Notule

Sojawerkgroepvergadering

gehou om 10h00 op 6 Desember 2005 in die PNS-Raadsaal te Rivonia 1. Opening

  Die vergadering word deur mnr Van Wyk met gebed geopen.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter heet almal hartlik welkom en in die besonder vir mev Enslin, wat vir die eerste keer 'n Sojawerkgroep­vergadering bywoon.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr CJ du Plessis PNS
  Mnr D Joubert PNS
  Mnr L Killian PNS-Kontrakteur
  Mnr WF van Wyk PNS-Kontrakteur
  Mnr JP Botma Verteenwoordiger: Noordwes Vry­staat
  Mnr ID Lamprecht Departement van Landbou, Land Admin: Mpumalanga
  Mnr D du Toit Departement van Landbou, Gau­teng
  Mej M Scheepers Nasionale Departement van Landbou
  Mnr C Havenga Agriocare
  Mnr GW Bührmann Gideon Bührmann Saad
  Mnr G Keun OPOT
  Mnr NJ Vermaak Graan SA
  Mnr FAS Potgieter Graan SA
  Mev AG Enslin SAGIS
  Mnr AJ van Vuuren NWK Beperk
  Mnr G de Beer LNR-IGG
  Mnr N Fouché Sekretariaat

  Verskonings

  Mnr E Maree PNS-Kontrakteur
  Mnr W Loubser SANSOR
  Mev R Beukes Nasionale Departement van Landbou
  Mnr JC Lubbe Agriocare

 4. Personalia

  Die Voorsitter wens mnr Gideon Bührmann namens die Sojawerkgroep geluk met die PNS-toekenning wat die PNS-Raad aan hom oorhandig het vir sy besondere by­draes tot die Sojaboonbedryf oor 25 jaar en die be­vor­dering van die PNS se doelstellings. Mnr Gawie de Beer word geluk gewens met sy verjaarsdag op hierdie dag.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word vasgestel nadat die volgende item by­gevoeg is:

  Besluit:

  1. Item 13.3: Bevordering van die gebruik van sojabone
 6. Notule van die vergadering van 6 De­sem­ber 2005

  Besluit:

  1. Dat die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 5 Oktober 2005 goedgekeur word, nadat die volgende wysigings aangebring is:
   • Bladsy 9
    Item 9.2.1.2: Vierde paragraaf, tweede sin – vervang die sin met "Dr Farina het vir 15 jaar lank proewe in KwaZulu-Natal gedoen en gevind dat mielies en sojabone se fosforbehoeftes dieselfde is. Die LNR op Potchefstroom het daarna vir tien jaar verdere bemestingskalibrasieproewe op mielies in die res van die mielieverbouingstreke uitgevoer en met soort­gelyke fosfaat­bemestingsriglyne as dié van KwaZulu-Natal te voorskyn gekom."
   • Bladsy 15
    Item 10.1: Derde paragraaf, derde sin – "by die cultivarevaluasieverslae" moet lees "in die cultivar-aanbevelingsbladskrif".
   • Bladsy 18
    Item 10.6: Eerste paragraaf, tweede sin – skrap "in" voor "tans".
   • Bladsy 19
    Item 10.6: Derde paragraaf, laaste sin - "Sojaboon­werkgroep" moet lees "Sojaboonforum".
   • Bladsy 19
    Item 10.7: "R7 miljoen" moet lees "R1,7 miljoen".
   • Bladsy 19
    Besluit 10.7.2: "R7 miljoen" moet lees "R1,7 miljoen".
 7. Algemene oorsig

  1. Oesskatting

   Die Oesskattingskomitee se inligting soos op 21 November 2005 gepubliseer, is as volg:

   Oppervlakte beplant Voorneme om te plant % Verandering
   2004/2005 2005/2006
   (ha)
   Sonneblomsaad 460 000 592 100 +28.7
   Sojabone 150 000 231 800 +54.5

   Mnr Vermaak skets drie scenario's wat daarop dui dat, gegewe 'n 231 800 ha oppervlakte, die oesrealisasie vir die 2004/5-bemarkingsjaar as volg kan wees: 370 880 ton teen 1,6 ton/ha; 417 240 ton teen 1,8 ton/ha; of 463 600 ton teen 2,0 ton/ha.

