Soybean, maize, sunflower and wheat (dryland) 2015/2016 Sojabone, mielies, sonneblom en koring (droëland)

Free State / Vrystaat
Area / Gebied Reitz / Petrus Steyn / Bethlehem / Warden
Crop / Gewas Wheat
Koring
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
BT
Sunflower
Sonneblom
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conv. / Konv. Conv. / Konv. Conv. / Konv. Conv. / Konv.
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 07/2016 05/2016 07/2016 05/2016
Yield / Opbrengs T/ha 2.50 2.00 5.00 2.25
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 4 117 5 309 2 597 5 389
  Safex R/ton 4 650 5 380 2 946 5 880
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 234 0 240 269
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 299 71 109 222
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 10 293 10 618 12 983 12 125
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 130 759 1 107 416
  Own / Eie R/ha 72 159 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 57 600 1 107 416
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 633 892 2 655 2 291
Lime / Kalk R/ha 250 0 560 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 133 1 305 447 703
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 550 529 969 146
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 181 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 153 153 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 221 1 237 454 897
Mechanisation Costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 568 534 528 464
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 429 499 335 535
Interest on working capital (iv) / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 281 315 401 297
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 556 395 790 495
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 5 904 6 619 8 427 6 244
Gross margin / Bruto marge R/ha 4 389 3 999 4 556 5 881
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 525 489 529 646
Margin above labour costs /
Marge na gereelde arbeidskoste
R/ha 3 864 3 510 4 027 5 235

Source: compiled in cooperation with VKB.
Bron: opgestel in samewerking met VKB.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Wheat harvested with contractor. Other crops with own combine harvester (fuel and repairs only).
  Koring stroop met kontrakteur. Ander gewasse met eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise

Eastern Free State (dryland) / Oos-Vrystaat (droëland)
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.60 1.80 2.00 2.20
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 980 1 235 2 217 3 199 4 181
5 180 1 555 2 577 3 599 4 621
5 380 1 875 2 937 3 999 5 061
5 580 2 195 3 297 4 399 5 501
5 780 2 515 3 657 4 799 5 941
Subscribe: receive ICBs via e-mail