Notule

Sclerotiniawerkgroepvergadering

gehou op 17 September 2004 in die PNS-Raadsaal, Rivonia 1. Opening

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, mnr GJH Scholtemeijer, heet almal teenwoordig welkom by die vergadering.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr W van Wyk PNS-Kontrakteur
  Prof D Berger Universiteit van Pretoria
  Mnr B Tollig BASF
  Mnr H van der Westhuizen Philagro
  Mnr GJ Pretorius Sonneblom- en Sojaboonforum
  Mnr FAS Potgieter Oliesade Advieskomitee
  Dr D Fourie LNR-IGG
  Dr D Oelofse LNR-Roodeplaat
  Dr N McLaren LNR-IGG
  Mnr G Keun Sekretariaat

  Verskonings

  Dr R Kloppers PANNAR
  Dr S van Wyk Soygro
  Dr P Caldwell Universiteit van Natal
  Mnr N Hackland BASF
  Dr K de Ronde LNR-Roodeplaat
  Prof ZA Pretorius Universiteit van die Vrystaat
  Dr J Purchase GSA
  Mnr J Potgieter PANNAR
  Mnr L Schoorraad PANNAR
  Mnr D Leeuwner PANNAR
  Mnr S Venter Syngenta
  Dr G Swart Syngenta

 4. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar.

 5. Goedkeuring van die notule van die vergadering van 23 september 2003

  Besluit:

  1. Dat die notule van die Sclerotiniawerkgroep gehou op 23 September 2003 goedgekeur word, nadat die volgende wysiging aan­ge­bring is:

   Bladsy 3, Item 6.2, laaste paragraaf, die woord "Sclerotnia" vervang word met "Sclerotinia"

 6. Sake voortspruitend uit die notule van 23 September 2003

  1. Terugvoering ten opsigte van navorsingsproewe, Philagro – Mnr H van der Westhuizen

   Mnr Van der Westhuizen gee terugvoering rakende die proewe gedoen deur Philagro. 'n Afskrif van die voorlegging is by die notule aangeheg.

   Tydens die voorlegging rapporteer mnr Van der Westhuizen dat:

   • Proewe in die Kamberg en Winterton gebiede gedoen is;
   • Die protokol van die proewe opgestel is in samewerking met BASF en Syngenta;
   • 'n Nuwe eksperimentele middel van BASF asook Amistar van Syngenta ingesluit was in die werk;
   • Die gemelde middels ingesluit was om te bepaal wat die effek op Sclerotinia gaan wees indien daar vir roes gespuit word;
   • Statistiese verskille wel uitgewys is in die proefresultate;
   • Geen oesopbrengste bepaal is nie;
   • Ses (6) herhalings ingesluit was om te verseker dat daar genoeg vryheidsgrade is om die resultate statisties te ontleed; en
   • Ten opsigte van die eerste proef die besmetting – 60% was, terwyl dit by die tweede proef laer was.

   Kennis is geneem van die resultate van die proefwerk gedoen, welke resultate uiteengesit is in die voorlegging aangeheg by die notule.

   Mnr Van der Westhuizen maak die volgende gevolgtrekkings:

   • Dat met die huidige registrasie van Sumislex, dit waarskynlik nie die mees effektiewe manier is om Sclerotinia te bestry nie;
   • Dat kennis geneem word dat Sumislex wel effektief, maar in die huidige omstandighede te duur is;
   • Dat korrektiewe bespuiting van Sumislex (1-2 liter) beter resultate gee en ekonomies regverdigbaar is;
   • Dat kennis geneem word dat bespuitings van Amistar en die BASF produk vir roes 'n bydrae lewer tot die beheer van Sclerotinia;
   • Dat die moontlike wedersydse verwysing na die produkte op etikette ondersoek moet word; en
   • Dat kennis geneem word dat dit nie bloot gaan oor die fisiese beheer van die huidige oes nie, maar een van die groot probleme die Sclerotia is wat geproduseer word en aktief bly in die grond en opvolgende oeste nadelig beïnvloed.