   Mnr Joubert doen aan die hand dat die Oesskattings­komitee by sy produsente-vraelyste 'n vraag byvoeg, sodat produsente redes kan aanvoer vir die verandering in voorneme om aan te plant. Mnr Du Plessis sê dat heelwat produsente vir wie die klimaat ongunstig vir mielies was, sojabone en ander kommoditeite gaan plant. Die plant­seisoen vir mielies in Mpumalanga is reeds verby. Hy sê dat die reënvalsituasie gedurende die volgende maand 'n kritiese faktor in gewaskeuses gaan wees en dat die Oesskattingskomitee se Maart-publikasie 'n meer realis­tiese beeld van die markaanbod sal bied.

   Mnr Potgieter sê hy ondervind dat sojaboonsaad nog geredelik beskikbaar is. Mnr Botma sê dat sojabone in die Noordwes-Vrystaat tot en met die huidige week aangeplant is en dat die seisoen nie verdere aanplantings toelaat nie.

  2. Provinsies

   1. KwaZulu-Natal

    Mnr Du Plessis sê dat produsente in KwaZulu-Natal hul soja-aanplantings byna gefinaliseer het en dat daar baie meer sojabone in alle streke van hierdie provinsie aan­geplant is. Heelwat produsente het reeds ten minste hulle insetkostes verskans. Mnr Havenga gaan daarmee ak­koord.

   2. Mpumalanga

    Mnr Bührmann sê ten spyte daarvan dat dit in die alge­meen effens laat gereën het in Mpumalanga, kon baie produsente betyds plant. Heelwat meer sojabone is veral in die Middelburg-distrik aangeplant. Hy noem dat daar 'n enorme hoeveelheid teruggehoue en skoongemaakte saad in hierdie provinsie geplant is.

    Mnr Van Wyk voeg by, dat hy bewus is van 'n produsent wat 1 000 ha met teruggehoue saad beplant het. Veral in die Bethal en Kinross gebiede het produsente hulle soja-aanplantings heelwat uitgebrei. Baie produsente plant steeds aan, aangesien die reënval baie wisselvallig en verspreid oor die provinsie voorkom. Hy meld dat 'n groot entstofverskaffer se totale voorraad uitgeput is en voortdurend entstof moes kweek om in die vraag te kon voorsien. Mnr E Maree bevestig in sy skriftelike verslag dat 'n entstoftekort ondervind word.

   3. Noordwes

    Mnr Van Vuuren sê dat ongeveer 90% lande onbewerk gelaat is en dat dit eers gedurende die laaste week in sekere streke van die Noordwes Provinsie sporadies begin reën het. Veral die Noordwestelike streke (Setlagoli / Mareetsane) het 'n goeie reënval gehad. Die Lichtenburg, Koster, Syferbult en Derby areas het ook gedurende die laaste week goeie reëns ondervind.

    Mnr Van Vuuren noem dat die mielie-plantseisoen binne 'n week ten einde loop, met nog bitter min lande wat bewerk is. As gevolg van voorgenoemde toestande, heers daar huidig groot belangstelling onder produsente om sonne­blom en droëbone aan te plant. Mnr Potgieter sê dat die meeste produsente in sy streek (Brits-area) reeds geplant het en dat daar moontlik meer sojabone aldaar geplant sal word.

   4. Limpopo

    Mnr Van Wyk noem dat daar normale aanplantings in die besproeiingsgebiede van Lapalala en Naboomspruit asook te Koedoeskop gedoen word. Effens meer aanplantings is in die Sterkrivier / Potgietersrus area gedoen. Die Springbokvlakte het sowat twee weke vantevore goeie reëns gehad en dit is waarskynlik dat eerder sonneblom as sojabone aldaar geplant sal word.

   5. Noord-Kaap

    Mnr De Beer noem dat heelwat navrae van produsente in die Hopetown-omgewing hanteer is, wat in sojaverbouing onder besproeiing belangstel. Hy noem dat hy bewus is van ten minste een produsent wat sojabone in hierdie gebied aangeplant het. Mnr Potgieter noem dat daar volgens mnr Louw Steytler, voornemens was om heelwat sojabone in hierdie provinsie te plant.

