Notule

Sclerotiniawerkgroepvergadering

gehou op 27 September 2005 te Rivonia 1. Opening

  Die vergadering word met gebed geopen deur mnr GJH Scholtemeijer.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, mnr GJH Scholtemeijer, heet almal teenwoordig welkom by die vergadering.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Dr M Griessel PNS
  Mnr AJ Van Vuuren NWK
  Mnr W van Wyk PNS
  Mnr H Kriel Xenocor Bioworx
  Mnr L Schoonraad Pannar
  Mnr B Tollig BASF
  Mnr FAS Potgieter Oliesade-Advieskomitee
  Mnr H van der Westhuizen Philagro SA
  Dr D Fourie LNR-IGG
  Me M Craven LNR-IGG
  Mnr G Keun Sekretaris

  Verskonings

  Dr P Caldwell Universiteit van KwaZulu-Natal
  Mnr N Hackland BASF
  Prof D Berger Universiteit van Pretoria
  Dr R Kloppers Pannar
  Dr G Swart Syngenta
  Dr D Oelofse LNR-Roodeplaat
  Mnr A Ferreira GSA
  Mnr GJ Pretorius OPOT

 4. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, na die toevoeging van die volgende besprekingspunt:
  Item 7.1   Persverklaring: Xenocor Bioworx

 5. Goedkeuring van die notule van die vergadering van 28 Junie 2005

  Besluit:

  1. Dat die notule van die vergadering van die Sclerotinia-werkgroep gehou op 28 Junie 2005, goedgekeur word.
 6. Sake voortspruitend uit die notule van 28 Junie 2005

  1. Navorsingsbeplanning, Philagro


   (Besluite 6.1.1-6.1.7 van die Sclerotiniawerkgroep notule van 28/06/05

   Mnr Van der Westhuizen rapporteer oor die navorsingsbeplanning ten opsigte van sojabone en sonneblomme vir die 2005/06 seisoen.

   Tydens die aanbieding meld mnr Van der Westhuizen soos volg:

   • Sojabone

    • Huidige registrasie status
     • Sumisclex SC is geregistreer vir korrektiewe beheer (1,5 Liter-2 Liter per ha, toegedien met trekkerspuit in 500ml water);
     • Aansoek word gedoen om registrasie te bekom om die gemelde produk toe te dien deur die spilpunt. Proewe in die verband is nog nodig.
    • Proewe: 2005/06 seisoen
     • Twee (2) spilpuntproewe word beplan (een proef elk te Piet Retief en Koedoeskop);
     • Sumisclex SC sal saam met benattingsmiddel toegedien word; en
     • 'n Nuwe produk, Sumitomo word ingesluit by die bogemelde proewe.
   • Sonneblomme

    • Huidige registrasie status
     • Benomil is geregistreer as saadbehandeling;
     • Een (1) proef is verlede seisoen gedoen waarin Benomil en Sumisclex SC ingesluit is. Dit was nie 'n saadbehandeling nie, maar is deur bespuiting twee (2) weke na opkoms toegedien. Daar was ongelukkig geen besmetting en derhalwe sal die proef herhaal word.
    • Proewe: 2005/06 seisoen
     • Soos reeds gemeld sal die proef herhaal word, met die verskil dat een Benomil behandeling uitgehaal word en 'n nuwe produk, Sumitomo, ingesluit word.

   Mnr Van der Westhuizen hou die protokolle voor aan die vergadering. Hy meld dat hy kontak sal maak met mnr Kriel van Xenocor Bioworx rakende die biologiese middels waaroor hy beskik.

   Mnr Van Wyk verwys na die registrasie van Sumisclex SC en spesifiek die toediening daarvan. Hy verneem of dit nie raadsaam sal wees om duideliker riglyne oor die toediening van die middel op die etiket aan te dui nie. Mnr Van der Westhuizen sê dat benatting 'n rol speel in die verband en op die etiket daar wel duidelike aanwysings is.