   Dr De Kock verneem na die registrasie van die BASF produk, waarop gemeld word dat die betrokke produk volgende jaar vir roes behandeling geregistreer gaan word. Mnr Tollig dui aan dat BASF definitief belangstel in 'n kruisverwysing op die etikette.

   Mnr Pretorius verneem of daar enige verband is tussen Sclerotinia by sojabone en Sclerotinia by sonneblomme. Mnr Van der Westhuizen meld dat volgens sy mening die siekte by beide gewasse deur dieselfde organisme veroorsaak word. Hy meld verder dat indien daar besmetting was dit oordraagbaar is tussen die gewasse. Dit is voorts bekend dat 'n produk soos Sumislex op beide sojabone en sonneblomme werk. Mnr Van der Westhuizen meld dat daar ondersoek gedoen kan word om 'n proef te doen waar Sumislex op die jong sonneblomplantjies gespuit word. Die kopfase van die siekte is egter baie moeilik om te bestry.

   Mnr Van der Westhuizen verwys na Benlate saadbehandeling wat ook effektief blyk te wees.

   Die Voorsitter verwys na die gebruik van 'n inversie-ploeg. Hy verneem of dit sou moontlik wees om die lande te spuit met 'n middel in plaas van om gemelde ploeg te gebruik, waarop mnr Van der Westhuizen meld dat daar wel biologiese spuitmiddels is.

   Dr Griessel verneem of BASF verder werk gaan doen om die eksperimentele middel wat goeie resultate gelewer het in mnr Van der Westhuizen se proewe op Sclerotinia te registreer. Daar word gemeld dat Amistar 'n uitstekende voorkomende produk is, korrektief nie baie effektief werk nie en indien die prys en dosisse dus in ag geneem word mag dit wees dat dit nie ekonomies is vir Sclerotinia-behandeling nie. Ten opsigte van die BASF produk meld mnr Tollig dat ten opsigte van koste hul produk dalk ook nie ekonomies is vir sodanige gebruik nie. Mnr Tollig benadruk dat sodanige beheer in kombinasie gedoen moet word met 'n produk soos byvoorbeeld Sumislex.

   Die Voorsitter verneem welke stappe/vereistes daar is om die wedersydse verwysings na produkte op die betrokke etikette aan te bring.

   Mnr Van der Westhuizen meld dat die resultate van die proefwerk aan die Registrateur voorgelê moet word met 'n brief van goedkeuring van die gemelde maatskappye. Mnr Van der Westhuizen meld verder dat dit ook sal help indien 'n brief van ondersteuning deur die PNS/OPOT gegee word.

   Op 'n vraag van dr Griessel rakende verdere navorsing wat gedoen moet word, meld mnr Van der Westhuizen dat die Registrateur dalk mag vereis dat verdere werk gedoen moet word en slegs voorwaardelike registrasie toestaan.

   Mnr Van der Westhuizen meld verder dat hy beplan om verdere werk te doen waarby 'n dubbele dosis Sumislex ingesluit sal wees.

   Ten opsigte van sonneblomme meld mnr Van der Westhuizen dat Philagro moontlik oorweging kan skenk aan die doen van 'n proef. Indien moontlik sal aansoek gedoen word vir befondsing in die verband.

   Die Voorsitter meld dat die PNS/OPOT slegs befondsing doen van navorsing en nie die werk self doen nie. Indien Philagro nie die betrokke proef kan uitvoer nie moet 'n ander instansie gekontrakteer word om dit te doen.

   Mnr Van der Westhuizen bevestig dat hy 'n voorlegging in die verband sal maak aan die PNS/OPOT.