    Mnr Havenga noem dat mnr Patrys Lubbe 'n vergadering in die sentrale besproeiingsgebied gehou het en dat daar volgens sy kennis heelwat sojabone aangeplant is. Die Voorsitter versoek dat mnr Potgieter en dr De Kock meer inligting aangaande sojaboonaanplantings in die Noord-Kaap inwin.

    Besluit:

    1. Dat mnr Potgieter en dr De Kock meer inligting aan­gaande sojaboon-aanplantings in die Noord-Kaap sal inwin.

     Mnr Potgieter
     Dr De Kock

   6. Vrystaat

    Mnr Keun rapporteer na aanleiding van mnr Maree se skriftelike verslag. Heelwat sojabone is in die Vrystaat geplant. Tot en met 28 November 2005 het reën sporadies voorgekom en het daar droogtes in sekere gebiede geheers. Op 30 November en 1 Desember 2005 het goeie reëns wyd uitgesak en toestande het soos 'n handomkeer verander. Soos blyk uit entstoftekorte, is groot aan­plantings landswyd gedoen. Aanplantings van tussen 35 000 ha en 40 000 ha word vir die Vrystaat geskat.

    Die verslag lui voorts dat baie produsente vanjaar vir die eerste keer sojabone in plaas van mielies geplant het. Waar reëns laat was is heelwat lande wat vir sojabone geoormerk was, met sonneblom beplant. Gevalle het voorgekom waar minder bekende onkruiddoders gebruik is, met gepaardgaande skade. Hoewel haelskade in die Oos-Vrystaat voorgekom het, is geringe skade by sojabone aangerig.

    Mnr Botma noem dat heelwat meer soja-aanplantings in die Noordwes-Vrystaat gedoen is. Daar is heelwat nuwe toetreders tot sojaboonverbouing. Hy sê die twee ver­naamste redes vir groter aanplantings, is omdat sojabone stikstof in die grond deponeer en omdat dit te laat begin reën het om mielies te plant.

   7. Oos-Kaap

    Mnr Killian noem dat daar sowat 100 ha meer sojabone as laas jaar in die Oos-Kaap geplant sal word.

   8. Suidwestelike Distrikte

    Die Voorsitter noem dat die OAK / OPOT enkele culti­varproewe te Outeniqua proefplaas by George behartig, maar dat daar nie kennis gedra word van kommersiële aanplantings in die Suidwestelike Distrikte nie.

   9. Gauteng

    Mnr Van Wyk sê dat die aanplantings in Gauteng basies dieselfde as die vorige jaar blyk te wees. In die Delmas-distrik is egter heelwat meer droëbone geplant.

  3. Markruimte 2005/2006 - Graan SA

   Die aangeleentheid is reeds onder item 7.1 hanteer.

  4. Weer- en klimaatsvooruitskouing

   Mnr Du Toit sê dat die klimaatsvooruitsigte vir Januarie tot Maart 2006 verdoemend vir die somerreënvalstreek is. Mnr Vermaak sê dat die jongste klimaatsvooruitsigte in die Desember-uitgawe van die SA Graan gepubliseer sal wees. Mnr Potgieter sê volgens die eerste vooruitsigte wat in die November-uitgawe gepubliseer is, sou normale reënval oor 40% tot 60% van die land voorkom, terwyl bo-normale reën meerendeels in Mpumalanga sou voorkom.

  5. Mikpunte: 2010 en 2020

   1. Drie-jaar vooruitskatting

    Die Voorsitter noem dat die PNS se mikpunt van 150 000 ha vir die 2004/2005-plantseisoen, oorskry is. Die swak vooruitsigte vir mielie-aanplantings en die biodieselmark werk nog groter sojaboon-aanplantings in die hand. 'n Nuwe mikpunt sal eersdaags vasgestel moet word.

   2. SAGIS

    Mev Enslin gee toeligting oor die stukke soos by die sakelys ingebind. Vir die tien maande geëindig 31 Oktober 2005, is 188,8% meer sojabone gepers vir oliekoek as dieselfde periode in die vorige jaar (2005: 25 700 ton en 2004: 8 900 ton). Vir die tien maande was daar 'n 61,5% toename in die verwerking na volvetsojabone (2005: 159 100 ton en 2004: 98 500 ton). Vir dieselfde periode was daar 'n 6,9% toename in menslike verbruik van sojabone (2005: 32 400 ton en 2004: 30 300 ton). Vir die tien maande is 14 300 ton sojabone (slegs van ander lande as Afrika-lande) ingevoer.

