Navorsingsverslag 2006/2007

1.

 

Inleiding


Die jaarlikse navorsingsverslag van die Proteïennavorsingstigting (PNS) het ten doel om alle belangstellendes in te lig oor die navorsing befonds deur die PNS gedurende die jaar onder oënskou, asook ander aspekte van belang. Die Raad van Trustees is van mening dat die finansiële jaar 2006/07 suksesvol verloop het en dat navorsing wat befonds is 'n positiewe bydrae maak tot bereiking van die visie en missie van die PNS.

Daar is egter ook baie rede tot kommer oor die volgehoue verval van navorsingskapasiteit en ervaring hoofskaaklik by die Lanbou­navorsingsraad (LNR) asook by die meeste provinsiale Departemente van Landbou. Universiteite verleen in 'n beperkte mate steun om insette van die LNR en provinsies te vervang, maar gaan ook gebuk onder finansiële druk en beperkte mannekrag.

Die PNS vind dit in 'n toenemende mate nodig om kundiges te kontrakteer om die groter wordende gaping te oorbrug wat die onvermoë van die Staat met betrekking tot navorsing tot gevolg het. Kundiges van die gewasse waarby die PNS betrokke is, is egter moeilik bekombaar, met die gevolg dat die betrokkenheid van PNS Trustees daagliks toeneem en groot druk op diesulkes plaas. Erkenning moet egter onmiddellik gegee word aan ons personeel en daardie navorsers wat vasbyt en vir die besondere hoë gehalte werk wat steeds gelewer word, soos blyk uit hierdie verslag. Die PNS wil die vertroue uitspreek dat die draaipunt naby is, en gaan steeds voort om bestaande kundigheid ten beste te benut.

Die nuwe terrein wat ons betree het met die internasionale koms van bio-brandstof, bly uiters stimulerend en skep 'n navorsingsuitdaging wat geen navorser behoort te mis nie. Dit stel nuwe vereistes aan bestaande gewasse en praktyke en dit is die PNS se strewe om nie agter te raak ten opsig­te van dit wat internasionaal teen 'n geweldige tempo ontwikkel nie. Die versugting is egter dat die regering betyds Suid-Afrika se agterstand sal besef en daadwerklik sal poog om so spoedig moontlik die negatiwiteite ten opsigte van navorsing en dit wat daarmee saam gaan, reg te stel.

Volledige navorsingsverslag in PDF-formaat
43 bladsye [ ± 350KB ]