News And Notices

News / Nuusbrokkies


Sojaflits 5 / Soybean News Flash 5

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2020-03-01

Strooptyd kom nou vinnig nader

 • Sojabone sal oopspring wanneer vogtige toestande gevolg word deur warm sonskyn dae. Dit is dus noodsaaklik om sojabone betyds te stroop.
 • As algemene riglyn kan aanvaar word dat 'n enkele stroper ongeveer 25 ha 'n dag kan stroop. Baie faktore kan hierdie syfer positief of negatief beïnvloed.
 • Stropers met 'n "flexitafel" is veral gewens waar peuldrag laag is soos wat meestal met kortgroeiseisoen kultivars die geval is.
 • Waar bewaringsbewerking toegepas word, is dit veral gewens dat die stroper die stoppel so eweredig moontlik versprei.
 • Stroper benutting kan verbeter word deur 'n verskeidenheid kultivars met verskillende groeilentes te plant. Waar moontlik kan plantdatums ook aangepas word. Hierdie aspek moet egter met omsigtigheid hanteer word aangesien sojabone daglentegevoelig is en dus heel anders as wat verwag groeiseisoenlente mag inkort.

SIEN OOK WESSEL VAN WYK SE VIDEO OP ONS WEBTUISTE

HAVE A LOOK AT THIS VIDEO BY WESSEL VAN WYK ON OUR WEBSITE

Harvesting time is fast approaching

 • Soybeans should be harvested timeously, as soybean pods will shatter when moist weather is followed by dry and sunny weather.
 • As a general guideline, approximately 25 hectares can be harvested per day using one harvester. Many factors can however have a positive or negative impact on this figure.
 • Harvesters fitted with a flexi table should be used when pod height is low. Low pod height is a common problem with early maturing varieties.
 • It is particularly desirable that the harvester spreads the stubble as evenly as possible in conservation agriculture practices.
 • Harvester utilisation can be improved by planting a variety of cultivars with differing growth periods. Planting dates can also be adjusted where possible. This aspect should be handled circumspectly, as soybeans are sensitive to daylight length, which against expectation may shorten the growing period.


Sojaflits 4

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2019-11-01

 • Vanaf plant, wat die datum ook al mag wees, is dit uiters belangrik dat die boer sy lande gereeld sal besoek om sy eie vroeë waar­skuwingstelsel te wees.
 • Kyk noukeurig na die sojaboonland vir enige siekte, pes of plaag wat mag voorkom;
 • Waar onsekerheid is oor watter probleem dit is of watter regstellende stappe geneem kan word, raadpleeg 'n kundige;
 • In die "flits" van Julie is reeds melding gemaak van evaluasie van die vorige seisoen. Hierdie inligting kan nou handig gebruik word om voorkomende stappe te neem soos voortydig te begin spuit vir roes, indien toestande gunstig raak – (hoë) lugvog en temperature laer as 28ºC veral gedurende blomstadium – wat baie later mag plaasvind of waar roes algemeen voorkom;
 • Gereelde besoeke aan die sojaboonland sal verseker dat probleme soos stinkbesies en bolwurm betyds beheer kan word;
 • Let daarop dat die aanwending van enige chemiese bespuiting insluitende onkruidbeheer, suiwer volgens die voorskrifte uitgevoer moet word. Dit sluit in die regte spuitstukke, watervolumes, tenkmengsels en veral die regte pH om optimale resultate te verkry.

Sien ook Wessel van Wyk se video op die PNS webtuiste

 


CEC announcement: Summer Crops 2019
CEC aankondiging: Somergewasse 2019

CROP ESTIMATES COMMITTEE — 2019-10-17

The Crop Estimates Committee (CEC) was requested to release additional summer crop estimates later in the year.

Therefore, please take note that the Committee, in addition to the scheduled eight production forecasts, is also going to release two more estimates – a ninth production forecast, as well as a final production estimate on summer crops for the 2018/2019 production season – on 24 October 2019 and 26 November 2019, respectively.

This request will also apply to the future production seasons, i.e. from the 2019/2020 season.


Die Oesskattingskomitee is versoek om addisionele skattings vir somergewasse later in die jaar vry te stel.

Daarom, neem asseblief kennis dat die Komitee, bo en behalwe die geskeduleerde agt produksieskattings, ook nog twee verdere skattings gaan vrystel – 'n negende produksieskatting, sowel as 'n finale produksieskatting van somergewasse vir die 2018/2019 produksie-seisoen – onderskeidelik op 24 Oktober 2019 en 26 November 2019.

Hierdie versoek is ook van toepassing op die toekomstige produksie-seisoene, d.w.s. vanaf die 2019/2020-seisoen.