    Mnr Bührmann wys op die groot verskil tussen invoer­pariteitspryse (R2 035 / ton; V.O.S.; Durban; 18.11.05) teenoor die huidige plaaslike sojaboonpryse van ongeveer R1 500 / ton. Mnr Du Plessis sê volgens sy kennis is sojabone deur 'n groot veevoervervaardiger ingevoer en dat dit waarskynlik bloot gedoen is om die plaaslike markpryse te manipuleer.

    Mnr Botma sê dit is bemoedigend om te sien dat vol­vetsojabone soveel aanwending vind, ten spyte van die korter raklewe daarvan. Dit bevestig dus dat prys 'n groot faktor in die vraag na volvetsoja's te speel het.

 8. Markaangeleenthede

  1. Huidige prys van sojabone – internasionaal en plaaslik

   Dr Griessel lig die vergadering kortliks in oor die inter­nasionale situasie. Hy sê dat die toenemende aanwending van sojabone vir menslike verbruik en vir biodiesel, 'n internasionale surplus in oliekoek tot gevolg kan hê. Hy hou die volgende uittreksels uit die jongste Oil World tydskrif aan die vergadering voor:

   • The incoming German Government this week puzzled market participants, primarily those involved in the biodiesel sector, by announcing to replace the tax exemption for bio fuels with mandatory admixture.
   • Biodiesel has so far enjoyed a considerable advantage in Germany due to the exemption from the mineral oil tax of 47 cents per litre.
   • The recent boom in production and usage of biodiesel has been predominantly due to the tax differential, which has made biodiesel and other bio fuels (e.g. refined vegetable oils) competitive vis-à-vis mineral oil. At gas stations in Germany, biodiesel has recently been offered at a discount of 9 cents per litre from mineral diesel, keep demand high and supporting rape oil prices at an unusually high level.
   • At current prices of rape oil and mineral oil, tax of 47 cents is added.
   • At the moment, some biodiesel projects are put on hold as long as details on the timing and the implementation of the new policy are unavailable.

   Dr Griessel noem dat die laer internasionale produksie van vismeel, as substituut vir sojabone, die prysverhouding (sojabone tot vismeel) na 4:1 laat styg het, teenoor die gewenste 2:1. Die vyf grootste vismeel-produserende lande is Peru, Chile, Denemarke, Noorweë en Ysland. Gedurende 2004 het hierdie vyf lande 16,2 miljoen ton vis gevang. Alle aanduidings is dat die vangste van Januarie 2005 tot Desember 2005, slegs 14,1 miljoen ton sal wees. Voor­uitsigte vir 2006 is 'n verdere daling van 500 000 ton (± 4%), sodat hierdie vyf lande se produksie waarskynlik op ongeveer 3,6 miljoen ton te staan sal kom.

   Hy hou vervolgens die verwagte internasionale vraag en aanbodsituasie voor, soos uit die Oil World gekwoteer:

   Sojabone: Wêreldvraag en -aanbod (miljoen ton)
   2004/2005 2005/2006 Verskil
   Openingsvoorraad 41.10 50.90 9.80
   Produksie: Noordelike Hemisfeer 115.87 112.51 -3.36
   Produksie: Suidelike Hemisfeer 96.54 105.72 +9.18
   Totale aanbod 253.51 269.13 15.62
   "Disappearance" 202.61 214.03 11.42
   Sluitingsvoorraad 50.90 55.10 4.20
   Sewe oliesade: Wêreldvraag en -aanbod (miljoen ton)
   2004/2005 2005/2006 Verskil
   Openingsvoorraad 47.90 62.20 +14.30
   Produksie 367.60 373.50 +6.00
   – Sojabone 212.40 218.20 +5.80
   – Katoensaad 45.60 43.00 -2.60
   – Grondbone (gedop) 23.50 23.70 +0.20
   – Sonneblomsaad 26.20 28.80 +2.60
   – Canola / Raapsaad 46.10 45.50 -0.60
   – Palmpitte 8.80 9.20 +0.40
   – Copra 5.00 5.00 0.00
   Totale aanbod 415.40 435.70 +20.30
   "Disappearance" 353.20 370.00 +16.80
   Sluitingsvoorraad 62.20 65.70 +3.50

   Dr Griessel skets vervolgens die waarde van sojabone, soos afgelei van sojaboonoliekoek. Dit verskyn ook op die PNS-webwerf.

