Crop summary / Gewas opsomming

Gross margins for wheat 2013/2014 Koring bruto marges

February 2014 grain prices / Februarie 2014 graanpryse
Per ha per area / per ha per streek
Area / Gebied Caledon
Riviersonderend
Bredasdorp
Napier
Swellendam
Heidelberg
Sandveld Southern / Suid- Swartland Rooi Karoo Middle / Middel- Swartland
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum
Planting method / Plant metode Planter
Yield / Opbrengs T/ha 2.80 2.50 2.30 1.50 3.00 1.80 2.50
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 2 693 2 735 2 774 2 659 2 659 2 659 2 659
  Safex contract / kontrak (i) R/ton 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 560 560 560 600 600 600 600
  Grade discounts / graaddiskonto R/ton 168 126 84 161 161 161 161
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 79 79 82 80 80 80 80
Gross income at farm gate / Bruto inkomste by plaaskhek R/ha 7 539 6 839 6 381 3 988 7 976 4 786 6 647
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 380 479 425 299 448 318 327
  Own / Eie R/ha 114 54 0 149 223 158 195
  Purchased / Gekoop R/ha 266 425 201 150 225 159 131
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 2 155 1 871 811 1 224 2 180 1 437 1 933
Lime / Kalk R/ha 73 107 346 100 150 150 180
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 517 616 411 216 714 215 714
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 748 773 145 165 350 222 361
Crop insurance / Oesversekering R/ha 37 34 270 18 36 22 30
Tractors and implements / Trekkers en implemente (v)
  Fuel / Brandstof R/ha 290 290 302 216 245 230 245
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 449 449 482 178 316 307 316
Contract / Kontrakwerk R/ha 21 21 0 159 159 85 159
Casual labour / Los arbeid R/ha 5 5 11 0 0 45 0
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vi) R/ha 250 249 177 140 240 162 224
Harvesting costs / Oeskoste (vii) R/ha 329 329 335 224 208 209 208
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 5 256 5 222 3 491 2 939 5 046 3 401 4 597
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 284 1 614 2 880 1 049 2 930 1 384 1 950
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 476 416 182 226 161 161 161
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 1 801 1 198 2 708 822 2 769 1 223 1 789
 • SAFEX price only applicable to wheat.
  SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Interest rate calculated over 6 months: 0.00%.
  Rentekoers bereken vir 6 maande: 0.00%.
 • Includes self combine harvesting and "plat sny" if applicable (only fuel and repairs).
  Eie stroper en platsnyer indien van toepassing (slegs brandstof en reparasies).
Subscribe: receive ICBs via e-mail