Signature of Crop Estimates Committee Chairman 2019

CHAIRMAN: CROP ESTIMATES COMMITTEE
VOORSITTER: OESSKATTINGSKOMITEE


Sojaflits 3

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2019-10-01

 • Plantvoorbereiding is krities belangrik vir goeie opbrengste.
  • Plant verkieslik gesertifiseerde saad van goedaangepaste cultivars vir die bepaalde gebied;
  • Hanteer die saad versigtig. Die val van saadsakke kan die kiemkrag en veral groeikragtigheid benadeel;
  • Ent die saad vooraf met geregistreerde sojaboonentstof of dien die entstof op die saad in die plantery toe, maar maak seker dat die ry so gou moontlik met grond bedek word na toediening;
  • Sojaboonentstof is 'n lewende bakterie wat gedood word deur direkte sonlig, hoë temperature en sekere chemiese middels. Vogverlies uit die entstof sal bakterieë laat afsterf en dus effektiwiteit verminder;
  • Maak seker van die vervaldatum van die entstof en hoe dit gestoor is. Hitte maak entstof dood, so ook die vries van die entstof;
  • Ent elke keer as sojabone geplant word.
 • Plant van sojabone.
  • Planter moet gekalibreer wees vir die spesifieke cultivar en veral vir die voorgeskrewe plantestand;
  • Plant die sojabone in klam grond met voldoende water in die grondprofiel;
  • 'n Plantdiepte van nie dieper as 5cm word aanbeveel;
  • Plant verkieslik as grondtemperature vir meer as drie dae tussen 15-18ºC is. Hoe laer die temperature hoe langer neem die plant om op te kom terwyl dit ook minder egalig is. Saailingsiektes kan ook 'n groter rol speel waar ontkieming vertraag word;
  • Ongeag die plantstand wat tussen 250 000 tot 400 000 plante per hektaar kan wissel moet toegesien word dat binne ry spasiëring nie nader as 3cm is nie. Plante nader aan mekaar word dan kompetisie vir mekaar;
  • Optimale rywydtes mag wissel tussen 45 tot 75cm maar in die meeste gevalle dikteer die beskikbare werktuie en die ander gewasse in die wisselboustelsel die plantwydte. Groot welslae is selfs met wyer rye behaal. Onthou om binne rye die sojaboonsaad nie nader as 3cm aan mekaar te plant nie;
  • Stikstofbemesting is in die meeste gevalle nie nodig nie, maar indien dit wel gebruik word behoort 15kg N/ha voldoende te wees;
  • Planterspoed behoort so stadig as wat funksioneel moontlik is aangepas te word;
  • Plant sover moontlik in onkruidvrye lande met 'n goedvoorbereide oppervlakte wat egalige plantestand verseker;
  • Plantdatum is 'n funksie van die gebied waarin jy boer en wanneer grondvog voldoende is. Plantdatums word deesdae tussen einde Oktober en middel Desember gerek.
 • Onkruidbeheer
  • Enige onkruid op enige stadium van die sojaboon se groeiperiode is ongewens. Die praktyk dikteer egter hoeveel maal onkruid beheer sal word en op watter stadium. Dit is egter ook waar dat hoe meer onkruid hoe laer die oes. Hoe langer die onkruid op die land staan, hoe laer die oes;
  • Meganiese onkruidbeheer is moontlik met behulp van 'n rolskoffel / roltandeg in die vroeë groeistadium;
  • Rygewasskoffel kan gebruik word net voor die blare die rye toemaak;
  • Vooropkoms onkruiddoders word steeds met groot sukses gebruik maar vereis meestal ligte inwerk van die doder en voldoende vog tydens toediening;
  • Glifosaat (Roundup) het die voorkeur middel vir onkruidbeheer in sojabone geword waar Roundup Ready sojabone verbou word. Hierdie middel kan van opkoms tot met blomstadium gebruik word. Sorg moet egter gedra word om onkruiddoders af te wissel om opbou van weerstandbiedende onkruid te voorkom;
  • Na-opkoms onkruiddoders kan goed benut word maar maak seker dat voorskrifte noukeurig gevolg word.

Sien ook Wessel van Wyk se videos op die PNS webblad


Sojaflits 2

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2019-08-01

 • Konvensionele bewerking wat op hierdie stadium gedoen word moet grondvog deeglik in berekening neem, aangesien grondvog mag aanleiding gee tot kluitvorming en onegalige bewerking.
  • Ploegaksie slegs waar voginhoud van grond reg is;
  • Sekondêre bewerking moet tot die minimum beperk word;
  • Meganiese beheer van onkruide mag in sommige gevalle gerade wees;
  • Verseker dat winteronkruid en opslag van die vorige gewas doeltreffend bestry word.
 • Bewaringsbewerking is reeds in 'n vorige "flits" bespreek. Maak egter seker dat onkruid doeltreffend bestry word.
  • Akkurate tenkmengsels en chemiese middels moet gebruik word;
  • Windspoed moet te alle tye in ag geneem word om doeltreffende verspreiding van chemiese middels te verseker;
  • Watervolumes moet voldoende wees om onkruide te beheer;
  • Groeitoestande van onkruide moet bevorderlik wees vir die opname van gif.
 • Kalibrasie van planter en spuite
  • Alle implemente behoort nou finaal versien te word;
  • Kalibrasie van planters en spuite behoort afgehandel te wees;
  • Maak seker dat implemente vry van onkruid, stoppels ensovoorts is wat onkruidsaad of siektes kan versprei.
 • Rip
  Waar grondverdigting 'n probleem is kan ripaksies uitgevoer word indien dit nie tevore moontlik was nie.
  • Ongeag wanneer gerip word, maak seker dat dit noodsaaklik is.
 • Saad wat vroegtydig bekom is moet op 'n koel droë plek gestoor word. Sorg dat saad te alle tye baie versigtig hanteer word.
  • Langdurige stoor van saad in 'n warm omgewing wat ook vogtig is, sal kiemkragtigheid en veral groeikragtigheid sterk negatief beïnvloed.