   Waarde van sojabone afgelei van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) geland Durban soos op 5 Desember 2005
   Verskeping: R1 712   |   Wisselkoers: R6.41/US$
   Geland Durban 47% proteïen oliekoek 1 712.00
   Spoorvrag na Randfontein 170.00
   1 882.00
   Waarde van volvetsoja 110% R2 070.00
   Min koste om sojabone na volvetsojabone te verwerk 552.00
   – Vervoerkoste na volvet-aanleg 70.00
   – Stoorkoste 102.00
   – Rente 12% (6 maande) 101.00
   – Ekstrusiekoste 180.00
   – 5% ekstrusieverlies 99.00
   Afgeleide produsenteprys vir sojabone – R/ton R1 518.00

   Mnr Bührmann sê dat ekstrusieverlies by besproei­ingsojabone wel 5% mag wees, maar dat dit ietwat hoër is by droëlandsojabone. Die Voorsitter sê dat bogenoemde tabel 'n patroon verskaf, wat deur die rolspelers na goeddunke gebruik kan word.

  2. SAFEX

   Mnr Du Plessis noem dat die SAFEX-leweringsprys die vorige dag op R1 420 / ton gesluit het en dat die kontrak vir Mei 2006, R1 480 bereik het. Daar is 'n aantal sojaboonkontrakte beskikbaar. Hy sê dit is egter onseker of vervoerkostes reeds by SAFEX se pryse ingesluit is. Hy meld dat Louis Dreyfuss Africa onder andere 'n kontrak van 60 000 ton gesluit het. Mnr Potgieter sê dat daar nou tot soveel as veertig silo's is waar sojabone op SAFEX verhandel word en dat die SAFEX-prys vir sojabone tans nie volgens 'n sentrale leweringspunt gekwoteer word nie. Hy beloof om 'n dokument van Graan SA in hierdie verband, aan mnr Keun beskikbaar te stel. Die Voorsitter reël dat hierdie dokument by die volgende sakelys ingesluit word, vir bespreking.

   Die Voorsitter noem dat die PNS-Raad besluit het dat die mees onlangse week- en maandverslae van SAGIS, by die sakelyste ingesluit moet word. Hy doen aan die hand, dat die PNS en SAGIS samesprekings moet voer oor die metodiek van die berekening van in- en uitvoer­pariteitsyfers, aangesien elkeen verskillende syfers in die mark kwoteer.

   Besluite:

   1. Dat die mees onlangse week- en maandverslae van SAGIS, by die sakelyste ingesluit moet word.

    Mnr Keun

   2. Dat die PNS en SAGIS samesprekings behoort te voer oor die metodiek van die berekening van in- en uitvoer­pariteitsyfers, aangesien verskillende syfers in die mark gekwoteer word.

    Mnr Keun

   3. Dat Graan SA se dokument oor die vervoerdifferensiaal van sojabone vir SAFEX-lewering, vir bespreking by die volgende sakelys ingebind sal word.

    Mnr Keun

 9. Produsente-aangeleenthede

  1. KwaZulu-Natal

   1. Super Sojakompetisie – terugvoering

    Mnr Du Plessis sê hoewel die kompetisie in die suidelike gedeelte van KwaZulu-Natal afgeskaal is, is daar nog baie deel­nemers in die Winterton en Dundee-gebiede. 'n Maksimum van twee inskrywings (lande) per produsent word nou toegelaat. Daar is reeds meer as 20 inskrywings ontvang. Dit blyk dat die Departement van Landbou, KwaZulu-Natal besig is om sy mannekragprobleem reg te stel.

   2. Navorsing

    Mnr Du Plessis noem dat die nasionale cultivarproewe in KwaZulu-Natal goed vorder, veral aangesien die kontrak­teurs baie erns met die saak maak. Mnr Havenga sê dat Dundee se fase 1-proef op 18 November geplant is; Vryheid s'n op 21 November en Normandien s'n op 24 November 2005. Hy sê dat die proewe op Makatini binnekort geplant sal word en dat hy die verantwoordelike beampte persoonlik sal bystaan. Die perseel aldaar is reeds besoek en hy het die verantwoordelike persoon reeds ontmoet.