   Op 'n vraag waar sodanige proef gedoen kan word, word gemeld dat dit belangrik is dat daar wel Sclerotinia voorkom. Dr Fourie meld dat sy nie bewus is van enige produsente waar Sclerotinia op sonneblom voorkom nie. Sy meld verder dat haar navorsingswerk by PANNAR op Delmas gedoen word. Mnre Pretorius en Potgieter meld dat hulle produsente kan identifiseer waar sodanige werk gedoen kan word.

   Dr De Kock verneem of daar by sonneblom slegs siektelesings gedoen kan word op 'n stadium sonder om die effek op opbrengs te meet. Dr De Kock benadruk dat daar dus metodes in plek gestel word om 'n vroeë besmetting te kry. Dr Griessel meld dat in gedagte gehou moet word dat koel weer ook 'n rol speel en plantdatums dus ook in ag geneem moet word.

   Prof Berger sê dat dit baie belangrik is om te bepaal wat die belangrikste is, te wete stamvrot of kopvrot, waarop gemeld word dat beide belangrik is. Daar bestaan egter nog onsekerheid of daar 'n genetiese skakeling is tussen stam- en kopvrot. Dr Fourie meld dat beide kop- en stamvrot deur haar navorsingsprojek aangespreek word. Die Voorsitter meld dat dit belangrik is dat die sonneblomnavorsing in die verband gekoördineer moet word om te verhoed dat onnodige werk gedoen word.

   Op 'n vraag van die Voorsitter, meld mnr Pretorius dat Sclerotinia nie maklik identifiseerbaar is indien sonneblomme klein is nie en meestal word dit eers in die kopfase opgemerk. Hy meld verder dat die Sclerotinia wat in die kopstadium voorkom dus die grootste probleem is. Dr Fourie meld dat ten opsigte van Sclerotinia wat op die stam voorkom, sodanige plante vrek en omval voordat 'n kop nog gevorm word. Mnr Pretorius meld dat dit slegs sporadies is en 'n hele land nie sal vrek nie. Mnr Pretorius sê verder dat die persentasie besmetting in kopstadium kan wissel.

   Die Voorsitter verneem of daar al 'n proef gedoen is waar plante-tellings gedoen is om Sclerotinia as gevolg van stamvrot te bepaal, waarop dr Fourie meld dat sodanige werk nog nie ten opsigte van stam- en kopvrot gedoen is nie.

   Mnr Potgieter verneem of die gevolg van Sclerotinia op die stam nie kopvrot is nie, waarop dr Fourie meld dat dieselfde organisme die siekte veroorsaak, maar sy nie weet of dit sistemies is nie. Mnr Van der Westhuizen sê dat volgens sy mening kopvrot op meer as een manier veroorsaak word, waarvan stamvrot een manier is. Die gevolgtrekking word gemaak dat 'n manier om die siekte insidensie te verminder is om die plante op 'n jong stadium te behandel met 'n middel wat die waarskynlikheid van die sistemiese werking sal uitskakel of verminder.

   Mnr Van der Westhuizen meld verder dat daar aanvaar moet word dat indien die siekte eers in die kop is, daar nie 'n manier is om die siekte te beheer nie en of moeilik beheerbaar is wat baie duur kan wees (vliegtuig bespuiting).

   Die Voorsitter verwys na die werk wat Philagro bereid is om te doen ten opsigte van sonneblomme en meld dat sodanige werk 'n aanduiding kan gee dat indien stamvrot in 'n vroeë stadium beheer word daar minder kopvrot voorkom.

   Dr Oelofse sê dat volgens beskikbare literatuur die siekte ook kan versprei deur asko-spore wat waai. Die Voorsitter verneem of dit nie geregverdig is om 'n literatuurstudie in die verband te doen nie.

   Na bespreking van die aangeleentheid word ooreengekom dat:

   • Philagro aansoek sal doen om Sumislex korrektief te gebruik by sojabone. 'n Skrywe ter ondersteuning vanaf die PNS word benodig vir die doel;
   • Philagro 'n verdere proef sal doen en ook residue op die dubbel dosisse sal bepaal soos wat deur die Registrateur vereis word;
   • Ten opsigte van sonneblomnavorsing daar 'n voorlegging gemaak sal word rakende 'n bespuiting van middels kort na opkoms; en
   • 'n Artikel voorberei word ten opsigte van Benlate saadbehandeling by sonneblomme.

