Notule

Canolawerkgroepvergadering
gehou om 10h00 te MBK, Jan Basson Saal, Moorreesburg op 27 November 2019

 1. Opening

  Die Voorsitter, Mnr AP Theron, open die vergadering met gebed.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr AP Theron, heet die teenwoordiges welkom by die laaste vergadering van 2019.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr AP Theron Voorsitter
  Mnr K Blanckenberg Graan SA
  Mnr P Blom SSK
  Mnr J Botes Agricol
  Dr E Briedenhann PNS
  Mnr A Britz Kimleigh
  Mnr L Coetzee KaapAgri
  Me I Crous SOILL
  Mnr C Cumming PNS
  Me M du Preez PNS
  Mnr G Els K2 Agri
  Mnr A Erasmus Inteligro
  Mnr I Jansen van Rensburg Barenbrug
  Mnr G Keun PNS
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr J Loubser PNS
  Mnr J McDermott Pioneer
  Mnr C Müller Agricol
  Mnr R Schutte Overberg Agri
  Mnr Z Spammer SOILL
  Me A Swanepoel DLWK
  Dr J Strauss DLWK
  Dr G van Coller DLWK
  Mnr L van Jaarsveld Overberg Agri

  Verskonings

  Mnr F le Roux Graan SA
  Mnr HA Cerfonteyn DLWK
  Mnr K Meintjes DOW AgroScience
 4. Personalia

  Geen

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, met die toevoeging van die volgende items:

  • Item 12.4 – DST Canolaverslag
  • Item 12.5 – Alternatiewe gewasse
 6. Goedkeuring van notule: 27 Augustus 2019

  Die notule van die vergadering gehou op 27 Augustus 2019 word as gelese beskou en goedgekeur.

 7. Algemene oorsig

  1. SAGIS-Inligting

   Kennis word geneem van die nuutste uitgawes van SAGIS se Weeklikse Bulletin en Maandelikse Data.

  2. Oesskattings

   Kennis word geneem van die Oesskattingskomitee wat vandag die somer- en wintergewasse bespreek. Die produksiesyfer sal dan beskikbaar gestel word.

   Die huidige oesskatting is in lyn met die bedryf se skatting.

  3. Winterreënvalstreek

   1. Swartland

    Daar word rapporteer dat die Swartland 50% van die normale reënval vir Augustus gehad het en 30% in September. Baie warm temperature het voorgekom wat dieselfde was as in die Suid-Kaap. Onder omstandighede was die canola-opbrengs uitstekend gewees.

   2. Suid-Kaap

    Daar word gerapporteer dat dit gedurende Augustus en September vir 7 weke nie gereën het nie. Die canola in die Overberg het baie mooi gelyk, maar dit het nie 'n goeie opbrengs gelewer nie. In die Suid-Kaap het die canola swakkerig gelyk maar het wel tydens die oes 'n beter opbrengs gelewer.

  4. Somerreënvalstreek / Oos-Kaap / Ander

   1. Oos-Kaap

    Geen aanplantings is gedoen nie.

   2. Ander

    Die Voorsitter rapporteer dan 'n pragtige canola-oes in Marble Hall gesien is. Hy noem dat daar 'n paar foute gemaak is met verkeerde kultivars wat aangeplant is. Daar word kennis geneem dat korter kultivars eerder in die korter seisoen beter sal vaar. Daar word ook genoem van die probleme met die oesproses waaraan aandag gegee sal word vir die pad vorentoe.

    'n Gemiddelde opbrengs van net oor die 3 ton is gelewer. Kennis word geneem dat canola slegs as 'n alternatiewe gewas vir die gebied aangeplant sal word.

  5. Prysinligting

   Dr Briedenhann rapporteer dat die prys van soja-oliekoek laag is, met meer kans vir 'n opwaartse as afwaartse neiging. Sojabone verhandel net oor R6 000 per ton op SAFEX en sonneblom R5 100 per ton. Canola se pryse die afgelope seisoen was 'n rekord prys.

  6. Weervooruitskatting

   Geen verslaglewering.

  7. Sclerotinia

   Daar word gerapporteer dat daar wel baie min gevalle van Sclerotinia was in die Swartland, terwyl dit in die Suid-Kaap nie regtig 'n probleem was nie, aangesien daar vroegtydig gespuit is.

   Die Voorsitter stel voor dat Me Lizette Nowers tydens die volgende vergadering rapporteer oor Sclerotinia navorsing waarby sy betrokke is.

   Besluit:

   1. Dat Me Lizette Nowers genooi word om tydens die volgende vergadering te rapporteer oor Sclerotinia navorsing waarby sy betrokke is.

