Soybean, maize and wheat (irrigation) 2014/2015 Sojabone, mielies en koring (besproeiing)

KwaZulu-Natal
Area / Gebied Bergville
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Wheat
Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel No-till / Geen No-till / Geen No-till / Geen
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2015 07/2015 12/2014
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00 6.00
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 4 555 1 529 3 182
  Safex R/ton 4 675 1 968 3 642
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 316 321
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 120 123 139
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 18 220 18 353 19 090
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 985 3 363 777
  Own / Eie R/ha 445 0 691
  Purchased / Gekoop R/ha 540 3 363 87
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 548 4 934 4 101
Lime / Kalk R/ha 574 574 574
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 477 540 395
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 255 125 475
Casual labour / Los arbeid R/ha 230 345 0
Aero Spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 147 294 294
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 823 642 563
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 1 661 2 456 1 661
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 171 131 139
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 167 147 154
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 419 694 473
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 333 330 321
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 8 791 14 575 9 926
Gross margin / Bruto marge R/ha 9 429 3 778 9 163
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 460 736 460
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 8 969 3 042 8 703

Source: group discussions during 2012.
Bron: groepsbesprekings 2012.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Own combine harvester (fuel and repairs).
  Eie stroper (brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
KwaZulu-Natal (irrigation / besproeiing)

Bergville
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 275 3 764 5 752 7 829 9 907 11 984
4 475 4 274 6 452 8 629 10 807 12 984
4 675 4 874 7 152 9 429 11 707 13 984
4 875 5 474 7 852 10 229 12 607 14 984
5 075 6 074 8 552 11 029 13 507 15 984
Subscribe: receive ICBs via e-mail