   Besluite:

   1. Dat Philagro aansoek sal doen om Sumislex korrektief te gebruik by sojabone. 'n Skrywe ter ondersteuning vanaf die PNS word benodig vir die doel.
   2. Dat Philagro 'n verdere proef sal doen en ook residue op die dubbel dosisse sal bepaal soos wat deur die Registrateur vereis word.
   3. Dat ten opsigte van die sonneblomnavorsing daar 'n voorlegging gemaak sal word rakende 'n bespuiting van middels kort na opkoms.
   4. Dat 'n artikel voorberei word ten opsigte van Benlate saadbehandeling by sonneblomme.
  2. Terugvoering ten opsigte van navorsingsproewe – Mnr L Killian

   Kennis word geneem dat geen resultate gerapporteer kan word ten opsigte van mnr Killian se werk nie.

  3. Terugvoering ten opsigte van navorsingsprojekte – LNR-IGG

   Dr D Fourie gee terugvoering rakende die navorsingswerk ten opsigte van Sclerotinia by sonneblomme.

   Tydens die voorlegging rapporteer dr Fourie dat:

   • Proewe geplant is by drie (3) lokaliteite – Delmas, Potchefstroom en Greytown;
   • Die cultivar DK 4747 gebruik is;
   • Daar vyftien (15) verskillende behandelings ingesluit was waarvan twee (2) kontroles was; en
   • Te Potchefstroom kunsmatige besmetting gedoen is.

   Kennis is geneem van die resultate van die proefwerk gedoen, welke resultate uiteengesit is in die voorlegging aangeheg by die notule.

   Dr Fourie meld dat ten opsigte van die voortsetting van die navorsing daar beoog word om die proewe te herhaal op die gemelde drie (3) lokaliteite. Te Potchefstroom sal daar weer kunsmatige besmetting gedoen word en te Greytown sal die plantdatum van die proef vervroeg word.

   Dr de Kock verwys na die besluit wat geneem is rakende die doen van 'n literatuurstudie. Hy meld verder dat daar bespiegel is oor die bestaan van 'n tegniek vir sonneblomme soortgelyk aan die tegniek wat vir sojabone bestaan.

   Dr De Kock beklemtoon die belangrikheid van die doen van die literatuurstudie en meld verder dat 'n literatuurstudie oor sistemiese- en windverspreiding van Sclerotinia antwoorde behoort te verskaf.

   Dr De Kock meld verder dat daar beslis vasgestel moet word op welke wyse die middels gebruik in die proewe toegedien is en meer spesifiek of die middels gemeng of afsonderlik gespuit is, waarop dr Fourie onderneem om vas te stel op welke wyse die middels toegedien is.

   Rakende die doen van 'n literatuurstudie meld dr McLaren dat die Universiteit van die Vrystaat genader is, maar 'n geskikte persoon nie geidentifiseer kon word nie.

   Prof Berger meld dat die ontwikkeling van 'n metode om te toets vir die bestandheid teen Sclerotinia 'n manier sal wees om vordering te maak ten opsigte van die beheer/onderdrukking van Sclerotinia by sonnblomme.

   Die Voorsitter meld dat daar sekere sonneblomcultivars in SA kommersieel verbou word en sodanige cultivars getoets moet word vir weerstandbiedendheid teen Sclerotinia op 'n skaal van 1 tot 10. Alhoewel daar nie cultivars is wat weerstand het teen Sclerotinia per sé nie, word daar geglo dat daar wel verskille tussen cultivars in die verband is. Laasgenoemde is wat in die glashuis getoets moet word.