    Mnr Keun
    Canolawerkgroep

  8. Skade: Clethodim

   Mnr Cumming rapporteer dat waargeneem is dat Clethodim skade aan canola oor die algemeen dié jaar meer was as vorige jare.

   Volgens literatuur en terugvoering ontvang, moet gelet word op die volgende dinge:

   • Dosisse wat produsente spuit;
   • Tyd van spuit, ontwikkelingstadium van canola;
   • Ongunstige weertoestande wat die plant se metabolisme negatief affekteer, dit breek nie so vinnig die onkruiddoder af nie.

   Produsente moet attent gemaak word op veral die stadium van spuit en slegs die korrekte dosisse, volgens geregistreerde dosisse te spuit aangesien daar niks aan die klimaat gedoen kan word nie.

   Besluit

   1. Dat 'n deurlopende bewusmakingsproses begin word ten einde produsente in te lig oor Clethodim skade.

    Mnr Cumming
    Canolawerkgroep

 8. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2019

   Mnr Lombard rapporteer oor die toestand van die proewe. Melding word gemaak van die vergelyking tussen canola en koringopbrengste en dat beide die canola en koringopbrengste baie goed was. Dank word uitgespreek aan Dr Strauss, Mnr Lombard en span vir goeie werk gedurende die seisoen.

  2. Navorsingprojekte: 2020/2021

   Kennis word geneem dat 'n volledige lys by die volgende vergadering sal dien, ten opsigte van projekte wat befonds word deur beide Trusts, asook beursstudente wat befondsing kry ten opsigte van M.Sc en PhD studies.

   Besluit:

   1. Dat 'n volledige lys by die volgende vergadering sal dien, ten opsigte van projekte wat befonds word deur beide Trusts, asook beursstudente wat befondsing kry ten opsigte van M.Sc en PhD studies.

    Mnr Keun
    Canolawerkgroep

 9. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Kennis word geneem van die artikels in die Canolafokus, wat ingebind is in die agenda. Die Voorsitter bedank Mnre Cumming en Lombard vir uitstekende werk.

  2. Inligtingsdae 2020

   Kennis word geneem dat die volgende inligtingsdae beplan word:

   12 Februarie Canola Opleidingsdag (Swellendam)
   11 Maart SKOG Voorsaaidag
   19 Augustus Riversdale Inligtingsdag
   25 Augustus SKOG Dag
   27 Augustus Roodebloem-inligtingsdag
   1 September Proefbesoeke: Suid-Kaap
   2 September Proefbesoeke: Swartland
   9-11 September NAMPO Kaap, Bredasdorp

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat Hopefield Boeredag se datum nog aangekondig moet word.

    Canolawerkgroup

  3. Video-opnames

   Die Voorsitter noem dat die video oor oesverliese voorlopig op ys geplaas word, vir die korttermyn.

   Me Du Preez gee 'n demonstrasie oor die slimfoontoepassing. Die slimfoontoepassing wat binnekort beskikbaar sal wees op die PNS webblad, werk op verskeie maniere naamlik "desktop" en "online", vir alle gebiede en gewasse.

   Besluit:

   1. Dat die maak van 'n video oor oesverliese oorstaan.

    Canolawerkgroup

  4. Oilseeds Focus

   Kennis word geneem dat die volgende Oilseeds Focus op 1 Desember 2019 beskikbaar sal wees, en dat dit ook elektronies beskikbaar is op beide PNS- en OPOT-webtuistes. Dr Briedenhann meld dat daar baie interessante artikels in die nuutste uitgawe is oor Sclerotinia, wat 'n baie belangrike onderwerp is.

  5. Aanbieding – Australiese besoek: 23 Augustus tot 6 September 2019, "To explore disease Research Strategies, conservation agriculture practices on sandy soils, use of drone technology within both cropping and disease research, alternative legume crops research, cover crops and seeder technology", Dr Johann Strauss, DLWK

   Dr Strauss doen 'n aanbieding oor die span van DLWK se toer na Australië om navorsingspanne van die Curtin-universiteit, die Universiteit van Wes-Australië en die Murdoch-universiteit, wat in Perth, Wes-Australië geleë is, te besoek, om siektetoestande te ondersoek, praktyke vir die bewaring van landbou op sanderige gronde, die gebruik van drone-tegnologie in sowel die oes as navorsing oor siektes, alternatiewe navorsing oor peulgewasse, dekgewasse en saaimasjien-tegnologie.

 10. Behoeftes van

  1. Die canolamark

   Geen rapportering.

  2. Canolaprodusente

   1. Pryse en agterskotte

    Kennis word geneem van die moontlike betaling van 'n agterskot.

