Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 27 November 2013 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word deur dr De Kock met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  mNR AP Theron PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Mnr D Joubert PNS
  Mnr G Keun PNS
  Mnr C Cumming PNS
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr J McDermott Du Pont / Pioneer
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr P Burger Overberg Agri
  Mnr JWP Bruwer SSK
  Mnr P Fouché Phyto Energy
  Mnr D Koch CBK
  Mnr D Hanekom Agricol
  Mnr J Kellerman Barenbrug
  Mnr F le Roux SOILL
  Mnr L Coetzee Kaap Agri
  Me L Smorenburg DLWK
  Dr J Strauss DLWK
  Dr E Hough MKB
  Prof A Agenbag US
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Dr I Trautman DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr JCG van Niekerk MKB
  Mnr M Heydorn CBK
  Me M Scheepers NOK
  Dr E Briendenhann PNS
  Mnr N Hawkins SAGIS

 3. Personalia

  Mnr P Burger en sy gade word gelukgewens met die geboorte van hulle baba dogter.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen nuwe sake.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 21 Augustus 2013 word as gelese beskou en met wysiging goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (23 Oktober 2013) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word.

   Neem kennis dat mnr N Hawkins die volgende Werkgroep vergadering in April 2014 sal bywoon en verdere toeligting verskaf.

  2. Oesskatting

   Die NOK oppervlakte en produksieskatting soos op 24 Oktober 2013 is ter inligting by die sakelys aangeheg. Volgens die hersiene oppervlakte skatting vir die winterreënstreek is daar in 2013 seisoen 72 165ha hektaar canola geplant.

   Volgens die landboubesighede se presiese opnames vir die 2013 seisoen is daar slegs 65 720ha geplant en is dit onseker hoe die NOK by die syfer van 72 165 uitkom.

   Daar word besluit dat die verskil in oppervlakte soos deur NOK verskaf en deur landboubesighede se rekords met hulle opgevolg sal word – die Voorsitter sal met me R Beukes kontak en mnr Cerfonteyn sal sy inligting met mnr J Bruwer (landboubesighede) vergelyk.

   H Cerfonteyn

  3. Winterreënstreek

   Swartland / Suid-Kaap

   Daar word rapporteer dat

   • 15 000 ha in die Swartland geplant is en meer aanplantings die volgende seisoen verwag word;
   • die opbrengs in die Eendekuil gebied tot 2 ton/ha realiseer het, maar 'n gemiddelde opbrengs van 1,5ton/ha vir die hele gebied behaal is;
   • onkruid is nog 'n groot probleem in die Swartland, maar produsente raak al meer positief oor canola se rol in onkruid beheer – ideaal sal wees as produsente canola as 'n kontant gewas in eie reg plant;
   • koel weer in September het baie gehelp vir beter opbrengste;
   • reën in oestyd het nie so 'n groot negatiewe impak op canola as op koring en gars nie / "herstelvermoë" van canola is beter;
   • in die SSK en Overberg AGRI gebiede is onderskeidelik 26 200 en 23 600 ha geplant – meer aanplantings vir die volgende seisoen word verwag, ook in die Riversdal gebied;
   • in SSK gebied het produsente tot 3,3ton/ha realiseer terwyl die gemiddeld vir die gebied 1,57ton/ha is;
   • in die Bredasdorp area het sekere produsente ook 3ton/ha realiseer terwyl die gemiddeld 1,8ton/ha was;
   • daar tot op datum reeds 104 860 ton canola by SOILL gelewer is, en die kwaliteit van die saad goed is (groot korrels); en
   • die stadium van platsny speel ook 'n beduidende rol.

   Besluit dat die redaksie 'n artikel oor die beter "herstelvermoë" van canola na droogte of te veel reën moet oorweeg.