   Dr De Kock verwys na saadbehandeling met Benlate en meld dat daar verskeie menings is ten opsigte van die aangeleentheid. Daar kan dus nie onomwonde gesê word dat saadbehandeling waarde het nie. Die Voorsitter verneem of aanbeveel kan word dat sojaboonsaad met Benlate / Benomil behandel moet word. Dr De Kock maak die stelling dat Benomil deur sommige mense gebruik word, maar produsente gewaarsku moet word dat dit nie al is wat gedoen moet word nie, aangesien dit slegs 'n beperkte tydperk beheer gee en nie geregistreer is nie. Mnr Van der Westhuizen meld dat dit so is dat Benlate / Benomil 'n nadelige effek op rhizobium het. Hy meld dat daar in gedagte gehou moet word dat Benomil nie geregistreer is op sojabone nie. Mnr Van Vuuren sê dat Benomil dus nie aanbeveel kan word nie en so ook moet die gebruik van ongesertifiseerde saad ook nie eers gemeld word nie. Die Voorsitter bevestig dat daar dus geen saadbehandelingsmiddel op sojabone geregistreer is nie.

   Mnr Van der Westhuizen meld dat indien dit 'n groot probleem raak, Wet 36 daarvoor voorsiening maak dat 'n noodregistrasie gedoen kan word. Daar kan ook gepoog word om in die literatuur te kyk watter werk met Benlate gedoen is en ook om te kyk wat die effek van Benlate op rhizobium is. Die Voorsitter doen aan die hand dat die PNS-Tegnologiekomitee die aangeleentheid van saadbehandeling verder sal hanteer.

   Kennis word geneem dat BASF ook gaan aansoek doen vir 'n middel op sojaboonroes, maar die gedagte was dat 'n addisionele inskrywing op die etiket van Sumisclex SC sal hê, aangesien die kombinasie beter beheer van Sclerotinia kan gee. 'n Inskrywing op die etiket van die BASF middel wat na Sumisclex SC verwys, sal ook aangebring word. Mnr Tollig meld egter dat daar 'n vertraging is met die registrasie aansoek en registrasie eers gedurende 2006 verkry sal word.

   Rakende die artikel vir produsente oor die toedieningsmetodes van Sumisclex SC, meld die Voorsitter dat daar gewag word vir die registrasie van die produk vir spilpunt-toediening en die aangeleentheid dus oorstaan.

   Rakende die navorsingsprogram van USDA ten opsigte van kop Sclerotinia by sonneblomme, meld mnr Schoonraad dat daar nog op terugvoering gewag word. Hy meld verder dat die inkorporering van die betrokke werk in die plaaslike teelprogram nie binnekort voorsien word nie.

   Dr De Kock word versoek om navraag by mnr N Van Rij te doen oor die indiening van 'n projekvoorlegging ten opsigte van Sclerotinia-modelleringstudie by sonneblom.

   Na bespreking van die aangeleentheid word ooreengekom dat:

   • Kennis geneem word van die Sclerotinia-proewe ten opsigte van sonneblomme en sojabone deur Philagro, sowel as die protokolle voorgehou tydens die vergadering;
   • Die aangeleentheid rakende die saadbehandeling van sojaboonsaad na die Tegnologiekomitee verwys word vir bespreking;
   • Kennis geneem word dat BASF aansoek gedoen het om die registrasie van 'n middel op sojaboonroes, welke middel in kombinasie met Sumisclex SC aanleiding kan gee tot beter beheer van Sclerotinia. Inskrywings op beide produkte se etikette verwysend na die ander middel aangebring sal word;
   • Mnr Van der Westhuizen 'n artikel vir produsente oor die toedieningsmetodes van Sumisclex SC sal skryf, sodra die registrasie van die produk vir spilpunt-toediening afgehandel is;
   • Terugvoering ingewag word rakende die navorsingsprogram van USDA ten opsigte van kop Sclerotinia by sonneblom; en
   • Dr De Kock navraag doen by mnr N van Rij ten opsigte van 'n projekvoorlegging rakende 'n Sclerotinia-modelleringstudie by sonneblom.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word van die Sclerotiniaproewe ten opsigte van sonneblomme en sojabone deur Philagro, sowel as die protokolle voorgehou tydens die vergadering.

    Lede

   2. Dat die aangeleentheid rakende die saadbehandeling van sojaboonsaad na die Tegnologiekomitee verwys word vir bespreking.

    Voorsitter

   3. Dat kennis geneem word dat BASF aansoek gedoen het om die registrasie van 'n middel op sojaboonroes, welke middel in kombinasie met Sumisclex SC aanleiding kan gee tot beter beheer van Sclerotinia. Inskrywings op beide produkte se etikette verwysend na die ander middel sal aangebring word.