   2. Canola Opbrengskompetisie

    Die Voorsitter noem dat daar tydens die funksie na die vergadering meer hieroor uitgebrei sal word. Hy spreek sy vertroue uit dat dit volgende jaar beter sal gaan met die Suid-Kaap.

 11. Saad

  1. Beskikbaarheid van saad

   Kennis word geneem dat daar tans geen probleme ondervind word met die beskikbaarheid van saad nie.

  2. Ontkieming van saad

   Die Voorsitter noem dat daar 'n beurs goedgekeur is vir 'n M-student, Mnr D Lötter, onderleiding van Dr PJ Pieterse, wat handel oor die ontkieming van saad. Die Voorsitter stel voor dat hy genooi word na die volgende vergadering om almal te ontmoet.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat Mnr Lötter genooi word na die volgende Canolawerkgroepvergadering.

    Mnr Keun
    Canolawerkgroep

 12. Ander sake

  1. Tydskrifartikels: canola

   Kennis word geneem van die canolaverwante artikels wat by die dokumentasie ingesluit is as Bylae G.

  2. Sprekers wat oorweeg word vir toekomstige Canola­werkgroepvergaderings

   Kennis word geneem dat die volgende persone genader sal word om voorleggings aan die werkgroepvergaderings te maak:

   • Mnr Jaco Wolfaardt – Die bewaring van bye;
   • Mnr Kobus van Huysteen, SANSOR – Die wetlike aspekte op die kwaliteit van saad;
   • Lizette Nowers – terugvoering oor Sclerotinia-besoeke en nuwe kontakte.

   Besluit:

   1. Dat die volgende persone genader sal word om voorleggings aan die werkgroep vergadering te maak:
    • Mnr Jaco Wolfaardt – Die bewaring van bye;
    • Mnr Kobus van Huysteen, SANSOR – Die wetlike aspekte op die kwaliteit van saad;
    • Lizette Nowers – terugvoering oor Sclerotinia-besoeke en nuwe kontakte; en
    • Mnr D Lötter - ontkieming van saad.

    Voorsitter
    Mnr Keun
    Canolabeplanningskomitee

  3. SKOG: Toekomsbeplanning

   Mnr Louis Coetzee, SKOG Voorsitter, gee terugvoering en noem dat daar 'n nuwe dryfkrag rondom SKOG is. Die boeregetalle het afgeneem en daar word positiewe veranderinge beplan, met meer bemarking en samesprekings met boereverenigings en die afskaffing van die ou tradisionele boeredae. Kennis word geneem dat daar 'n sukses van SKOG gemaak kan word.

  4. DST Canolaverslag

   Mnr Keun rapporteer dat weens sy betrokkenheid via die OAK en die sojaboonvoedselprojek wat befondsing ontvang vanaf TIA, hy genooi was na TIA se Uitvoerende Komiteevergadering op 26 November 2019. DSI het 'n verslag saamgestel oor die oorsig van die canolabedryf. Die verslag is nog nie amptelik beskikbaar nie, daar is nog wysigings wat gedoen moet word, maar sal aan die Canolawerkgroep beskikbaar gestel word sodra dit beskikbaar is. Die doel van die ondersoek is dat TIA oor finansies beskik, wat beskikbaar gestel kan word om sekere gapings in die bedryf aan te spreek. Dit gaan veral rondom navorsing en uitbreiding van die bedryf. Mnr Keun sal die Canolawerkgroep op hoogte hou met die vordering in die verband. Kennis word ook geneem dat daar ook ander aksies is wat van regeringskringe afkomstig is om die bedryf te bevorder.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die Canolaverslag van DSI aan die Canolawerkgroep beskikbaar gestel word sodra dit amptelik beskikbaar is.

    Mnr Keun
    Canolawerkgroep

  5. Alternatiewe gewasse

   Die Voorsitter noem dat dit 'n prioriteit is om meer betrokke te raak by alternatiewe gewasse en dat daar in die toekoms meer betrokkenheid by lupiene moet wees. Lupiene en canola het elkeen 'n markruimte. Melding word gemaak van Lupieneproewe die afgelope jaar. Alhoewel die lupiene nie baie goed gedoen het nie, was dit oor die algemeen 'n moeilike jaar. Mnr Lombard rapporteer dat die data van die proewe nog nie beskikbaar is nie.

   Besluit:

   1. Dat die data van die Lupienproewe beskikbaar sal wees tydens die volgende vergadering.

    Mnr Keun
    Canolawerkgroep

 13. Datums van volgende vergaderings

  Kennis word geneem dat die volgende Canolawerkgroepvergaderings geskeduleer is vir:

  • 9 Junie 2020
  • 26 Augustus 2020
  • 25 November 2020
 14. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die lede vir hul deelname tydens die vergadering. Die vergadering word as gesluit verklaar.