   Dr De Kock meld dat:

   • Dr McLaren 'n kort literatuurstudie gedoen het ten opsigte van Sclerotinia by sonneblomme, sojabone en droëbone, welke literatuurstudie by die notule aangeheg kan word;
   • Ten opsigte van moontlike teling moet kennis geneem word dat die Departement van Landbou: FARGO, lyne ontwikkel het waarin hulle weerstand van verskillende wêrelddele ingewerk het in die lyne wat beskikbaar is vir verdere navorsingswerk; en
   • Daar ook in die pers berig is dat transgeniese lyne met weerstand teen Sclerotinia ontwikkel is in sonneblom, welke werk gefinansier is deur Pioneer met die hulp van Syngenta en Advanta wat hulle patente beskikbaar gestel het. Dit is dus duidelik dat daar ook 'n telingsmoontlikheid bestaan en daar dalk by die maatskappye navraag gedoen word rakende vordering met die werk en die moontlikheid om die materiaal in SA te evalueer.

   Prof Berger meld dat plaaslik vasgestel kan word by die maatskappye watter lyne oor Sclerotinia weerstand beskik. Rakende die transgeniese werk meld prof Berger dat volgens sy inligting dit slegs 'n enkel geen is, terwyl die ideaal 'n BT-geen vir Sclerotinia is.

   Na bespreking van die aangeleentheid word ooreengekom dat:

   • Kennis geneem word van die terugvoering van dr Fourie ten opsigte van die navorsingswerk gedoen;
   • Kennis geneem word dat dr Fourie van voorneme is om die proewe te herhaal en aanplantings te Potchefstroom kunsmatig te besmet en te Greytown die plantdatum van die proef te vervroeg;
   • 'n Literatuurstudie gedoen word om vas te stel of daar 'n tegniek bestaan om die weerstandbiedendheid van sonneblomcultivars te bepaal;
   • Daar oorweging geskenk word aan 'n literatuurstudie oor die sistemiese en windverspreiding van Sclerotinia; en
   • Navraag gedoen word by Pioneer, Syngenta en Advanta oor die vordering met die werk wat gedoen is ten opsigte van transgeniese lyne.

   Dr McLaren gee terugvoering rakende die navorsingswerk ten opsigte van Sclerotinia by sojabone.

   Tydens die voorlegging rapporteer dr McLaren dat:

   • Met die navorsingswerk daar gekyk is na cultivars sowel as swamdoders;
   • Daar 'n inokulum ontwikkel is wat gebruik is vir kunsmatige besmetting;
   • Die besmettingsvlak tydens die veldproef was hoog (± 65%);
   • Die werk ook herhaal is in die glashuis, waar hoë vogtige toestande geheers het en kunsmatige besmetting gedoen is. Die resultate het verskil van die veldproewe; en
   • Bogemelde resultate vrae laat ontstaan het oor inokulum druk, invloed van weersomstandighede en die fisiologiese stadium van besmetting.

   Kennis is geneem van die resultate van die proefwerk gedoen, welke resultate uiteengesit is in die voorlegging aangeheg by die notule.

   Dr McLaren maak die volgende gevolgtrekkings:

   • Cultivars verskil ten opsigte van vatbaarheid;
   • Verskille word beïnvloed deur verskillende omstandighede; en
   • Swamdoders is effektief.

   Rakende die beplanning vir die komende seisoen meld dr McLaren dat:

   • Herhaling van die vorige jaar se werk ten opsigte van die cultivars en die swamdoders gedoen gaan word, maar die meetbaarheid verbeter sal word. Derhalwe sal meer lokaliteite en plantdatums gebruik word;
   • Ten opsigte van die swamdoders daar ook uitbreiding sal wees ten opsigte van inokulasie druk.

   Dr De Kock meld dat oorweging daaraan gegee moet word dat die proef te Bloemfontein op die proefplaas van die Universiteit gedoen word waar besproeiing beskikbaar is (Bainsvlei).