Sien ook Wessel van Wyk se videos op die PNS webblad


Sojaflits 1

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2019-07-15

 • Evalueer die pas afgelope seisoen op beide die sojaboonland en die land waarop die komende seisoen sojabone geplant gaan word. Waarna veral opgelet behoort te word sluit in:
  • swak kolle, stel vas waarom dit swak is en hoe kan dit opgelos word;
  • watter siektes, peste en plae het voorgekom en hoe kan die bestryding daarvan verbeter word;
  • kyk na die onkruidspektrum en hoe dit beter beheer kan word;
  • neem die wagperiode van onkruiddoders in ag voordat sojabone aan 'n bepaalde land toegewys word.
 • Neem verteenwoordigende grond monsters en opbrengskaarte en maak seker dat die resultate vroeg genoeg benut kan word om regstellings, indien enige, betyds te maak. Hierdie inligting sal ook die tydige aankoop van kunsmis en kalk bevorder. Neem in ag dat 1 ton sojaboon graan tot soveel as 100kg N, 8kg P en 40kg K en 6kg S verwyder met 'n water pH wat verkieslik bokant 6 moet wees.
 • Cultivarkeuses moet gemaak word om saad betyds te bestel.
  • Kies allereers die volwassenheidsgroep waaruit die cultivars moet kom en daarna die bepaalde stel cultivars. Hoe koeler die gebied hoe vinniger sal die verkose cultivar moet wees om die eerste ryp te ontsnap, of om in te pas by 'n laat aanplanting. Volwassenheidsgroepe val tussen 4 en 7 met 4 die kortste groeiers en 7 vir 'n warm lang produksieseisoen.
  • Kies meer as een cultivar met verskillende groeilengtes. Nie alleen sal dit die risiko versprei nie maar uit 'n praktiese oogpunt sal dit die stroopdatum versprei wat die druk op stroperaanwending verlig.
  • Maak seker van spesifieke cultivareienskappe soos siekteverdraagsaamheid, peulhoogte (vir maklike stroopbaarheid) en veral aanbevole plantestand.
  • Saadgrootte sal bepaal hoeveel saad per hektaar benodig word by 'n plantestand wat mag wissel tussen 250 000-400 000 plante per hektaar.
  • Die keuse van 'n spesifieke cultivar vir 'n bepaalde gebied behoort gebaseer te word op soveel bronne van inligting as wat bekom kan word. Die Nasionale Cultivarproewe wat deur die LNR uitgevoer word is 'n goeie bron van basiese inligting, vul dit aan deur maatskappy inligting en studiegroepproewe.

Selekteer die beste land en pas wisselbou toe

 • Sojabone behoort verkieslik op 'n diep goedgedreineerde grond met goeie waterhouvermoë geplant te word. Sojabone kan goed produseer op kleigronde maar kan ewe eens op sandgronde verbou word alhoewel knopwortelaalwurm 'n probleem mag skep.
 • Beplan die gewasopvolging. Onthou wisselbou is 'n stelsel nie 'n toevallige besluit nie. Neem veral in ag dat mielies wat op sojabone volg in die meeste gevalle meer as 10 persent opbrengsverhoging (op mielies) toon.
 • Wisselbou kan ook met koring suksesvol gedoen word.

Bewaringsbewerking

 • Sou 'n produsent oorweeg om na bewaringsbewerking oor te skakel sal hy nou reeds alle aspekte in orde moet kry vir die verandering.
  • pH regstel;
  • Bemesting optimiseer veral fosfaat;
  • Beperkende lae ophef;
  • Verseker dat werktuie geskik is vir die nuwe stelsel, veral stoppelplanter(s) en spuit toerusting;
  • Moenie oorskakel na bewaringsbewerking as stoppel op die land minder as 30 persent van die landoppervlakte bedek nie.

Sien ook Wessel van Wyk se videos op die PNS webtuiste


No-Till Conference 2019 Bewaringslandboukonferensie

3-5 September

NO-TILL CLUB — 2019-07-10

This years No-Till Conference is to be held from 3-5 September. To ensure your place for this exciting and informative conference, please register EARLY. Accommodation is not included in the conference fee and you must book your own accommodation.

We look forward to hosting you at this No-Till Conservation and Regeneration Agricultural Conference. Come and be with like-minded people to be informed, energised and encouraged on your pathway to a more sustainable farming enterprise.

Programme / Program English / Afrikaans
Speakers / Sprekers Short bios / Kort biografië
Delegates / Afgevaardiges Registration form / Registrasie vorm
Exhibitors / Uitstallers Registration form / Registrasie vorm

Die Bewaringslandboukonferensie vind hierdie jaar vanaf 3-5 September plaas. Om jou plek vir hierdie opwindende en leersame konferensie te verseker registreer asseblief VROEGTYDIG. Akkommodasie is nie in die registrasie fooi ingesluit nie, eie akkommodasie moet gereël word.

Ons sien daarna uit om u gasheer te wees by die bewaringslandbou- en herlewings-landboukonferensie. Kom en gesels saam om ingelig, energiek en gemotiveerd to word op jou pad na 'n meer volhoubare boerdery onderneming.