   Redaksie

  4. Somerreënstreek / Oos-Kaap / Ander

   Neem kennis dat

   • geen verdere inligting oor aanplantings in die Oos-Kaap beskikbaar is nie; en
   • canola wel uit die Groblersdal area (onder besproeiing) deur SOILL ontvang is, maar die kwaliteit nie so goed soos Wes-Kaap canola was nie (bestuurspraktyke kort nog aandag).
  5. Prysinligting

   Neem kennis dat die waarde van canola afgelei van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad op 11 November 2013 (volgens die inligting van Atlas Trading & Shipping) soos volg daar uitsien:

   47% Proteïen teen 'n waarde van R 6 436/ ton teen 'n wisselkoers van R10.34.

   Relatiewe waarde van volvet canola is dus:

   Pluimvee (94%) R6 050 per ton
   Varke (100%) R6 436 per ton
   Suiwel (58%) R3 733 per ton

   Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus:

   Pluimvee (53%) R3 411 per ton
   Varke (65%) R4 183 per ton
   Suiwel (60%) R3 862 per ton
  6. Weervooruitskatting

   Neem kennis dat volgens voorspellings daar normale toestande vir die graanproduserende streke in die Wes-Kaap vir die volgende drie maande verwag word.

   Besluit dat mnr Cerfonteyn vir volledigheidshalwe moet aandui wat die "normale" reënval per maand per gebied is en ook die temperature vir ooreenstemmende tydperke by die verslag moet insluit.

   Mnr Cerfonteyn

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2013

   Mnr Lombard rapporteer dat die cultivarproewe ge-oes is en die resultate nou verwerk word. Daar is enkele gevalle van siektes wat nie algemeen in die Wes-Kaap voorkom nie, waargeneem, onder andere letsel aalwurm. Dit is ook nie siektes wat 'n probleem in Australië is nie. Aalwurms kom veral voor in natter weersomstandighede. Mnr Koch doen namens CBK navraag omtrent moontlike voorkomen­de navorsing.

   Besluit dat die resultate van die proewe by 'n volgende vergadering bespreek sal word.

   Mnr Lombard

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Die jongste uitgawe van die Canolafokus het in September verskyn – afskrifte was by die sakelys aangeheg.

  2. Inligtingsdae 2014


   Overberg Agri Voorsaaidag 4 Maart (moet nog bevestig word)
   SKOG Voorsaaidag 19 Maart 2014
   Proefbesoek Suid-Kaap 19 Augustus
   SKOG dag 21 Augustus (moet nog bevestig word)
   Besoeker uit Australië / Swellendam 27 Augustus
   Besoeker uit Australië / Swartland 28 Augustus
   Roodebloem 28 Augustus
   Riversdal 3 September
   Proefbesoek Swartland 9 September
   Agri Mega Week 17 tot 20 September

   Almal

  3. Residu van Sulfoniel-Urea in grond

   Die vergadering neem kennis van en bespreek die inligting oor residu van sulfoniel-urea in die grond en onthoudingsperiodes soos deur mnr McDermott verskaf. Dit word beklemtoon dat chemiese middels streng volgens die aanwysings op die etikette toegedien moet word.

   Besluit dat die inligting ook via die Canolafokus aan produsente versprei moet word.

   Redaksie

  4. Slakskade

   Daar word kennis geneem dat

   • daar 'n toename van slakke die afgelope seisoen was, veral in die Swartland;
   • daar in die cultivarproewe waargeneem is dat die slakke selfs onder die grond vreet;
   • dit gebeur het dat toringslakke in platgesnyde rye tussen die plante ingekruip het en vragte afgekeur moes word;
   • dit herhaal word dat nie minder as 8kg/ha slakpille op die dag van saai toegedien moet word om die beste resultate te verkry.

   Almal

 9. Behoeftes van

  1. Mark – canola

   1. Generiese reklame

    Daar word gerapporteer dat PNS voortgaan met generiese reklame (hele waardeketting).

    Inligtingsakke met alle nodige inligtingsdokumente is by Prof Agenbag beskikbaar.

    Almal

  2. Produsente – canola

   1. Pryse

    Daar word kennis geneem dat 'n minimum prys van R4350/ton betaal word.

    Vir die 2012 oes het 'n minimum prys van R4 375 plus agterskort van R600/ton (=R4 975/ton) gegeld.

   2. Super canolakompetisie

    Afhandeling en verwerking van die 2013 Kompetisie resultate is in proses.

    J Loubser
    I Slabbert

   3. Vooruitskatting: 2015 en 2020

    Die Voorsitter vra lede om weer oor die vooruitskouing ten opsigte van 2015 en 2020 te besin (oppervlakte en opbrengs). Menings wissel van gemiddelde opbrengs van 1,5ton/ha tot 1,64 tot 2,5ton/ha. Dit word herhaal dat verskeie faktore 'n rol sal speel, byvoorbeeld boerdery en bestuurs praktyke verbeter, kultivars verbeter, pryse verbeter, en dan natuurlik die afhank­likheid van klimaat (reënval) en temperatuur. Minimumbewerking help om grond se gehalte te verbeter en nie uit te put nie en die benutting van water verbeter.

 10. Saad

  1. Beskikbaarheid van saad

   Saadbestellings vir 2014 plantseisoen is geplaas. Saadmaatskappye gee die versekering dat alles moontlik gedoen word om genoeg kwaliteit saad soos aangevra betyds voor planttyd beskikbaar te hê. Nuwe kultivars word gereeld ingebring.

   Dit word aanbeveel dat produsente 'n kombinasie van kort-, medium- en langer groeiers in hulle saad pakket moet oorweeg.

   Op navraag van mnr Koch word verduidelik dat die saad wat na Suid-Afrika ingevoer word die kultivars is wat die beste by plaaslike omstandighede aangepas is, en dit is hoofsaaklik Australiese kultivars. Ander lande van oorsprong van kultivars word voortdurend ondersoek.

   [Australië het 'n groter navorsingsbegroting en menslike hulpbronkapasiteit as hier plaaslik. Suid-Afrika maak 0,3% van die totale wêreldproduksie van 70 miljoen ton canola uit.]

   Mnr Theron spreek sy kommer uit dat saad verteenwoordigers in die veld nie altyd die jongste kultivarlys gebruik nie.

   Besluit dat saadmaatskappye moet toesien dat die verteenwoordigers altyd die nuutste inligting en kultivarlys gebruik.

   Saadmaatskappye

  2. Saadbehandeling op canola

   Neem kennis dat geen nuwe inligting beskikbaar is nie.

 11. Ander sake

  1. Terugvoering: Besoek aan Australië

   Prof Agenbag, Dr De Kock en Mnr Theron doen kortliks verslag oor die onlangse besoek aan Australië. 'n Volledige verslag sal by die volgende sakelys aangeheg word.

   Prof Agenbag
   Dr De Kock
   Mnr Theron

  2. Nuusbrokkies

   Neem kennis dat afskrifte van interessante nuusbrokkies ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  3. Canola Tydskrifartikels

   Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  4. Sprekers wat oorweeg kan word vir toekomstige Canolawerkgroepvergaderings

   Neem kennis en besluit dat lede voorstelle van moontlike sprekers / onderwerpe vir toekomstige Werkgroepvergaderings aan die kantoor of prof Agenbag kan deurgee.

   Almal

  5. Video-opnames

   Lede word versoek om enige interessante video-opnames oor canola aangeleenthede aan die kantoor te voorsien.

   Almal

  6. Canolaproduksiehandleiding

   Kopieë van die hersiene Canolaproduksiehandleiding word by die vergadering beskikbaar gestel.

  7. Identifisering van onderwerpe vir navorsing wat noodsaaklik is

   Lede word genooi om navorsingsprioriteite na die PNS kantoor vir oorweging te verwys.

   Almal

 12. Datums van 2014 vergaderings

  • 10 April 2014;
  • 12 Junie 2014 (sal heroorweeg word);
  • 20 Augustus 2014; en
  • 27 November 2014.
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.