   Die Voorsitter verneem of dit nodig is om voort te gaan met die werk in die glashuis, inaggenome dr McLaren se resultate ten opsigte van die veld- en glashuisproewe. Dr De Kock sê dat die glashuisproewe gedoen is na aanleiding van inligting in die literatuur bekom. Dr De Kock sê verder dat daar tog verskille uitgewys is en maak die aanname dat die cultivars in die glashuis met die laagste infeksie ook goed sal vaar in die veldproewe.

   Dr Griessel verwys na 'n seleksie program by die "Ohio State University" waar cultivars gerangskik word volgens weerstand. Dr McLaren bevestig dat die inligting in aggeneem word deur hom.

   Mnr Van der Westhuizen versoek dat wanneer die werk beplan word vir die nuwe jaar dit gekoördineer word en protokolle van die proewe onder alle belanghebbendes gesirkuleer word.

   Dr McLaren maak melding van 'n skrywe wat hy ontvang het waarin hy verbied word om enige Sclerotinia werk op Cedara te doen.

   Na bespreking van die aangeleentheid word ooreengekom dat:

   • Kennis geneem word van die terugvoering van dr McLaren ten opsigte van die navorsingswerk op sojabone in die verband;
   • Kennis geneem word dat dr McLaren van voorneme is om die vorige jaar se werk ten opsigte van cultivars en die swamdoders te herhaal; en
   • Kennis geneem word dat ten opsigte van swamdoders daar 'n uitbreiding sal wees ten opsigte van die inokulasie druk.
   • Philagro
    • aansoek gedoen word om Sumislex korrektief te gebruik. 'n Skrywe ter ondersteuning word benodig.
    • 'n Verdere proef sal gedoen word en residue op die dubbel dosisse sal bepaal soos wat deur die Registrateur vereis word;
   • BASF
    • Ondersteun Philagro in die betrokke werk en sal middel / produkte beskikbaar stel vir proefwerk.

   Kennis word geneem van die verdere werk ten opsigte van sonneblomme:

   • Philagro sal ook werk doen wat 'n bespuiting kort na opkoms behels; en
   • Philagro sal ook 'n artikel voorberei ten opsigte van Benlate saadbehandeling by sonneblom.

   Besluite:

   1. Dat ten opsigte van sonneblomme:
    • Kennis geneem word van die terugvoering van dr Fourie ten opsigte van die navorsingswerk gedoen;
    • Kennis geneem word dat dr Fourie van voorneme is om die proewe te herhaal en aanplantings te Potchefstroom kunsmatig te besmet en te Greytown die plantdatum van die proef te vervroeg;
    • 'n Literatuurstudie gedoen word om vas te stel of daar 'n tegniek bestaan om die weerstandbiedendheid van sonneblomcultivars te bepaal;
    • Daar oorweging geskenk word aan 'n literatuurstudie oor die sistemiese en windverspreiding van Sclerotinia;
    • Navraag gedoen word by Pioneer, Syngenta en Advanta oor die vordering met die werk wat gedoen is ten opsigte van trangeniese lyne;
    • Philagro sal ook werk doen wat 'n bespuiting kort na opkoms behels;
    • Philagro sal ook 'n artikel voorberei ten opsigte van Benlate saadbehandeling by sonneblom.
   2. Dat ten opsigte van sojabone:
    • Kennis geneem word van die terugvoering van dr McLaren ten opsigte van die navorsingswerk op sojabone in die verband;
    • Kennis geneem word dat dr McLaren van voorneme is om die vorige jaar se werk ten opsigte van cultivars en die swamdoders te herhaal;
    • Kennis geneem word dat ten opsigte van swamdoders daar 'n uitbreiding sal wees ten opsigte van die inokulasie druk;
    • Kennis geneem word dat Philagro aansoek gaan doen om Sumislex korrektief te gebruik en die PNS 'n skrywe te ondersteuning van die aansoek sal gee;
    • Kennis geneem word dat Philagro 'n verdere proef sal doen asook residue op dubbel dosisse wat deur die Registrateur vereis word;
    • Kennis geneem word dat BASF weer middels/produkte beskikbaar sal stel vir verdere proefwerk.
  4. PNS-projekplan vir Sclerotinia