MAY/JUNE NEWSLETTER | MEI/JUNIE NUUSBRIEF


Crop protection remedies registered for use on canola

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2019-03-01

Please note that the chemicals registered on canola, listed in the document "Crop protection remedies registered for use on canola", is available on the PRF's website on the General Info page under the crop canola.

Neem asseblief kennis dat die lys van chemiese middels wat op canola geregistreer is, "Crop protection remedies registered for use on canola" nou beskikbaar is op die PNS webtuiste, onder Algemene Inligting van Canola


Plaas saadbestellings vir canolasaad vroegtydig

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2018-09-03

Die plant van die bes aangepasde cultivar vir u produksieomgewing is die eerste stap na die suksesvolle verbouing van canola. Voornemende canolaprodusente word dus aangeraai om hul saadbestelling vir 2018/2019 plantseisoen vroegtydig te plaas. Kontak dus u Landboubesigheid of naaste saadhandelaar nou om u bestelling te plaas vir die 2018/2019 plantseisoen.


Randy Dowdy Roadshow – 28-31 Mei 2018

ELIM FERTILISER — 2018-05-16

U word uitgenooi na 'n Boeredag saam met Randy Dowdy, huidiglik die wêreld-rekordhouer op sojabone met 11,47 t/ha. Hy was ook die wêreld-rekordhouer op mielies in 2014 met 31 t/ha. Thomas Strydom (Sion Agri) en Sarel van Rensburg (Northwind Trading) is gassprekers tydens hierdie geleentheid.

Boeredae Kalender

 • 28 Mei   Cathedral Peak Hotel, Winterton
 • 29 Mei   Grasslands Conference Venue, Bethal
 • 30 Mei   Snowflake, Potchefstroom
 • 31 Mei   Koedoeskop Boeresaal

RSVP asseblief teen 18 Mei by 012 252 4455, Elim Hoofkantoor.


1st Bi-annual International Soy for Human Health Conference 2019 – 11-13 March 2019

AFRICAN SOY RESEARCH ASSOCIATION (ASRA) — 2018-05-02

First announcement and call for papers

This is the first announcement for the SOYHH conference to be held in March 2019 at the Saint George Hotel & Conference Centre in Irene, Pretoria close to OR Tambo International Airport, South Africa.

The Centre of Sustainable Livelihoods (CSL) at the Vaal University of Technology (VUT) in collaboration with the Oil and Protein Seed Development Trust & Oilseeds Advisory Committee (OAC) hosted the first four Soy Seminars and Workshops from 2013 to 2016. The objective of hosting these seminars and workshops was in line with the CSL vision of bringing together soy producers and processors, as well as academia and other soy stakeholders to moderate discussions on how stakeholders can all work together to advance human soy consumption in Africa. This can be done through evidence-based and practical information on the role of soy in providing food to support health and soy food product development to soy processors and food producers from South Africa and the greater African continent. This opportunity was also used to showcase the soy industry in South Africa in leading the technological aspect of the programme.

Papers and posters within the following themes are invited for presentation at the conference:

 • Agriculture – soy production strategies and techniques
 • Food Security – the role of soy in addressing food insecurity
 • Food Science & Processing – novel soy-based applications
 • Human Nutrition – the role of soy in under- and over nutrition

Guidelines and instructions

Proposals for presentation of papers at the SOYHH will be in the form of a 200-300 word abstract – submitted on the prescribed form – with a clear title of presentation, author/s of the paper, an indication of the theme within which the paper should be considered and contact details of submitting presenter. Click on the respective links below to download the necessary document and forms:

Important dates
Due date for submission of abstracts 18 October 2018
Due date for registrations 3 January 2019
Due date for payments 31 January 2019
Final date to submit proof of payment 7 February 2019

Please do not hesitate to contact Bronwyn Lawson should you need more information. We are looking forward to meet you at the conference.


Jaarlikse oorsig van die Suid-Afrikaanse Oliesadebedryf: 1 April 2016 tot 31 Maart 2017

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2018-03-23


Soya Oilcake / Sojaboonoliekoek

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2018-03-19

The Protein Research Foundation aims to promote increased locally produced protein for animal consumption to reduce the imports of such protein, mainly in the form of soya oilcake.

In 2014, South Africa succeeded, for the first time, to produce more soya oilcake locally than imported oilcake.

The graph clearly shows the growth of the South African soya industry from 2010, particularly the very positive contribution since 2014. The soya industry believes that this positive trend is sustainable for several more years.

Local vs Imported Soybean Meal
Local vs imported soybean meal: 2010-2017

Die mikpunt wat die Proteïennavorsingstigting homself ten doel stel is die bevordering van die produksie van toenemende hoeveelhede plaaslike geproduseerde proteïen vir diereverbruik om ingevoerde proteïen, hoofsaaklik soja-oliekoek, te vervang.

In 2014 het Suid-Afrika vir die eerste keer daarin geslaag om meer soja-oliekoek plaaslik te produseer as wat ingevoer word.

Die meegaande grafiek toon duidelik die groei van die Suid-Afrika sojabedryf vanaf 2010 en veral die baie positiewe bydrae sedert 2014. Die sojabedryf glo dat hierdie positiewe groeipatroon volhoubaar is vir nog etlike jare.