    Mnr Van der Westhuizen

   4. Dat mnr Van der Westhuizen 'n artikel vir produsente oor die toedieningsmetodes van Sumisclex SC sal skryf, sodra die registrasie van die produk vir spilpunt-toediening afgehandel is.

    Mnr Van der Westhuizen

   5. Dat terugvoering ingewag word rakende die navorsingsprogram van USDA ten opsigte van kop Sclerotinia by sonneblom.

    Mnr Schoonraad

   6. Dat dr De Kock navraag doen by mnr N van Rij ten opsigte van 'n projekvoorlegging rakende 'n Sclerotinia-modelleringstudie by sonneblom.

    Dr De Kock


  2. Navorsingsbeplanning – Sojabone, LNR-IGG


   (Besluite 6.2.1-6.2.5 van die Sclerotiniawerkgroep notule van 28/06/05)

   Mev M Craven rapporteer oor die navorsingsbeplanning ten opsigte van sojabone vir die 2005/06 seisoen.

   Mev Craven verwys na die beplanning vir projek M141/61, welke projek die evaluasie van swamdoders vir die beheer van Sclerotinia, die keuring van beskikbare sojabooncultivars vir Sclerotinia weerstand en glashuis cultivar evaluasies vir Sclerotinia weerstand behels.

   Rakende die evaluasie van swamdoders word gemeld dat:

   • Die proef gedoen word te Bethlehem;
   • Daar vier (4) herharlings, elk op 'n verskillende plantdatum geplant word; en
   • Kennis geneem word van die lys van middels, tyd van toediening en toediening per hektaar, ingesluit in die proef.

   Rakende die cultivar keuring word gemeld dat:

   • Die proef gedoen word te Bethlehem en Greytown;
   • Daar word vier herhalings elk op 'n verskillende plantdatum geplant;
   • Die 27 cultivars verwys na die cultivars in die cultivarevaluasieprogram en 'n moontlike vier (4) cultivars / lyne van Link Seeds ook ingesluit sal word;
   • Cultivars / lyne nie net lukraak ingesluit moet word in die proef nie; en
   • Alle saadmaatskappye die geleentheid moet kry om deel te neem.

   Rakende die glashuisproewe, meld die Voorsitter dat drr McLaren en Caldwell gesprek gevoer het oor 'n opmerking van dr McClaren dat daar nie 'n vergelyking is tussen die resultate met glashuis en veldproewe nie. Die Voorsitter verneem van mev Craven of dr McLaren die aangeleentheid met haar bespreek het, waarop gemeld word dat daar voortgegaan word met die navorsing soos geregistreer. Dr De Kock meld dat in die glashuisproef van dr Caldwell, word daar nie met al die cultivars gewerk nie.

   Mev Craven hou die glashuisproef voor aan die vergadering. Kennis word geneem dat dit te Potchefstroom gedoen word en die cultivars dieselfde cultivars is, soos ingesluit in die cultivar keuring proef.

   Die Voorsitter verneem of die aangeleentheid om te bepaal hoe stabiel die model is ten opsigte van die mate van weerstandbiedend­heid teenoor verhoogde infeksiepotensiaal van cultivars aangespreek is. Mev Craven meld dat dit wel ter sprake is en die saak met prof McLaren opgevolg sal word.

   Rakende die Sclerotinia voorspellingsmodel meld dr Griessel dat dr M Smit per geleentheid gemeld het dat die LNR sodanige model ontwikkel het. Kennis word geneem dat die ontwikkeling by die LNR-NIPB gedoen is deur dr Alan Philips. By verdere navraag is uitgevind dat daar ver gevorder is met die model en dr Staphorst sal poog om meer inligting te bekom.

   Na bespreking van die aangeleentheid word ooreengekom dat kennis geneem word van die projekbeplanning en protokol van projek M141/61.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word van die projekbeplanning en protokol van projek M141/61.

    Lede


  3. Navorsingsbeplanning – Sonneblomme, LNR-IGG


   (Besluit 6.3.1 van die Sclerotiniawerkgroep notule van 28/06/05)

   Dr D Fourie rapporteer oor die projekbeplanning ten opsigte van sonneblomme vir die 2005/06 seisoen.