   3. Ander

    Mnr Du Plessis meld dat mnr Kim Lawrance by die Departement van Landbou, KwaZulu-Natal bedank het en dat 'n ander persoon reeds aangewys is om in sy plek aangestel te word.

  2. Mpumalanga

   1. Stikstofbemestingsprobleme in Mpumalanga – terugvoering

    Tydens die vorige vergadering is as volg besluit: "Dat dr De Kock en mnr Van Wyk aandag sal skenk aan die ge­rap­porteerde stikstof-bemestingsprobleme wat in Mpuma­langa ondervind word asook die bemestingsinligting wat mnr van Vuuren beskikbaar gestel het en dat dr De Kock 'n skriftelike opsomming van die aangeleentheid aan die PNS-kantoor sal voorsien."

    Dr De Kock sê dat hy en mnr Van Wyk reeds gesprek gevoer het oor die aangeleentheid en dat 'n skriftelike opsomming vir insluiting by die volgende sakelys aan die kantoor voorsien sal word. Hy sê dat 'n besprekingsgroep oor fosfaatbemesting by sojabone waarskynlik gedurende Januarie 2006 sal vergader.

    Besluit:

    1. Dat 'n skriftelike opsomming van bemestingsprobleme in Mpumalanga (soos tydens die vergadering van 5 Oktober 2005 gerapporteer) vir insluiting by die volgende sakelys aan die kantoor voorsien sal word.

     Dr De Kock

   2. Lae proteïenvlakke in Mpumalanga – terug­voering

    Dr De Kock sê dat geen terugvoering tot datum ontvang is, oor die lae proteïenvlakke in Mpumalanga nie. Dr Griessel noem dat hy dr Briedenhann daaroor gepols het, maar aangesien hy nie meer by die veevoer-afdeling van Afgri werksaam is nie, kon hy tot dusver nog nie antwoorde verstrek nie.

    Die Voorsitter versoek dat dr De Kock die toepaslike proteïen-inligting soos in die LNR-IGG se proefresultate vervat, by sy skriftelike opsomming (soos in besluit 9.2.1.1 gemeld), moet insluit. Mnr Potgieter sê dat produsente in die Noordwes Provinsie ook probleme met lae proteïen ondervind het. Die Voorsitter versoek dat dr De Kock dit by die opsomming in aanmerking neem.

    Besluit:

    1. Dat dr De Kock die toepaslike proteïen-inligting soos in die LNR-IGG se proefresultate vervat, by sy skriftelike opsomming (soos in besluit 9.2.1.1 gemeld), sal insluit, met inbegrip van die gerapporteerde lae proteïenvlakke in Noordwes Provinsie.

     Dr De Kock

   3. Ander

    Mnr van Wyk sê dat hy tevrede is met die lokaliteite wat hy besoek het. Die lande is goed voorberei en die proewe is in goeie grond geplant. Die Voorsitter versoek dat mnre Van Wyk, De Beer en Lamprecht onderling reëlings sal tref dat die proef­persele gereeld besoek word.

    Besluit:

    1. Dat mnre Van Wyk, De Beer en Lamprecht onderling reëlings sal tref dat die proefpersele in Mpumalanga gereeld besoek word.

     Mnr Van Wyk
     Mnr De Beer
     Mnr Lamprecht

  3. Noordwes provinsie

   1. Navorsing

    1. NWK Proefresultate met stikstof vir publikasie in SA Graan

     Die aangeleentheid is onder item 9.2.2 hanteer.

    2. Artikel rakende fosfaatbemesting vir publikasie in SA Graan

     Mnr Havenga meld dat sy artikel oor fosfaatbemesting in die SA Graan se September-uitgawe verskyn het.

    3. Artikel rakende die korrelasie tussen fosfaat­bemesting en proteïen uitwys vir publisering in SA Graan

     Die aangeleentheid is onder item 9.2.2 hanteer.