SOYHH 2018 Conference – Second announcement and call for papers

SOYHH 2018 — 2018-01-09

On behalf of the SOYHH (Soy for Human Health) 2018 organizing committee, we are inviting you to submit your abstracts and register to attend the SOYHH 2018 Conference from 1-3 August 2018 at the Saint George Hotel & Conference Centre, Irene, Pretoria, South Africa.

Please forward the documents listed in the download section to the following:

 • All staff members in your department
 • All people that can benefit from the conference: academics, researchers, exhibitors, sponsors, etc.

Download the following documents

Important dates
Due date for submission of abstracts 3 April 2018
Due date for registrations 28 May 2018
Due date for payments 25 June 2018
Final date to submit proof of payment 9 July 2018

Please do not hesitate to contact Bronwyn Lawson should you need more information. We are looking forward to meet you at the conference.


Election of Chairperson and Vice Chairperson

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2017-11-09

During the Annual General Meeting of the Protein Research Foundation held on 7 November 2017 Mr Andries Theron was elected as Chairperson and Dr Erhard Briedenhann as Vice Chairperson of the Board of Trustees of the Protein Research Foundation.

Newly elected Chairperson and Vice Chairperson of the Protein Research Foundation

Tydens die Algemene Jaarvergadering van die Proteïennavorsingstigting gehou op 7 November 2017 is Mnr Andries Theron tot Voorsitter en Dr Erhard Briedenhann tot Visevoorsitter verkies van die Raad van Trustees van die Proteïennavorsingstigting.


National Sclerotinia Initiative 2017 Annual Meeting

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2017-10-09

For more information, please refer to the programme of the National Sclerotinia Initiative 2017 Annual Meeting
View programme


Sien asseblief program en handelinge van die "National Sclerotinia Initiative 2017 Annual Meeting" vir julle kennisname.
Besigtig program


Bolwurm en ruitrugmot beheer in canola – wenke aan produsente

CHRIS CUMMING (PNS KONSULTANT) — 2017-09-29

Uitbrake van bolwurm (veral Swartland) en ruitrugmot het saam met die onlangse warmer weer hul verskyning gemaak. In hierdie jaar waar onegalige en laer opbrengspotensiaal oeste algemeen verwag word, moet produsente mooi besin of hulle moet spuit en wanneer om te spuit.

Wenke wat hierdie besluite makliker mag maak, sluit die volgende in:

 • Het die plaagstatus die aanbevole drumpelwaarde bereik? Vir bolwurm moet daar 5 tot 10 larwes m-2 wees en vir ruitrugmot is die getal 17 tot 23 wurms m-2 langer as 3-4mm in die middel tot laat blomstadium en 43 tot 57 wurms in die peulvulstadium.
 • Spuit net geregistreerde produkte teen die aanbevole dosis. Dit is bemoeilik deurdat methomyl, wat die produk van keuse by bolwurm beheer is, tans uit voorraad is en waarskynlik eers oor 7 tot 10 dae weer beskikbaar sal wees.
 • Weerstandbiedenheid van bolwurm teen die piretroide groep insekdoders kom redelik wyd voor in die Wes-Kaap. Lugbespuiting van hierdie middels, veral onder warmer weerstoestande, kan lei tot swak beheer.
 • Reën, en veral swaar buie, kan die populasie van beide plae dramaties verlaag. Monitor die populasie na reën om te bevestig of 'n bespuiting nog nodig is.
 • Klein larwes van beide peste rig selde ekonomiese skade aan canola aan, dus moet daar gereeld gemonitor word om seker te maak dat die populasie wel toeneem. Dit is ook so dat dit makliker is om kleiner larwes te beheer as groter larwes. Bolwurm kan van pasuitgebroeide wurms tot sesde instar larwes van 30mm lengte ontwikkel in 14 dae.


Crop protection remedies registered for use on soybeans

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2017-08-01

Please note that the chemicals registered on soybean, listed in the document "Crop protection remedies registered for use on soybean", is available on the PRF's website on the General Info page under the crop soybean.

Neem asseblief kennis dat die lys van chemiese middels wat op Sojabone geregistreer is, "Crop protection remedies registered for use on Soybean" nou beskikbaar is op die PNS webtuiste, onder Algemene Inligting van Sojabone.


Canola Opbrengskompetisie 2017

PROTEïENNAVORSINGSTIGTING — 2017-07-01

Canola opbrengskompetisie open 1 Julie

Na 'n baie suksesvolle kompetisie gedurende 2016 waarin uitstekende opbrengste behaal is en 'n wen-opbrengs van meer as 3-ton per hektaar in die Suid-Kaap behaal is, het die Proteïennavorsingstigting (PNS) besluit om die kompetisie gedurende 2017 voort te sit.

Die doel van die PNS Canola Opbrengskompetisie is om canolaprodusente aan te spoor om te streef na hoër graanopbrengste. Daarom sal die produsent wat gedurende die 2017 seisoen die hoogste canolagraanopbrengs per hektaar behaal, beloon word met 'n kontantprys van R25 000. 'n Wenner sal vir elk van die Swartland en Suid-Kaap produksiegebiede aangewys word. Slegs canola wat sonder enige besproeiing verbou word sal kwalifiseer. Die grootte van die ingeskrewe kamp/land moet nie kleiner as 15 hektaar en verkieslik nie groter as 50 hektaar wees en 'n erkende canola (Brassica napus) cultivar moet verbou word.

