Funding of postgraduate bursaries for a Master's or Doctoral degree

Funds are made available on an annual basis by the Protein Research Foundation (PRF) for bursaries to assist deserving candidates to obtain a master's or doctoral degree. The objective in awarding a master's bursary is to train students to become competent researchers, whilst a doctoral bursary is awarded only to students who have demonstrated their ability as researchers and who will be working on a research project (see guidelines) regarded as being of high priority by the PRF.

The objective of the PRF Postgraduate Research Scholarships is to provide deserving students with the opportunity to obtain a Master's degree, that will enable them to make a contribution to high quality scientific research in the supply or utilisation of protein in animal nutrition, or both. The study should be of a high quality and should result in a high level of research competence. It is hoped that, once qualified, these students will contribute to the realisation of the vision and mission of the PRF.

To qualify for a bursary, students must conduct an approved research project under the guidance of a recognised promotor at a recognised university. The project must be a major component of the requirements for the postgraduate qualification.

In the case of a master's degree the bursary will be paid for a maximum of two years, and for three years, for a doctoral degree. However, successful candidates must not assume that the bursary will be awarded in successive years: the award for subsequent years will only be considered if proof of progress by the supervisor and proof of re-registration at the university accompanies the application and reaches the PRF by 30 September.

Universities please note:

  • Applications for these PRF bursaries may not be made directly to the PRF by individuals; only those applications submitted by universities will be considered.
  • The PRF requests that each university evaluates all applications submitted through its Research Office and prioritises new applications before submitting only the best applications, to reach the PRF before 28 September.
  • Click here for the necessary guidelines and application forms.

It would be appreciated if this information could be made known to appropriate staff and students through the regular communication channels.

Please print and read the link Requirements of Bursaries.
Download the 2019/2020 New or Continuation Bursary application forms in Microsoft Word file format.


Befondsing van nagraadse beurse vir 'n Meesters- of Doktorsgraad

Die Proteïennavorsingstigting (PNS) stel jaarliks fondse vir beurse beskikbaar, om verdienstelike kandidate by te staan om 'n meesters- of doktorsgraad te behaal. Die doel met die toeken van 'n beurs vir 'n meestersgraad is om studente toe te rus om bekwame navorsers te word, terwyl 'n beurs vir doktorale studies slegs toegeken word aan studente wat reeds hul vermoëns as navorsers bewys het, en waar die studie gerig is op navorsing (verwys riglyne) wat deur die PNS as van 'n hoë prioriteit geag word.

Die doel van dié beurs is om verdienstelike kandidate die geleentheid te bied om 'n Meestersgraad te verwerf wat hul in staat sal stel om 'n bydrae te maak tot hoë gehalte wetenskaplike navorsing in die voorsiening en/óf die benutting van proteïen ten opsigte van dierevoeding. Die studie moet 'n hoë vlak van navorsingsbevoegdheid tot gevolg hê. Die vertroue word gestel dat afgestudeerde studente 'n bydrae sal lewer tot die realisering van die visie en missie van die PNS.

Studente kan slegs in aanmerking kom vir 'n beurs indien hulle goedgekeurde navorsing doen onder leiding van 'n erkende promotor aan 'n erkende universiteit. Die projek moet 'n belangrike komponent wees van die vereistes vir die nagraadse kwalifikasie.

In geval van 'n meestersgraad word die beurs vir hoogstens twee jaar toegeken, terwyl beurse vir doktorale studies vir hoogstens drie jaar toegeken word. Suksesvolle kandidate kan egter nie aanvaar dat die beurs wel vir die tweede of derde jare van die onderskeie grade toegeken sal word nie. Die beurs word slegs vir daardie jare van studie toegeken indien bewys gelewer word van vordering. Die bewys moet deur die toesighouer voorsien word en bewys van herregistrasie by die universiteit moet saam met die aansoek voor 30 September by die PNS ingedien word.

Universiteite moet asseblief op die volgende let:

  • Aansoeke om PNS-beurse mag nie deur individue by die PNS ingedien word nie. Slegs aansoeke wat deur universiteite ingedien word, word oorweeg.
  • Die PNS versoek dat elke universiteit die aansoeke wat ingedien word moet laat evalueer deur die universiteit se navorsingskantoor. Nuwe aansoeke moet geprioritiseer word en slegs die beste aansoeke moet voor 28 September by die PNS ingedien word.
  • Die nodige riglyne en aansoekvorms is aangeheg.

Dit sal waardeer word indien hierdie inligting deur die gewone kanale bekend gemaak kan word aan die betrokke personeel en studente.

Maak seker om die Vereistes van Beurse te lees en uit te druk.
Laai die Nuwe of Voortsettings Beurs-aansoekvorms vir die 2019/2020-jaar in Microsoft Word-formaat af.