Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 25 November 2015 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word deur dr De Kock met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig, veral die persone wat vir die eerste keer die vergadering bywoon.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Mnr A Theron PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Mnr G Keun PNS
  Mnr C Cumming PNS
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK Moorreesburg
  Me L Smorenburg DLWK
  Dr J Strauss DLWK
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr W Heunis Overberg Agri/MKB
  Mnr F Human Overberg Agri
  Mnr L Coetzee Kaap Agri
  Mnr P Blom SSK
  Mnr F le Roux SOILL
  Mnr J McDermott Pioneer
  Mnr D Hanekom Agricol
  Mnr J Loubser Quantum Foods
  Mnr M le Roux US
  Mnr DT Wessels GSA
  Mnr JJ Bester GSA
  Mnr K Meintjies DOW
  Mnr J Bruwer Bayer
  Mnr G Els Klein Karoo Saad Bemarking
  Mnr P Fouché Phyto Energy
  K Wiersma BASF
  Mnr J Meintjies BASF
  Mnr J Botes Agricol
  Dr P Swanepoel US
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Prof A Agenbag US
  Me M du Preez PNS
  Me Y Papadimitropoulus PNS
  Me L van Emmenis Student
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Dr I Trautman DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr J Pepler BASF
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr N Hawkins SAGIS
  Mnr M Heydorn GSA Canola Spesialis Werkgroep
  Me R van der Merwe BASF
  Dr G Tribe PNS

 3. Personalia

  Geen.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen verdere sake.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 20 Augustus 2015 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (26 Oktober 2015) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word

   • Canola supply and demand table
   • Maandelikse data
   • Weeklikse bulletin

   Voorsitter

  2. Oesskattings

   Neem kennis van die NOK 2014 oppervlakte en produksieskatting soos op 27 Oktober 2015 vrygestel, wat ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   H Cerfonteyn

  3. Winterreënstreek / Swartland / Suid-Kaap

   Verteenwoordigers rapporteer soos volg:

   • daar in die Overberg Agri/MKB gebied slegs 51% reën van die langtermyn gemiddeld geval het;
   • daar 'n koring opbrengs van 45% en 'n canola opbrengs van 55% (teenoor 2014) realiseer het;
   • daar in die natter areas rondom Koeberg/Philadelphia goeie opbrengste realiseer het in vergelyking met die res van die Swartland se opbrengste;
   • die opbrengste in die Kaap Agri gebied baie wisselvallig was en sekere dele rondom Eendekuil en Rooi Karoo baie swak oeste gehad het;
   • canolaplante tog die vermoë het om droogtes beter as koring te kan hanteer;
   • daar tot op datum 16 400 ton uit Swartland ontvang is; 28 000 ton uit Overberg Agri gebied en 26 500 uit SSK gebied;
   • die Suid-Kaap het oor die algemeen 'n goeie oes gehad, alhoewel die oes in sekere areas swakker was as wat dit aanvanklik gelyk het;
   • Sclerotinia voorgekom het in die areas waar dit baie nat was, wat 'n verlies aan opbrengs veroorsaak het – die korrekte beheer teen Sclerotinia op die regte tyd word weer benadruk.

   Almal

  4. Somerreënstreek / Oos-Kaap / Ander

   Daar word rapporteer dat:

   • die canola wat in die Alexandria distrik geplant is (samewerking tussen Eastern Cape Development Corporation (ECDC) and Anathi Oils weens redes nie gestroop is nie;
   • dr De Kock oor ander aanplantings en proewe in die binneland (onder besproeiing en op droë land) rapporteer – mnr Fouché sal adviseer ten opsigte van kultivars want die wintertipes se koue-behoefte moet in ag geneem word;
   • daar nog met plantdatums eksperimenteer word – dit moet inpas by die plaaslike boerderypraktyke en klimaat; en
   • die vergadering verder daarop wys dat voorsorg teen Sclerotinia oorweeg moet word.