Hierdie kompetisie bied ook geleenthede aan insetverskaffers in die canolabedryf om hulself te adverteer deurdat maatskappye/landboubesighede hulself aan spesifieke deelnemers kan verbind deur produksiemiddels soos saad, bemestingstowwe, plaagdoders ensovoorts van deelnemende produsente te borg of as tegniese adviseur vir die produsent op te tree.

Inskrywings vir die 2017 kompetisie open op 1 Julie 2017. Inskrywing moet elektronies aanlyn geskied op die webtuiste van die PNS en besonderhede rakende die reëls van die kompetisie asook die inskrywingsvorms is op genoemde webblad beskikbaar. Inskrywings sluit vanjaar op 31 Augustus 2017 en aangesien daar vir die 2017 seisoen slegs 15 inskrywings vir elk van die Swartland en Suid-Kaap produksiegebiede toegelaat sal word is dit egter belangrik dat voornemende deelnemers so gou moontlik moet inskryf.

Meer inligting kan ook verkry word deur André Agenbag te skakel by 082 221 5944.


Canola Grownotes Western Australia

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2017-03-24

Please note that Grains Research and Development Corporation (GRDC) from Australia has published Grownotes Western Australia on their website (your browser must have the latest version of Adobe Flash Player installed to view the online publication).

Neem asseblief kennis van die publikasie getitel Grownotes Western Australia, wat beskikbaar is op die webblad Grains Research and Development Corporation (GRDC) van Australië (die nuutste weergawe van Adobe Flash Player is nodig om hierdie publikasie aanlyn te besigtig).


Canola Navorsingsresultate

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2016-11-09

Kanadese Canola Navorsingsverslae oor onderwerpe soos Plantvestiging, Plantvoedingsbestuur, Geïntegreerde plaagbeheer, Oesbestuur en Teling is beskikbaar op die webbladsy van die Canola Council of Canada onder die afdeling "Resources/ Canola Digest/Science 2015":
canolacouncil.org/publication-resources/canola-digest


Koop vroegtydig saad!

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2016-10-01

Produsente in die westelike gebiede moet vroegtydig sojaboonsaad aankoop en dat saad van daardie cultivars wat die beste aangepas is by die spesifieke streek, aangeplant moet word.


How to reduce harvest losses

CANOLAWATCH — 2016-09-08

Articles property of CanolaWatch

CanolaWatch banner


Canola videos

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2016-04-13

The following canola videos can be viewed on the website of Bayer Crop Science:
Gaan kyk asseblief na die volgende videos beskikbaar op Bayer Crop Science se webblad:

The above videos are also available at Video Gallery on the PRF's website. / Bogenoemde videos is ook onder Video Gallery op die PNS se webblad beskikbaar.


New web addresses / Nuwe webadresse

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-11-26

Take note of the new web addresses of the following institutions:

Nuwe webadresse van die volgende instansies is beskikbaar:


Canola research hub - Canola Council of Canada

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-11-26

The Canola Research Hub translates agronomy research findings into tangible on-farm practices that result in great productivity and profitability – TOP SCIENCE FOR THE BOTTOM LINE.

This database currently includes the results of all 31 studies under the Canola/Flax Agri-Science Cluster of Growing Forward 1. The Hub's content and capabilities will continue expanding to include results of all projects under GROWING FORWARD 2, as they're finalized, and recommendations on best production practices gleaned from over 50 years of study. It will showcase agronomic research that grower dollars have contributed to throughout the years.

Visit research.canolacouncil.org


International Agronomy Day

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-08-03

University of Illinois is holding their yearly "International Agronomy Day". For more information please visit the website at www.internationalagronomyday.org


Best speaker at Ottosdal Conference / Beste spreker by Ottosdal-konferensie

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-05-08

On 12 March 2015, Wessel van Wyk, a Protein Research Foundation (PRF) contractor and soybean scientist, was honoured as "Speaker of the Year at the Ottosdal Conference". Landbouweekblad sponsored the trophy and prize money. The title of Wessel van Wyk's paper was, "Sukses met sojabone begin met planttyd" (Soybean success starts at planting time). His paper described five factors that are considered the most important components at planting time. These factors are proper inoculation, proper weed control, proper plant technique (that includes row widths, plant density, planter speed, planting depth and planting time), fertilising and tilling.

If you wish to contact Mr Wessel van Wyk personally, his contact details are: 082 788 9136 or zenzele@netactive.co.za


Wessel van Wyk, 'n Proteïennavorsingstigting (PNS) kontrakteur en sojaboonkundige, is op 12 Maart 2015 aangewys as "Spreker van die jaar op die Ottosdal-konferensie". Landbouweekblad het die trofee en prysgeld geborg. Die Titel van sy praatjie was "Sukses met sojabone begin met planttyd" en het gehandel oor vyf faktore as die belangrikste komponente van planttyd, naamlik; behoorlike enting, behoorlike onkruidbeheer, behoorlike planttegnieke (wat insluit, rywydtes en plantdigtheid, planterspoed, plantdiepte en planttyd), bemesting en grondbewerking.

Indien u spesifiek met Mnr Wessel van Wyk in verbinding wil tree, kontak hom gerus op 082 788 9136 of zenzele@netactive.co.za


Good news for local oilcake production! / Baie goeie nuus vir plaaslike oliekoekproduksie!