   2. Ander

    Die Voorsitter versoek mnre Van Vuuren en De Beer om die proewe in die Noordwes Provinsie gereeld te besoek. Mnr Van Vuuren meld dat die Lichtenburg-proef by NWK se proefplaas aangeplant is.

    Besluit:

    1. Dat mnre Van Vuuren en De Beer die proewe in die Noordwes Provinsie gereeld sal besoek.

     Mnr De Beer
     Mnr Van Vuuren

  4. Limpopo

   1. Navorsing

    Die Voorsitter versoek mnre De Beer en Van Wyk om die proewe in Limpopo gereeld te besoek.

    Besluit:

    1. Dat mnre De Beer en Van Wyk die proewe in Limpopo gereeld moet besoek.

     Mnr De Beer
     Mnr Van Wyk

   2. Ander

    Geen.

  5. Vrystaat

   1. Navorsing

    Die Voorsitter versoek dat mnr Maree vir mnr De Beer behulpsaam moet wees by die proewe wat in die Vrystaat aangeplant is. Mnr Maree het skriftelik gerapporteer. Die volgende proewe is aldus mnr Maree reeds geplant en het mooi opgekom:

    1 November 2005 Glen
    3 November 2005 Ficksburg
    13 November 2005 LNR-KGI
    15 November 2005 Frankfort en Reitz
    17 November 2005 Vrede

    Die persele te Glen is goed hanteer en die saadbed in die besonder, is baie goed voorberei. Volgens mnr Maree was toestande by Ficksburg minder gunstig en die voor­bereiding twyfelagtig. Die sojabone het egter goed opgekom. Toestande by die ander lokaliteite was baie goed. Hy beplan om 'n besoek gedurende hierdie week aan Vrede te bring, waar sojabone "verdwyn". Mnr Maree het nie die proewe te Bothaville besoek nie.

    Besluit:

    1. Dat mnr Maree vir mnr De Beer behulpsaam moet wees by die proewe wat in die Vrystaat aangeplant is.

     Mnr De Beer
     Mnr Maree

   2. Ander

    Geen.

  6. Oos-Kaap

   1. Navorsing

    Die Voorsitter noem dat die PNS en mnr Killian bespreking sal voer oor mnr Killian se betrokkenheid by die proewe in die Oos-Kaap.

   2. Ander

    Geen.

  7. Suidwestelike Distrikte

   1. Navorsing

    Die Voorsitter noem dat die proef wat te George deur mnr Grimbeek aangeplant is, goed versorg word.

   2. Ander

    Geen.

  8. Gauteng

   1. Navorsing

    Die Voorsitter versoek dat die Gautengse proef (Bronk­horstspruit) gereeld deur mnre Du Toit en Van Wyk besoek moet word. Mnr van Wyk onderneem om dit te besoek.

    Besluit:

    1. Dat die Gautengse proef (Bronkhorstspruit) gereeld deur mnr Van Wyk besoek sal word.

     Mnr Van Wyk

   2. Ander

    Geen.

  9. Noord-Kaap

   1. Navorsing

    Mnr De Beer noem dat daar 'n besproeiingsproef van­deesweek te Vaalharts geplant sal word.

   2. Beplanningsvergadering

    Geen.

   3. Ander

    Geen.

  10. Algemeen

   1. Biodiesel

    1. Vordering

     Die Voorsitter maak melding van 'n koerant-artikel waar gerapporteer word van 'n produsent in Levubu wat bio­diesel uit gebruikte kookolie vervaardig. Mnr Du Plessis noem dat mnr Frans Hugo laat blyk het dat SA Biodiesel in die finale beplanningsfase vir die oprigting van 'n bio­dieselfabriek in Mpumalanga is. Produksie sal na verwag­ting op 1 Junie 2006 'n aanvang neem. Kontraktering is met Louis Dreyfuss Africa gedoen vir die aankoop van 60 000 ton in die eerste ver­werkingsjaar.

     Mnr Du Plessis noem dat daar in Newcastle 'n projek ten bedrae van R23 miljoen goedgekeur is vir die oprigting van 'n veevoer- en biodieselaanleg. Produksie word vir 2007 beoog, met 'n aanvanklike verwerkingskapasiteit van tussen 15 000 en 17 000 ton per jaar. Strookproewe vir hierdie doel word gedurende hierdie seisoen aangeplant. In die Bergville-distrik word 'n aanleg beplan, vir produksie van 12 000 ton per jaar, vanaf 1 Julie 2006.