   Rakende die projekplan vir Sclerotinia meld die Voorsitter dat:

   • Daar beslis 'n drywer vir die program/plan moet wees om die werksaamhede te koördineer en nouer samewerking te kry;
   • Dr De Kock versoek is om as drywer / koördineerder op te tree;
   • Oorweging daaraan geskenk word om meer as een (1) vergadering gedurende 'n jaar te hou;
   • As gevolg van die toename in die voorkoms van Sclerotinia die aangeleentheid nie meer op 'n ad-hoc basis hanteer kan word nie; en
   • Ander rolspelers soos byvoorbeeld die Universiteit van Natal en andere dalk mag bykom.

   Dr De Kock meld dat:

   • Dit belangrik is dat diegene wat navorsing gaan doen hul beplannings opstel, welke beplannings binnekort bespreek word tesame met die maatskappye wat middels beskikbaar stel;
   • Daar verslag gedoen moet word indien inligting bekom word of enigiets van belang gebeur met die navorsingswerk, welke inligting na die PNS-kantoor gestuur word; en
   • Dit belangrik is dat vergaderings op 'n meer gereelde basis plaasvind.

   Ten opsigte van die literatuurstudie rakende die sonneblomme, meld dr De Kock dat dit 'n baie belangrike aangeleentheid is en hy tesame met dr McLaren aandag aan die aangeleentheid sal gee. Dr De Kock meld verder dat indien die Universiteit van die Vrystaat nie sodanige werk kan doen nie hy dr Caldwell van die Universiteit van Natal ook sal nader.

   Prof Berger meld dat dit belangrik is om te bepaal wat die omvang van Sclerotinia is en daar dalk 'n opname in die verband gedoen moet word. Mnr Pretorius meld dat hy statistiek kan bekom van NWK oor vragte wat teruggestuur is as gevolg van Sclerotinia. Mnr Potgieter meld dat die omvang nog nie bepaal is nie, maar volgens produsente neem dit geweldig toe. Dr McLaren meld ook dat die omvang nog nie gekwantifiseer is nie en volgens sy mening dit alleenlik gedoen kan word deur aanplantings fisies te besoek. Mnr Potgieter doen aan die hand dat GSI ook gekontak word in die verband.

   Na besprekings van die aangeleentheid word ooreengekom dat:

   • Dr De Kock sal optree as drywer / koördineerder van die Sclerotinia program;
   • Daar as gevolg van die toename in die voorkoms van Sclerotinia meer vergaderings van die werkgroep gehou sal word; en
   • In 'n poging om die omvang van Sclerotinia te bepaal daar kontak gemaak word met NWK deur mnr G Pretorius en GSI deur mnr G Keun.

   Besluite:

   1. Dat dr De Kock sal optree as drywer / koördineerder van die Sclerotinia program.

    Dr De Kock

   2. Dat daar meer vergaderings van die werkgroep gehou word.

    Werkgroep

   3. Dat in 'n poging om die omvang van Sclerotinia te bepaal daar kontak gemaak word met NWK deur mnr G Pretorius en GSI deur mnr G Keun.

    Mnr G Pretorius
    Mnr G Keun

 7. Datums van vergaderings

  Die volgende vergaderings word geskeduleer:

  1 Oktober 2004 om 11:30 Diegene wat navorsing doen en middels beskikbaar stel
  25 November 2004 om 10:00 Sclerotiniawerkgroep
  1 Februarie 2004 om 10:00 Sclerotiniawerkgroep
 8. Afsluiting

  Aangesien daar geen verdere sake vir bespreking is nie, verdaag die Voorsitter die vergadering om 13:15.