   Tydens die aanbieding word gemeld dat:

   • Proewe geplant word te Delmas, Potchefstroom en Greytown. Koster word as verdere moontlikheid genoem;
   • Aanplantings gedoen word gedurende die middel van Desember;
   • Kennis geneem moet word van behandelings en dosisse;
   • Kennis geneem moet word dat alle saad met Benlate behandel word behalwe die kontrole.

   Daar word verwys na die opmerking dat gedurende 2005/06 dit die laaste jaar is wat die navorsing gedoen word. Daar word verneem of die navorsing as afgehandel beskou word, waarop die Voorsitter meld dat projekte vir 'n maksimum van 3–4 jaar uitgevoer word, waarna 'n volledige verslag ingedien word, die verslag ge-evalueer word en daar tesame met die navorsers besluit word of die werk so belangrik is dat dit moet voortgaan. Daar word gemaan dat navorsing nie op 'n stadium gestop word en verkeerde afleidings dan gemaak word en veral in die geval van Sclerotinia wat 'n baie moeilike siekte is om mee te werk nie.

   Die Voorsitter sê dat daar internasionaal nog nie eintlik vreeslike vordering met Sclerotinia gemaak is nie. Hy meld dat dit egter belangrik is om op hoogte te bly van internasionale verwikkelinge en ander moontlikhede soos nuwe middels ensovoorts. Daar word gemeld dat op sekere gewasse soos byvoorbeeld canola, al goeie vordering gemaak is in die verband, maar ten opsigte van sonneblomme daar nog baie navorsing gedoen moet word.

   Die Voorsitter verneem watter vordering gemaak is in die stryd teen Sclerotinia, waarop dr De Kock meld dat vordering nie sodanig is dat daar antwoorde vir die siekte is nie. Hy meld verder dat dit hoofsaaklik daaroor gaan dat dit 'n moeilike siekte is deurdat besmettings nie verkry kan word waarop die middels toegepas kan word en antwoorde verkry word nie. Dr De Kock verwys na die werk wat dr Caldwell gaan doen en spreek die hoop uit dat meer van die epidiomologie van die siekte te wete sal kom.

   Mnr Van der Westhuizen meld dat Sclerotinia in Suid-Afrika 'n sporadiese siekte is, terwyl dit oorsee en veral in Europa as gevolg van klimatologiese toestande gereeld voorkom en produkte wat Sclerotinia beheer voorkomend gespuit word. Daar word verder gemeld dat die siekte, alhoewel sporadies, aan die toeneem is, as gevolg van die feit dat baie gewasse wat vatbaar vir die siekte is onder spilpunte geplant word en 'n beter mikroklimaat geskep word vir die ontwikkeling van koelweer swamme. Dr De Kock sê dat die terughouding / hergebruik van saad, ook 'n rol kan speel in die toename van die siekte.

   Op 'n vraag van die Voorsitter oor betrokkenheid van die Proteïennavorsing-stigting en befondsing van navorsing, meld dr De Kock dat daar al 'n geruime tyd gepoog word om 'n aanduiding te kry van die omvang van die siekte. Ten opsigte van die navorsingswerk is daar vordering gemaak, maar die sporadiese voorkoms en lae besmetting die navorsing bemoeilik. Dr De Kock sê dat indien die siekte op 'n punt toeslaan dit vernietigend kan wees, maar daar geen aanduiding is van hoe wyd verspreid die siekte is nie. Waardevolle inligting word tog deur die navorsing verkry en van tyd-tot-tyd word inligting ook vanaf produsente ontvang. Dr De Kock benadruk dat daar nie weggestap moet word vanaf die aangeleentheid nie.

   Mnr Van Wyk meld dat uit die literatuur dit blyk dat oorsee daar meer aandag gegee word aan die bestuursaspekte as aan die chemiese beheer van Sclerotinia. Mnr Van der Westhuizen bevestig mnr Van Wyk se opmerking. Hy meld verder dat dieper bewerking en vloedbesproeiing genoem word as aspekte wat 'n invloed op Sclerotinia het.

   Die Voorsitter meld dat indien daar verdere werk / navorsing is wat gedoen moet word in die verband en die befondsing daarvoor nie genoeg is nie, die betrokke maatskappye en navorsers die saak met die PNS en OAK/OPOT moet opneem.

   Mnr Kriel meld dat daar deeglik kennis geneem is van die navorsing wat gedoen en beplan word, maar dit hom opgeval het dat geen biologiese middels ingesluit is in die werk nie. Hy verneem of dit moontlik en sinvol sou wees om een (1) of twee (2) biologiese produkte in te sluit. Mnr Kriel meld dat 'n verdere belangrike aspek is om die biologiese lewe in die grond terug te plaas welke aksie die voorkoms van die siekte kan beperk.

   Die Voorsitter meld dat mnr Van der Westhuizen daarna verwys het om biologiese middels in te sluit in die werk. Die Voorsitter verwys voorts na die wyses van befondsing van navorsing en ook die samewerking wat in die verband bewerkstellig word. Dr De Kock benadruk dat daar verskeie geleenthede is om die biologiese middels in te sluit in die navorsing wat gedoen word. Mnr Kriel meld dat 'n middel wel ingesluit is in die werk van dr Caldwell en mnr Van der Westhuizen, maar nie by die projekte van die LNR nie. Die Voorsitter sê dat daar ruimte is vir die insluiting van biologiese middels in die navorsing indien dit meriete het.

   Na bespreking van die aangeleentheid word ooreengekom dat:

   • Kennis geneem word van die projekbeplanning van dr Fourie ten opsigte van sonneblomme; en
   • Kennis geneem word dat daar wel ruimte is vir die insluiting van biologiese middels in die Sclerotinia navorsing indien dit meriete het.

   Besluite:

   1. Dat kennis geneem word van die projekbeplanning van dr Fourie ten opsigte van sonneblomme.

    Dr Fourie

   2. Dat kennis geneem word dat daar wel ruimte is vir die insluiting van biologiese middels in die Sclerotinia navorsing indien dit meriete het.

    Lede


  4. Navorsingsbeplanning – Sojabone, Universiteit van Natal


   (Besluite 6.4.1-6.4.3 van die Sclerotiniawerkgroep notule van 28/06/05)

   Dr De Kock meld dat die navorsing van dr Caldwell bestaan onder andere uit die volgende:

   • Die epidemiologie van die askospore se ontwikkelingstadium in die grond en ook die askospore se infeksie in die grond;
   • Chemiese en biologiese beheer van die askospore in besmette saad;
   • Chemiese en biologiese beheer van die askospore in die blomstadium; en
   • Ondersoek na die verskillende cultivar tipes en behandelings wat daarop toegepas sal word.

   Daar word verwys na die rangskikking van sojabooncultivars in die volgorde van vatbaarheid. Dr Griessel meld dat dr Caldwell die epidemiologie van Sclerotinia sal nagaan, alvorens die rangorde van cultivars aangespreek sal word.

   Dr De Kock verneem of die literatuurstudie van me D Visser oor Sclerotinia by sojabone aan die werkgroep beskikbaar gestel is. Die Voorsitter meld dat dr Caldwell tydens die vorige vergadering gemeld het dat sy kopieë beskikbaar het.

   Na bespreking van die aangeleentheid word ooreengekom dat:

   • Kennis geneem word van die navorsingswerk ten opsigte van Sclerotinia by sojabone soos behartig deur dr Caldwell;
   • Die aangeleentheid rakende die navorsing met die doel om sojabooncultivars in die volgorde van vatbaarheid vir Sclerotinia te rangskik, oorstaan vir bespreking tydens 'n volgende vergadering.

   Besluite:

   1. Dat kennis geneem word van die navorsingswerk ten opsigte van Sclerotinia by sojabone soos behartig deur dr Caldwell.

    Lede

   2. Dat die aangeleentheid rakende die navorsing met die doel om sojabooncultivars in die volgorde van vatbaarheid vir Sclerotinia te rangskik, oorstaan vir bespreking tydens 'n volgende vergadering.

    Dr Caldwell


  5. Saadbehandeling van Sojabone


   (Besluite 6.5.1-6.5.4 van die Sclerotiniawerkgroep notule van 28/06/05)

   Daar word verwys na die opmerking dat gedurende 2005/06 dit die laaste jaar is wat die navorsing gedoen word. Daar word verneem of die navorsing as afgehandel beskou word, waarop die Voorsitter meld dat projekte vir 'n maksimum van 3–4 jaar uitgevoer word, waarna 'n volledige verslag ingedien word, die verslag ge-evalueer word en daar tesame met die navorsers besluit word of die werk so belangrik is dat dit moet voortgaan. Daar word gemaan dat navorsing nie op 'n stadium gestop word en verkeerde afleidings dan gemaak word en veral in die geval van Sclerotinia wat 'n baie moeilike siekte is om mee te werk nie.

   Die Voorsitter sê dat daar internasionaal nog nie eintlik vreeslike vordering met Sclerotinia gemaak is nie. Hy meld dat dit egter belangrik is om op hoogte te bly van internasionale verwikkelinge en ander moontlikhede soos nuwe middels ensovoorts. Daar word gemeld dat op sekere gewasse soos byvoorbeeld canola, al goeie vordering gemaak is in die verband, maar ten opsigte van sonneblomme daar nog baie navorsing gedoen moet word.

   Die Voorsitter verneem watter vordering gemaak is in die stryd teen Sclerotinia, waarop dr De Kock meld dat vordering nie sodanig is dat daar antwoorde vir die siekte is nie. Hy meld verder dat dit hoofsaaklik daaroor gaan dat dit 'n moeilike siekte is deurdat besmettings nie verkry kan word waarop die middels toegepas kan word en antwoorde verkry word nie. Dr De Kock verwys na die werk wat dr Caldwell gaan doen en spreek die hoop uit dat meer van die epidiomologie van die siekte te wete sal kom.

   Mnr Van der Westhuizen meld dat Sclerotinia in Suid-Afrika 'n sporadiese siekte is, terwyl dit oorsee en veral in Europa as gevolg van klimatologiese toestande gereeld voorkom en produkte wat Sclerotinia beheer voorkomend gespuit word. Daar word verder gemeld dat die siekte, alhoewel sporadies, aan die toeneem is, as gevolg van die feit dat baie gewasse wat vatbaar vir die siekte is onder spilpunte geplant word en 'n beter mikroklimaat geskep word vir die ontwikkeling van koelweer swamme. Dr De Kock sê dat die terughouding / hergebruik van saad, ook 'n rol kan speel in die toename van die siekte.

   Op 'n vraag van die Voorsitter oor betrokkenheid van die Proteïennavorsing-stigting en befondsing van navorsing, meld dr De Kock dat daar al 'n geruime tyd gepoog word om 'n aanduiding te kry van die omvang van die siekte. Ten opsigte van die navorsingswerk is daar vordering gemaak, maar die sporadiese voorkoms en lae besmetting die navorsing bemoeilik. Dr De Kock sê dat indien die siekte op 'n punt toeslaan dit vernietigend kan wees, maar daar geen aanduiding is van hoe wyd verspreid die siekte is nie. Waardevolle inligting word tog deur die navorsing verkry en van tyd-tot-tyd word inligting ook vanaf produsente ontvang. Dr De Kock benadruk dat daar nie weggestap moet word vanaf die aangeleentheid nie.

   Mnr Van Wyk meld dat uit die literatuur dit blyk dat oorsee daar meer aandag gegee word aan die bestuursaspekte as aan die chemiese beheer van Sclerotinia. Mnr Van der Westhuizen bevestig mnr Van Wyk se opmerking. Hy meld verder dat dieper bewerking en vloedbesproeiing genoem word as aspekte wat 'n invloed op Sclerotinia het.

   Die Voorsitter meld dat indien daar verdere werk / navorsing is wat gedoen moet word in die verband en die befondsing daarvoor nie genoeg is nie, die betrokke maatskappye en navorsers die saak met die PNS en OAK/OPOT moet opneem.

   Mnr Kriel meld dat daar deeglik kennis geneem is van die navorsing wat gedoen en beplan word, maar dit hom opgeval het dat geen biologiese middels ingesluit is in die werk nie. Hy verneem of dit moontlik en sinvol sou wees om een (1) of twee (2) biologiese produkte in te sluit. Mnr Kriel meld dat 'n verdere belangrike aspek is om die biologiese lewe in die grond terug te plaas welke aksie die voorkoms van die siekte kan beperk.

   Die Voorsitter meld dat mnr Van der Westhuizen daarna verwys het om biologiese middels in te sluit in die werk. Die Voorsitter verwys voorts na die wyses van befondsing van navorsing en ook die samewerking wat in die verband bewerkstellig word. Dr De Kock benadruk dat daar verskeie geleenthede is om die biologiese middels in te sluit in die navorsing wat gedoen word. Mnr Kriel meld dat 'n middel wel ingesluit is in die werk van dr Caldwell en mnr Van der Westhuizen, maar nie by die projekte van die LNR nie. Die Voorsitter sê dat daar ruimte is vir die insluiting van biologiese middels in die navorsing indien dit meriete het.