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-05-07

Projected figures for the 2014/15 year indicate that, for the first time, local oilcake production will surpass oilcake imports.
Geprojekteerde syfers vir die 2014/15 jaar, dui daarop dat plaaslike oliekoekproduksie vir die eerste keer oliekoekinvoere sal verbysteek.

The relevant figures are as follows: / Die relevante syfers is soos volg:
Year / Jaar Local oilcake production
Plaaslike oliekoekproduksie
Oilcake imports
Oliekoekinvoere
2013/2014 969 100 ton 1 117 350 ton
2014/2015 1 164 035 ton 933 366 ton
Projected / Geprojekteer
2015/2016 1 141 363 ton 943 384 ton


Quarterly Oilseeds Focus / Kwartaallikse oliesadetydskrif

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-04-21

The PRF (Protein Research Foundation) and the OAC (Oilseeds Advisory Committee) is proud to announce that the first edition of the new quarterly oilseeds magazine, Oilseeds Focus, has been launched on 16 April 2015. Please click here to download your copy of the Oilseeds Focus.

Dit is vir die PNS (Proteïennavorsingstigting) en die OAK (Oliesade Advieskomitee) baie aangenaam om aan te kondig dat die eerste uitgawe van die nuwe kwartaallikse oliesadetydskrif, Oilseeds Focus, tydens 'n funksie op 16 April 2015 bekendgestel was. Die Oilseeds Focus kan hier afgelaai word.


Canola Production in South Africa

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-04-21

Canola is at present only produced in the Western Cape Province of South Africa and for the first time ever exceeded 120 000 tonnes of grain produced per annum during the 2014 production season. This was done on 95 000 hectares which are however still considerably less than the estimated 743 500 hectares which, according to a recent research survey, are regarded as suited to canola production in the Western Cape Province. Abiding the recommended crop rotations for good management practices it is for this reason the aim of the Protein Research Foundation to at least double the area under production in this area in future by focussing on higher grain yields and improved profit margins. At the same time, the production of canola under irrigation in the northern parts of South Africa will also receive attention.


Sclerotinia stem rot affects canola too / Sclerotinia Stamvrot kom ook voor in canola

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-04-14

Please check Canola Focus No 63 for more information.


Vir meer inligting, besoek gerus die Canolafokus Nr 63 vir verdere inligting.


Did you plant the correct soybean cultivar? / Het jy die regte sojaboonkultivar geplant?

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-04-14

Read what experts have to say about this:


Kyk gerus na wát die kundiges te sê het:


Meeting at Spier Wine Estate with Dr David Bowran / Suksesvolle besoek van Dr David Bowran te Spier

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-04-14

A report on Dr David Bowran's very successful visit and paper, "Meeting at Spier Wine Estate with Dr David Bowran as keynote speaker – Southern Cape and Swartland visits 27 to 29 August 2014", may be downloaded here.


'n Verslag oor die baie suksesvolle besoek van Dr David Bowran, "Meeting at Spier Wine Estate with Dr David Bowran as keynote speaker – Southern Cape and Swartland visits 27 to 29 August 2014", kan hier afgelaai word.


Important hints for canola farmers in the forthcoming canola planting season!

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-04-13

Canola establishment: effect of variety choice seeding depth and phosphorus rate

 • Planting canola deeper than 2.5 cm reduced overall establishment in 2012; however grain yield was generally affected to a smaller degree.
 • Where planting into moisture below the optimum seeding depth (>2.5 cm), use large seed (minimum 5 g per 1000 seeds), avoid high rates of fertiliser in direct contact with the seed and avoid high stubble loads.
 • Hybrids generally have larger seed than open pollinated varieties. Relatively large seed will generally have better establishment than relatively small seed.
 • Seeding rates should be based on target plant population and seed size rather than applying a blanket sowing rate (in kg/ha), particularly given the large differences in seed size between varieties.
 • In 2012 trials, hybrids generally displayed yield and farming system benefits over open pollinated varieties.

View "Canola establishment: effect of variety choice seeding depth and phosphorus rate" online.

DATE: FEBRUARY 26, 2013

Make the most of your fertilizer investment

Here are the three basics of canola crop nutrition:

 1. Put only phosphate in the seed row


  Safe and effective seed-paced rates of phosphate are generally around 20 lb./ac. (22.4 kg ha-1) of actual phosphate, but on lighter soils and dry conditions even this rate may cause some reduction in emergence. All other fertilizer should go outside the seed row.
 2. Apply some sulphur


  Sulphur is highly variable across a field. For this reason sulphur is recommended even if a composite soil test says a field is sufficient in sulphur. Have it placed before it is needed by the crop. Applications at seeding are recommended, but although not ideal, rescue applications post-seeding can help if a deficiency is noted. Sulphur should be placed outside the seed row and can go in the banded nitrogen blend or broadcasted.
 3. Use a rate of nitrogen that makes economic sense based on yield potential for the soil and region


  A recent study led by Bob Blackshaw of Agriculture and Agri-Food Canada in Lethbridge, Alberta found that current nitrogen rates may not match the yield potential of today's high yielding hybrids. Half the cases studied showed that canola yield responded positively to the 150% fertilizer rate when compared to the 100% rate. Different sources of nitrogen have each its benefits and farmers should make a choice based on which fits best with their seeding systems. Limit nitrogen in the seed row and make sure it is available when and where the crop needs it.

