom almal teenwoordig by die vergadering, veral Me Louw (SAGL) en Me Pieterse (US).

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Mnr A Theron PNS
  Mnr G Keun PNS
  Mnr F le Roux SOILL
  Mnr Z Spammer SOILL
  Mnr J Botes Agricol
  Mnr N Bouwer Agricol
  Mnr J Bruwer Bayer
  Mnr C Cumming PNS
  Mnr J Loubser
  Mnr J McDermott Pioneer
  Mnr G Els K2 Agri
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr G Conradie DLWK SKOG
  Mnr P Laubscher Overberg Agri Bredasdorp
  Mnr R Schutte Overberg Agri Caledon
  Mnr K Blanckenberg GSA
  Mnr K Bester GSA
  Mnr J Kellerman Barenburg
  Mnr L Coetzee Kaap Agri
  Mnr J Loubser Quantum Foods
  Prof F Meyer BFAP
  Prof A Agenbag PNS
  Dr E Briedenhann PNS
  Dr J Strauss DLWK
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Dr P Swanepoel US
  Dr J de Kock PNS
  Me I Leygonie SOILL
  Me W Louw SAGL
  Me M du Preez PNS
  Me A Pieterse US
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Dr I Trautman DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Me L Smorenburg DLWK
  Mnr P Blom SSK
  Mnr L van Jaarsveld Overberg Agri Moorreesburg

 3. Personalia

  Daar word kennis geneem dat mnr Scholtemeijer nie weer vir 'n verdere termyn as Voorsitter beskikbaar was nie. Hy word vir die ywer waarmee hy die PNS sake tydens sy termyn as Voorsitter hanteer het, bedank.

  Mnr A Theron en Dr Briedenhann is onderskeidelik as Voorsitter en Vise-Voorsitter verkies.

  Die vergadering dra hulle beste wense aan mnr Theron wat onlangs sy moeder aan die dood afgestaan het, oor.

  Die vergadering neem ook kennis dat mnr Le Roux teen Maart 2018 die diens van SOILL verlaat en dat mnr Spammer by hom oorneem.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen verdere sake word tot die sakelys bygevoeg nie.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 29 Augustus 2017 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (2 November 2017) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word (Maandelikse data en Weeklikse Bulletin).

   Voorsitter

  2. Oesskattings

   Neem kennis van die produsente se voorneme om te plant in 2018 soos deur NOK op 26 Oktober 2017 vrygestel, wat ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   H Cerfonteyn

  3. Winterreënstreek

   1. Swartland / Suid-Kaap

    Verteenwoordigers rapporteer soos volg:

    Swartland

    Die oeste in die suide van die gebied het beter gevaar as die oeste in die noordelike deel van die gebied. Ten spyte daarvan dat produsente die korrekte bestuur toegepas het, is die oes-opbrengs deur die reënval en temperature in die gebied bepaal. Opbrengste varieer van minder as 1 ton/ha tot meer as 2 ton/ha. Kultivars se prestasie binne die streek het ook varieer. Selfs die tipe grond, die helling waarteen dit geplant is, stikstofbestuur by planttyd en die wisselboustelsel het ook 'n invloed gehad.

    Bolwurm en ruitrugmotlarwes is weens die droë toestande in die Swartland waargeneem.

    Daar word weer beklemtoon dat produsente die aanwending van chemiese middels noukeurig volgens die voorskrifte moet aanwend om die gewenste uitwerking te verwag.

    Suid-Kaap

    In die Overberg Agri gebied was die reënval ongeveer 66% van die normale langtermyn gemiddeld gedurende groeityd. Tog het die canola onder omstandighede goed gevaar. Die gemiddelde opbrengs in die OA gebied was 1,8 ton/ha en in die SSK gebied 1,22 ton/ha.

    Peste en plae was nie erger of anders as ander jare nie.

    Almal

  4. Somerreënstreek / Oos-Kaap / Ander

   Neem kennis dat daar nog geen canola aanplantings in die Oos-Kaap was nie.

   Canola in die sentrale besproeiingsareas (Groblersdal, Beestekraal/Brits) word nog ge-oes en opbrengsresultate word afgewag.

   Prof Agenbag

  5. Prysinligting

   Neem kennis dat die waarde van canola afgelei van sojaboonoliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad op 8 November 2017 soos volg daar uitsien:

   47% Proteïen teen 'n waarde van R5 698 per ton teen 'n wisselkoers van R14.21.

   Relatiewe waarde van volvet canola is dus:

   Pluimvee (94%) R5 356 per ton
   Varke (100%) R5 698 per ton
   Suiwel (58%) R3 305 per ton

   Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus:

   Pluimvee (53%) R3 020 per ton
   Varke (65%) R3 704 per ton
   Suiwel (60%) R3 419 per ton

   SOILL se pryse vergelyk goed hiermee.

   Prof Meyer rapporteer dat die insetkoste/inkomste vooruitskattings vir die 2018 wintergraanoes voor planttyd gereed behoort te wees. Die 2017 skatting het weens die droogte nie realiseer nie. Die plaaslike koringbedryf is onder groter druk as die internasionale bedryf, veral ten opsigte van winsgewendheid van die bedryf.

   Die kwaliteit van plaaslike koring is beter as die van die koring wat ingevoer word.

  6. Weervooruitskatting

   Neem kennis dat mnr Cerfonteyn 'n samevatting van die klimaat, temperature en reënval die afgelope drie maande gee. Tussen al die weerstasies in die provinsie is 'n gemiddelde reënval van 67% van die teenoor die jaarlikse gemiddelde gemeet.

   Daar word nou saam met Prof Willem Landman van Universiteit Pretoria 'n projek geloods om aanvullend tot die weerdiens se vooruitskattings, beter vooruitskattings vir die Wes-Kaap te maak.

   Daar word bo-normale temperature vir die Wes-Kaap voorspel. Die gebied is nou in die derde jaar van 'n droë siklus. Dit kan nie voorspel word hoe lank die siklus gaan aanhou nie.

   Daar word aanbeveel dat die lesing oor klimaatsveranderinge deur Prof S Midgley wat by die DLWK se Smart Agri program betrokke is, ter inligting aan lede voorsien word.

   H Cerfonteyn
   G Keun

  7. Sclerotinia

   Daar word rapporteer dat die Inligtingsdae waar Dr Underwood as spreker oor die onderwerp Sclerotinia opgetree het, goed ontvang is. Die plaaslike bedryf kan tevrede wees dat die regte bestuur toegepas word.

   Verskeie faktore kan die voorkoms van die siekte beïnvloed. Geen ten volle weerstandbiedende cultivars is nog beskikbaar nie.

   Almal

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2017

   Die navorsers rapporteer oor die 2017 proewe. Van die proewe kon nie die droogte weerstaan nie. Oesdata word nou versamel en ontleed. Resultate sal mettertyd kommunikeer word.

   Swartstam het in die Swartland voorgekom en moes bestuur word.

   Die streng toepassing van die wisselboustelsel op die plaas, word weer beklemtoon.

   P Lombard

   Die vergadering bedank mnr Lombard vir sy gesindheid teenoor die bedryf en die toewyding waarmee die navorsing aangepak word.

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Neem kennis dat daar weer in Maart 'n opvolgartikel oor bemesting publiseer sal word – die besmestingsprogram moet aangepas word soos wat die jaar verloop.

   Redaksie

  2. Inligtingsdae 2018


   8 Maart Overberg Agri Voorsaaidag
   14 Maart SKOG Voorsaaidag
   7/8 Augustus Wes-Kaap Bewaringslandbou
   22 Augustus Riversdal Inligtingsdag
   30 Augustus Roodebloem Inligtingsdag
   4 September Proefbesoek Suid-Kaap
   5 September Proefbesoek Swartland
   13 September SKOG Dag

   Almal

  3. Video-opnames

   Neem kennis dat die finalisering van video-opnames in proses is.

   Mnr G Keun

  4. Oilseeds Focus

   Neem kennis dat 'n afskrif van die jongste Oilseeds Focus ter inligting by die sakelys aangeheg is. Die inligting is ook op die webblad van die PNS en die Oliesadetrust beskikbaar.

   Mnr G Keun

 9. Behoeftes van

  1. Mark – canola

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

  2. Produsente – canola

   1. Pryse en agterskotte

    Neem kennis dat mnr Le Roux oor SOILL pryse rapporteer.

    Mnr Le Roux

   2. Canola opbrengskompetisie

    Daar word kennis geneem dat die wenners van die 2017 canola kompetisie na afloop van hierdie vergadering aangekondig word.

    Prof Agenbag

 10. Beskikbaarheid van geskikte saad

  Neem kennis dat

  • die saadbestellings reeds 'n jaar vooruit by die verskaffers geplaas moet word;
  • saadmaatskappye bevestig dat alle reëlings in plek is om voldoende saad vir die 2018 seisoen aan produsente te kan voorsien.

  Die vergadering neem verder kennis en besluit dat saadmaatskappye versoek word om voortdurend met produsente te kommunikeer en hulle betyds oor die beskikbaarheid van saad en veranderings aan bestellings in te lig.

  Saadmaatskappye

 11. Ander sake

  1. Nuusbrokkies

   Neem kennis dat afskrifte van interessante nuusbrokkies ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Almal

   Na aanleiding van 'n artikel oor oesverliese bespreek die vergadering weer die effek wat oesverliese op opbrengs het en watter voorsorgmaatreëls verder getref kan word om te verseker dat produsente die regte oespraktyke volg.

   Daar word voorgestel dat meer tegnologie oordrag ten opsigte van beste oespraktyke gedoen moet word, maar dat produsente ook eie verantwoordelikheid moet aanvaar om die beskikbare tegnologie toe te pas.

   Daar word besluit dat daar by landboubesighede, SOILL en SKOG aanbeveel word dat lesings en praktiese demonstrasies oor effektiewe oespraktyke gereeld by inligtingsdae aan produsente kommunikeer moet word.

   Landboubesighede
   Tegniese personeel

  2. Canola tydskrif artikels

   Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Almal

  3. Sprekers

   Daar word kennis geneem dat die afskrif van die lesing deur dr R Prins van CenGen oor die vinnige toetsmetode vir Sclerotinia tydens die vorige vergadering, ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Me A Pieterse van Stellenbosch Universiteit gee toeligting oor haar navorsing om inheemse slakparasietiese nematodes vir die biologiese beheer van slakke te identifiseer, beskryf en in groot maat laat vermeerder. Beskikbare nematodes wat in Europa gebruik word, is nog nie vir gebruik in Suid-Afrika registreer nie.

 12. Toekennings

  Die volgende toekennings word na afloop van die vergadering gemaak:

  • Ms A Pieterse – Beste tesis vir 'n meestersgraad.
  • Dr SC Lamprecht – Beste artikel in 'n wetenskaplike tydskrif.

  Die organiseerders van die kompetisie word bedank vir hulle bydrae en die wenners word geluk gewens.

  • Swartland – Mnr Andries Louw, Sondagsfontein, Durbanville: 2.215 ton per hektaar.
  • Suid-Kaap – Mnr Pieter Beukes, Yahshua Boerdery, Caledon: 3.159 ton per hektaar.
 13. Vergaderings 2018

  • 14 Junie
  • 28 Augustus
  • 28 November
 14. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank vir elkeen se bydrae die afgelope jaar afgesluit en verdaag.