   Na bespreking van die aangeleentheid word ooreengekom dat:

   • Kennis geneem word van die projekbeplanning van dr Fourie ten opsigte van sonneblomme; en
   • Kennis geneem word dat daar wel ruimte is vir die insluiting van biologiese middels in die Sclerotinia navorsing indien dit meriete het.

   Besluite:

   1. Dat kennis geneem word van die projekbeplanning van dr Fourie ten opsigte van sonneblomme.

    Dr Fourie

   2. Dat kennis geneem word dat daar wel ruimte is vir die insluiting van biologiese middels in die Sclerotinia navorsing indien dit meriete het.

    Lede


  6. Registrasie van biologiese middels


   (Besluit 6.6.2 van die Sclerotiniawerkgroep notule van 28/06/05)

   Mnr Keun meld dat 'n skriftelike versoek gerig is tot die Registrateur om vas te stel of biologiese middels aan dieselfde registrasie vereistes moet voldoen as chemiese middels, welke terugvoering nog nie ontvang is nie. Mondelinge terugvoering ontvang is dat biologiese middels definitief aan dieselfde registrasie vereistes as chemiese middels moet voldoen. Volgens die kantoor van die Registrateur doen baie maatskappye nie aansoek nie omdat die aansoek van die middels onder groeireguleerders gedoen moet word en die middels nie sodanig geag word nie.

   Kennis word geneem dat die kantoor van die Registrateur aangedui het dat daar druk op hulle is om wysigings aan die betrokke wetgewing te doen ten einde die praktyk te stop.

   Mnr Van der Westhuizen meld dat hy deel was van 'n komitee wat bykans 18 maande gewerk het aan voorstelle hoe Wet 36 gewysig moet word. Tydens 'n werkswinkel is die aanbevelings voorgelê. Tans is die Registrateur in 'n proses waar dalk vier (4) afsonderlike wette daar gestel gaan word en Wet 36 dus herskryf word.

  7. PNS-Projekplan vir Sclerotinia – 2004 en verder

   Dr De Kock meld dat die projekbeplanning vir 2005/06 volledig aangespreek is in die voorleggings wat gemaak is en daar by die inligting volstaan kan word.

 7. Toevoegings

  1. Persverklaring – Mnr Kriel

   Dr De Kock hou 'n persverklaring van Xenocor Bioworx voor aan die vergadering.

   Kennis word geneem van die inhoud van die persverklaring en spesifiek die aanbod dat die middel Biozone 125 teen afslagpryse aan produsente beskikbaar gestel kan word om te gebruik vir die beheer van Sclerotinia.

   Dr De Kock verwys voorts daarna dat in die verklaring gemeld word dat tot hede geen chemiese of biologiese middel gevind word wat hierdie grond gebaseerde swam effektief kan voorkom nie. Dr De Kock meld dat Sumisclex as voorkomende middel geregistreer is, maar die dosis van so aard is dat dit nie betalend is vir produsente teen gewone sojaboonpryse om dit voorkomend te gebruik nie. Werk / navorsing is derhalwe aangemoedig om Sumisclex te registreer vir korrektiewe gebruik en noodregistrasie is reeds verkry. Mnr Kriel sê dat die bedoeling hier is om te verwys na die ekonomiese lewensvatbaarheid en beskikbaarheid van produkte / middels. Mnr Kriel meld ook dat die produk waarna verwys word ook bewese ander voordele inhou vir produsente.

   Die Voorsitter verwys weer na die opmerking in die persverklaring en meld dat dr De Kock se beswaar daaroor gaan dat daar wel 'n geregistreerde chemiese middel is. Die Voorsitter sê dat die standput van dr De Kock beskou word as die amptelike standpunt van die PNS en die OAK / OPOT.

 8. Datum van volgende vergadering

  Die volgende vergadering word geskeduleer vir 27 Junie 2006.

 9. Afsluiting

  Aangesien daar geen verdere sake vir bespreking is nie, verdaag die Voorsitter die vergadering om 13:00.