(This article was also published in Canola Watch, 5 March 2014 – Issue 3)

DATE: JUNE 13, 2013


The Crop Estimates Committee (CEC) of 17 March 2015, released the following interesting soybean statistics / Die Oesskattingskomitee van 17 Maart 2015, het die volgende interesssante sojaboon statistieke beskikbaar gestel

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-04-13

Production Estimater per Province / Produksieskatting per Provinsie
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
First forecast
Eerste skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Difference
Verskil
Ha Ton Ha Ton Ha Ton
2015 2015 2014 2014 2015 vs 2014
Western Cape / Wes-Kaap 800 1 600 - - +800 +1 600
Northern Cape / Noord-Kaap 4 000 14 000 3 900 14 040 +100 -40
Free State / Vrystaat 310 000 310 000 201 000 352 000 +109 000 -42 000
Eastern Cape / Oos-Kaap 1 500 2 250 2 000 3 600 -500 -1 350
KwaZulu-Natal 42 000 84 000 35 000 98 000 +7 000 -14 000
Mpumalanga 240 000 348 000 203 000 335 000 +37 000 +13 000
Limpopo 24 000 72 000 22 000 66 000 +2 000 +6 000
Gauteng 30 000 54 000 20 000 47 360 +10 000 +6 640
North West / Noord-Wes 35 000 52 500 16 000 32 000 +19 000 +20 500
Total / Totaal 687 300 938 350 502 900 948 000 +184 400 -9 650

According to these estimates, the largest soybean harvest is expected in the Mpumalanga province at 348 000 tonnes (37%), followed by the Free State at 310 000 tonnes (33%), KwaZulu-Natal at 84 000 tonnes (9%), Limpopo at 72 000 tonnes (8%) and Gauteng at 54 000 tonnes (6%). The remaining provinces represent 70 350 tonnes (7%).

Volgens dié skatting word die grootste sojaboon-oes in Mpumalanga verwag, naamlik 348 000 ton (37%), gevolg deur die Vrystaat met 310 000 ton (33%), KwaZulu-Natal met 84 000 ton (9%), Limpopo met 72 000 ton (8%) en Gauteng met 54 000 ton (6%). Die oorblywende provinsies verteenwoordig 70 350 ton (7%).


Income and Cost Budgets (September 2014) / Inkomste- en Kosteramings (September 2014)

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-04-13

Do you know what your production costs for soybeans per hectare are? Please find the latest Income and Cost Budgets available on the PRF webpage.


Weet jy wat jou produksiekoste per hektaar vir sojabone beloop? Kyk gerus na die nuutste Inkomste- en Kosteramings wat beskikbaar is op die PNS se webblad.


5th Annual ExtruAfrica

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-03-24

Die volgende brokkie kom voor in 'n onlangse omsendskrywe van ExtruAfrica:

Soy – Nutritionally advanced

Speculations about the nutritional value of soy has been going around, but with 8 amino acids needed for human health all contained in that one small bean, how can one still doubt?

Although soy is a plant protein, researchers have found that small adjustments made to the digestibility and other metabolic factors of this "meat in the field", the protein content can be compared with those found in cow's milk and chicken eggs. This small bean is also packed with Vitamins A, B6, B12, C, D, Magnesium, Iron and Calcium. With the nutritional value in mind, it is interesting to see that 85% of the world's soybeans are processed or crushed into oil and meal. Of this crushed meal, a further 95% is processed into animal feed, according to www.soyatech.com.

Only a mere 2% are processed into soy flours and protein.

These statistics open the field for the use of soybeans for human consumption. Soy meal can be processed and used in extrusion to manufacture high protein ready-to-eat porridge or breakfast cereal that can assist countries in malnutrition and food security.


Some good advice for canola farmers in the Swartland area / Goeie raad vir canolaboere in die Swartland area

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-03-12

Dr David Bowran, a scientific leader within the canola industry, shed some light on problems growing canola in windy areas:

"... to plant shorter cultivars that branch more in the upper part of the canopy. They interwine better, which reduces the pods rattling around, and there is less shattering".

Dr David Bowran, 'n kundige in die canola bedryf, adviseer hierbo op probleme met die groei van canola in winderige gebiede.


Canola Focus / Canolafokus

PROTEIN RESEARCH FOUNDATION — 2015-03-03

For many years Canola Focus was available in a hard copy format only. The PRF (Protein Research Foundation) now boasts its own online, e-mail format. It makes it easier for canola producers to read the information and it helps us to reach more producers. Please use the opportunity to subscribe to the newsletter – and receive the quarterly Canola Focus in style!


Vir baie jare was Canolafokus net beskikbaar in gedrukte eksemplare. Die PNS (Proteïennavorsingstigting) kan nou spog met sy eie elektroniese, e-posformaat. Dit maak dit vir canolaprodusente makliker om die inligting te lees en ons kan so ook meer produsente bereik. Maak asseblief van die geleentheid gebruik en teken gerus in op ons nuusbrief – ontvang dan elke kwartaal die Canolafokus in styl.


List of Soybean Pamphlets


The following soybean pamphlets are available. Contact Maria du Preez at +27 11 234 3400 or maria@proteinresearch.net for more information: