Canola, barley, oats and wheat 2014/2015 Canola, gars, hawer en koring

Southern Cape – SSC area / Suid-Kaap – SSK gebied
Area / Gebied Swellendam / Heidelberg / Riversdal
Crop / Gewas Canola Barley / Gars Wheat / Koring Oats / Hawer
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum
Planting method / Plant metode Planter
Yield / Opbrengs T/ha 1.45 2.50 2.30 2.00
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 4 464 2 920 2 774 2 251
  Safex contract / kontrak (ii) R/ton 4 500 2 971 3 500 2 300
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 560 0
  Grade discounts / Graaddiskonto R/ton 0 0 84 0
  Other marketing costs / Ander (iii) R/ton 36 51 82 49
Gross farm gate income / Bruto inkomste by plaashek R/ha 6 474 7 301 6 381 4 501
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iv) R/ha 540 316 425 234
  Own / Eie R/ha 0 0 0 180
  Purchased / Gekoop R/ha 316 425 54
Fertilizer / Bemesting (v) R/ha 863 500 811 576
Lime / Kalk R/ha 173 173 346 200
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 448 411 411 126
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 115 382 145 207
Crop insurance / Oesversekering R/ha 218 214 270 206
Tractor and implements / Trekkers en implemente (vi)
  Fuel / Brandstof R/ha 302 302 302 302
  Repairs and maintenance /   Herstelwerk en onderhoud R/ha 482 482 482 482
Contract work / Kontrakwerk R/ha 0 0 0 0
Casual labour / Los arbeid R/ha 10 10 11 0
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vii) R/ha 174 156 177 127
Harvesting costs / Oeskoste (viii) R/ha 335 335 335 335
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 660 3 280 3 714 2 801
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 813 4 021 2 667 1 701
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 182 182 182 182
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 631 3 838 2 484 1 518

Source: based on cropping budgets as compiled by SSC.
Bron: baseer op gewasbegrotings soos opgestel deur SSK.

 • Safex price only applicable to wheat.
  Safex-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Interest rate 10.00%.
  Rentekoers 10.00%.
 • Includes self combine harvesting and "platsny" if applicable (only fuel and repairs).
  Eie stroper en platsny indien van toepassing (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
SSC area / SSK gebied

Swellendam / Heidelberg / Riversdal
Contract price / Kontrak prys (R/ton) 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) Gross margin (permanent labour excluded) / Bruto marge (arbeid uitgesluit)
1.55 1 681 1 836 1 991 2 146 2 301
1.65 2 108 2 773 2 438 2 603 2 768
1.75 2 536 2 711 2 813 3 061 3 236
1.85 2 964 3 149 3 334 3 519 3 704
1.95 3 391 3 586 3 781 3 976 4 171
Subscribe: receive ICBs via e-mail