   Dr De Kock

  5. Prysinligting

   Neem kennis dat die waarde van canola afgelei van sojaboonoliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad op 12 November 2015 soos volg daar uitsien:

   47% Proteïen teen 'n waarde van R 5 927/ ton teen 'n wisselkoers van R14.17

   Relatiewe waarde van volvet canola is dus:

   Pluimvee (94%) R5 571 per ton
   Varke (100%) R5 927 per ton
   Suiwel (58%) R3 438 per ton

   en die relatiewe waarde van canola-oliekoek is:

   Pluimvee (53%) R3 141 per ton
   Varke (65%) R3 853 per ton
   Suiwel (60%) R3 556 per ton
  6. Weervooruitskatting

   Neem kennis dat geen verdere inligting beskikbaar is nie.

   H Cerfonteyn

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2015/2016

   Mnr Lombard rapporteer dat

   • daar vanjaar net twee nuwe cultivars in die proewe gebruik is;
   • die vinnige cultivars goed gevaar het en die rol wat die plantdatum op opbrengs het weer benadruk word;
   • die plante se vermoë om droogte tye te oorleef, weer beïndruk het;
   • dit weer aanbeveel word dat produsente 'n verskeidenheid van cultivars moet plant om die effek van die klimaat en druk in oestyd te kan verlig;
   • aanbeveel word dat daar nie te vroeg platgesny moet word nie, verkieslik tussen 50% en 60% saadverkleuring, indien die pitte nie genoeg ontwikkel het, kan dit opbrengs beïnvloed;
   • daar op die regte tyd gestroop moet word om die optimum opbrengs te verseker (moenie te vroeg stroop en ook nie verby die optimum strooptyd nie); en
   • die volledige verwerkte data van die proewe in die volgende Canolafokus publiseer sal word en ook by die volgende sakelys aangeheg sal wees.

   P Lombard

  2. Biobrandstowwe

   Nuusberigte en tendense in die oliesade en bio-brandstofbedryf vir die derde kwartaal tot 30 September 2015 is ter inligting by die sakelys aangeheg.

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Inligting oor die oorsaak van vermiste peule op canola is in die Oktober 2015 Canolafokus gepubliseer. Die 2015 kultivar proef­resultate sal in die volgende uitgawe verskyn.

   Neem kennis dat swaar buie reën tydens blomtyd moontlik ook blomme kan vernietig wat dan "vermiste" peule veroorsaak. Die plant kan gewoonlik daarvoor kompenseer.

   Redaksie

  2. Inligtingsdae 2016

   Kennis word geneem dat die volgende inligtingsdae beplan word:

   Internasionale Canola Simposium 19 Julie – Bredasdorp
   20 Julie – Paarl
   Bewaringslandbou Konferensie 2,3 Augustus
   Riversdal Inligtingsdag 24 Augustus
   Proefbesoeke Suid-Kaap moet nog bepaal word
   Proefbesoeke Swartland 6 September
   Roodebloem Inligtingsdag 1 September
   SKOG Dag September (onseker)
   Agri Mega Week 14 tot 17 September
   Moorreesburgskou 6-10 September
  3. Video-opnames

   Neem kennis dat lede enige interessante inligting/videos oor canola verbouing aan die PNS kantoor moet deurstuur.

   Almal

  4. Oilseeds Focus

   Neem kennis dat 'n afskrif van die Oilseeds Focus ter inligting by die sakelys aangeheg is.

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

   Almal

  2. Produsente – Canola

   1. Pryse en agterskotte

    Neem kennis dat

    • 'n minimumprys van R4700 deur SOILL betaal is;
    • agterskotte nog betaal moet word; en
    • daar oorweeg word dat produsentepryse voor planttyd afgekondig kan word.

    Mnr Le Roux

   2. Canola Opbrengskompetisie

    Die wenners van die kompetisie is op 25 November 2015 aangekondig.

