Irrigation crops 2015/2016 Besproeiingsgewasse

Central Irrigation Regions (i) / Sentrale Besproeiingstreke (i)
Area / Gebied GWK area / gebied
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Wheat
Koring
Groundnuts
Grondbone
Canola
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum Con. / Kon. Con. / Kon. Con. / Kon. Con. / Kon.
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2015 07/2016 07/2016
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 13.50 7.50 3.00 3.50
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 5 241 2 512 3 929 10 330 4 263
  Safex R/ton 5 380 2 946 4 650 10 930 4 550
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 295 294 0 0
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 278 139 427 600 287
Gross income / Bruto inkomste R/ha 20 964 33 912 29 468 30 990 14 919
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 929 4 107 574 2 405 720
  Own / Eie R/ha 314 0 314 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 615 4 107 260 2 405 720
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 1 535 6 826 5 421 7 414 4 505
Lime / Kalk R/ha 0 0 0 470 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 450 191 296 267 119
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 320 350 750 3 377 223
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0 120 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 310 465 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 258 835 1 621 1 333 557
Irrigation / Besproeiing (v) R/ha 3 722 3 722 3 154 3 982 3 155
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 164 569 602 416 547
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 195 424 550 566 550
Interest on Working Capital / Rente op Bedryfskapitaal (vi) R/ha 503 903 720 1 200 567
Harvesting costs / Oeskoste (vii) R/ha 1 486 736 964 3 650 953
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 10 563 18 973 15 117 25 199 11 897
Gross margin / Bruto marge R/ha 10 401 14 939 14 351 5 791 3 022
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 864 864 864 864 864
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 9 537 14 075 13 487 4 927 2 158

Source: compiled in cooperation with GWK.
Bron: opgestel in samewerking met GWK.

 • Includes Prieska, Marydale, Douglas, Klein Vaalharts, Rietrivier and Hopetown.
  Sluit in Prieska, Marydale, Douglas, Klein Vaalharts, Rietrivier en Hopetown.
 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Contractor.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
Soybeans / Sojabone

Groblersdal
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 980 4 687 7 101 9 516 11 932 14 347
5 180 5 285 7 801 10 316 12 832 15 347
5 380 5 885 8 501 11 116 13 732 13 347
5 580 6 485 9 201 11 916 14 632 17 347
5 780 7 085 9 901 12 716 15 532 18 347
Subscribe: receive ICBs via e-mail