Income & Cost Budgets / Archives / 2012/2013 / Canola Barley Wheat / Icb 2012 2013 Wheat Summary

Crop summary / Gewas opsomming

Gross margins for wheat 2012/2013 Koring bruto marges

June 2012 grain prices / Junie 2012 graanpryse
Per ha per area / per ha per streek
Area / Gebied Caledon
Riviersonderend
Bredasdorp
Napier
Swellendam
Heidelberg
Moorreesburg Malmesbury Eendekuil Porterville
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum Minimum No / Geen Minimum Minimum Minimum Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 2.70 2.40 2.20 1.50 3.07 2.13 2.82
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 2 347 2 347 2 464 2 340 2 253 2 257 2 257
  Safex contract / kontrak (i) R/ton 2 980 2 980 2 980 2 980 2 980 2 980 2 980
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 415 415 415 415 415 415 415
  Grade discounts / graaddiskonto R/ton 118 118 72 145 226 226 226
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 100 100 29 79 85 81 81
Gross income at farm gate / Bruto inkomste by plaaskhek R/ha 6 338 5 634 5 421 5 851 6 918 4 808 6 365
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 396 415 302 264 378 242 345
  Own / Eie R/ha 94 0 168 113 242 207
  Purchased / Gekoop R/ha 303 415 95 265 0 138
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 1 639 1 234 798 1 065 1 441 1 237 1 591
Lime / Kalk R/ha 61 58 69 104 119 22 76
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 377 451 861 450 310 245 330
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 398 386 145 147 295 176 260
Crop insurance / Oesversekering R/ha 33 28 235 0 35 144 35
Tractors and implements / Trekkers en implemente (v)
  Fuel / Brandstof R/ha 197 197 106 199 273 273 273
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 314 314 183 205 267 252 240
Contract / Kontrakwerk R/ha 267 108 19 244 65 105 55
Casual labour / Los arbeid R/ha 3 3 9 13 0 45 0
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vi) R/ha 211 186 139 153 183 164 184
Harvesting costs / Oeskoste (vii) R/ha 343 343 216 225 310 310 302
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 239 3 711 3 082 3 070 3 676 3 215 3 691
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 099 1 911 2 338 2 781 3 242 1 593 2 674
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 340 420 182 226 161 161 161
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 1 759 1 492 2 156 2 555 3 081 1 432 2 513
 • SAFEX price only applicable to wheat.
  SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Interest rate calculated over 6 months: 0.00%.
  Rentekoers bereken vir 6 maande: 0.00%.
 • Includes self combine harvesting and "plat sny" if applicable (only fuel and repairs).
  Eie stroper en platsnyer indien van toepassing (slegs brandstof en reparasies).
Subscribe: receive ICBs via e-mail