    Swartland Deelnemers
    Deelnemer Boerdery Distrik
    Mnr André Brink Groot Phesantekraal Boerdery Durbanville
    Mnr Dirk Lesch Elim Boerdery Malmesbury
    Mnr Bertus van der Westhuizen Klipheuwel Trust Moorreesburg
    Mnr Jan de Villiers Hartebeesfontein Boerdery Moorreesburg
    Mnr Gert Claassen Claassen Boerdery Malmesbury
    Mnr Marnus Engelbrecht HB Engelbrecht & Seuns Boerdery Moorreesburg
    Mnr Sallas van der Westhuyzen Swartrug Boerdery Moorreesburg
    Mnr Dirkie Hanekom Kraalbosvlei Boerdery Moorreesburg
    Mnr Nicol Russouw Rusoord Trust Moorreesburg
    Mnr Alwyco Carstens ONTTREK

    Die wenner van die Swartland Canolakompetisie is Mnr Andre Brink van Groot Phesantekraal Boerdery met 'n opbrengs van 2,186 ton/ha.

    Suid-Kaap Deelnemers
    Deelnemer Boerdery Distrik
    Mnr AG Joubert en Seuns Kweekkraal Boerdery Riversdal
    Mnr Pieter Dreyer Raka Boerdery Caledon
    Mnr Francois Badenhorst Kliprivier Boerdery Swellendam
    Mnr Niel Neethling Verfheuwel Boerdery Bredasdorp
    Mnr Ian le Roux B.H. Groenewald Boerdery Riviersonderend
    Mnr Matthys Streicher Aandblom Boerdery Swellendam
    Mnr Tihan le Roux Windheuwel Boerdery Swellendam
    Mnr Andrew Jonker Tolange Plaas Boerdery Riversdal
    Mnr Johannes Uys Vissersdrift Boerdery Bredasdorp
    Mnr Niekie van Niekerk ONTTREK

    Die wenner van die Suid-Kaap Canolakompetisie is Mnr AG Joubert & Seuns van Kweekkraal Boerdery met 'n opbrengs van 2,41 ton/ha.

    Prof Agenbag

   3. Hoër opbrengs

    Die vergadering bespreek die moontlikheid dat hoër canola opbrengs in die Wes-Kaap kan realiseer – wêreldwyd word daar gestreef na 'n canola opbrengs wat 60% van die koring opbrengs is.

    Dit word genoem dat opbrengs van verskeie faktore afhanklik is:

    • terughou van saad word nie aanbeveel;
    • korrekte gebruik van chemie op die regte tyd – soos effektiewe saadbehandeling – is die kombinasie van middels ewe effektief in alle streke?
    • beheer teen slakke en Sclerotinia op die regte tyd;
    • afgesien van die seisoen se reën en verspreiding van reën, sal baie afhang van die bestuur van die gewas – doen alles op die regte grond op die regte tyd met die regte praktyke;
    • grondtipes kan ook 'n effek op opbrengs/sukses van aanplanting hê;
    • planttyd en plantdigtheid;
    • let op detail reeds by die planter – windspoed en "waar val die saadjie";
    • let op oespraktyke en verminder oesverliese!!
 10. Saad

  Neem kennis dat

  • daar oordragvoorraad van die 2015 seisoen beskikbaar sal wees – saad moet onder die regte omstandighede geberg word;
  • Agricol beplan dat 'n nuwe cultivar vir 2016 beskikbaar sal wees; en
  • Springtraag kultivars ontwikkel word, maar dit nog tyd sal neem voordat dit beskikbaar is.

  Saadmaatskappye

 11. Ander sake

  1. Nuusbrokkies

   Neem kennis dat afskrifte van interessante nuusbrokkies ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Almal

  2. Canola tydskrif artikels

   Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Almal

  3. Sprekers

   Neem kennis dat me L van Emmenis toeligting oor haar navorsing gee: "The use of fly larvae meal as an alternative protein source in the diets of monogastric animals. Exploring the potential benefits for the animal, farmer, consumer and environment."

  4. Canolawebstudie

   Neem kennis dat die opdatering van webwerfinligting weer in Februarie 2016 beskikbaar sal wees.

   Almal

 12. Datums van 2016 vergaderings

  7 April
  9 Junie
  23 Augustus
  24 November

 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank vir elkeen se bydrae die afgelope jaar asook seënwense vir die feesgety afgesluit en verdaag.