     Mnr Potgieter noem dat 'n uitstalling van biodiesel­toerusting gedurende November 2005 by NAMPO-Park gehou is. Mnr Botma sê dat die aanbieding, wat baie professioneel gedoen is, gehandel het oor die produksie van biodiesel uit sonneblom. Dit is 'n Brasiliaanse stelsel wat in Indië vervaardig word. 'n Aanleg op wiele sal gedurende 2006 opgerig word om demonstrasies in verskeie gebiede van die land te lewer. 'n Aanleg om ongeveer 400 liter per dag te produseer, sal volgens die aanbieding, in die orde van R350 000 kos. Mnr Bührmann noem dat 'n klein biodiesel-aanleg (soja's) op Lydenburg opgerig is.

    2. Langtermyn-implikasies

     Die Voorsitter sê dat die langtermynimplikasies van groeiende proteïenvoorrade in die vorm van oliekoek nog nie weldeurdag is nie en dat dit onbekend is wat oorsese bedrywe daaromtrent doen en beoog. Hy sê dat hierdie aspek gedurende 'n volgende vergadering bespreek sal word.

   2. Sleepstroper

    Mnr Keun meld dat die sleepstroper-ontwikkelaar (mnr Barnard) bereid is om die stroper aan te pas en dat dit bepaalde kostes impliseer. Die stroper sal onder andere na Bothaville vervoer moet word. Die Voorsitter doen aan die hand dat die hele aangeleentheid na die PNS se Tegnologiekomitee terugverwys moet word.

    Besluit:

    1. Dat die aangeleentheid rakende die aanpassing van die soja-sleepstroper na die PNS-Tegnologiekomitee verwys word.

     Voorsitter
     Mnr Keun

   3. Gesprek met provinsiale departemente insake Nasionale cultivarproewe

    Die Voorsitter sê buiten die cultivarproewe, word positiewe gesprekke oor die stigting van werkgroepe tussen die PNS en die provinsiale Departemente van Landbou gevoer. Besonderhede sal te gelegener tyd aan die werkgroep verskaf word.

   4. Beplanning ten opsigte van die skryf en publisering van artikels uit die sojaboonhandleiding – PNS Tegnologiekomitee

    Die Voorsitter meld dat die aangeleentheid binnekort deur die Tegnologiekomitee hanteer sal word.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word, dat die beplanning ten opsigte van die skryf en publisering van artikels uit die sojaboon­handleiding, eersdaags deur die Tegnologiekomitee han­teer sal word.

     Voorsitter
     Mnr Keun

   5. Adverteer die sojaboonhandleiding in SA Graan

    Mnr Vermaak meld dat die sojaboonhandleiding reeds in die SA Graan geadverteer is.

 10. Navorsing

  1. Nasionale cultivarproewe

   'n Lys van beplande cultivarproewe vir 2005/06 is by die sakelys ingebind, soos aangepas na aanleiding van die vorige besluit. Mnr De Beer sê dat 'n Nasionale Soja­booncultivarvergadering op 7 September 2005 plaasgevind het, waartydens saadmaatskappye versoek is om saad betyds tot die LNR-IGG se beskikking te stel. Saad is egter eers tot so laat as middel Oktober ontvang. Hy noem dat Monsanto, Syngenta en sommige ander maatskappye nie meer sojaboonsaad verhandel nie.

   Afgri het twee van Monsanto se cultivars oorgeneem, naamlik SNK500 en SNK440. Pannar het die volgende cultivars van Monsanto oorgeneem: A5409 en AG5601. Hy sê dat hy reeds 'n gesprek met beide maatskappye gevoer het om die cultivar CRN5550 ook oor te neem. Daar was 27 cultivars vir die cultivarproewe en 44 cultivars vir die fase 1-proewe beskikbaar. Van die 44 cultivars, is sewe aangebied vir Roundup Ready-registrasie. Daar is beplan om 39 cultivars in die 2005/6-seisoen aan te plant. Sewe daarvan sal binne 'n week aangeplant word, in die gebiede van Koedoeskop, Beestekraal en Lichtenburg en Nampo. Dundee se plantdatum 2-proewe word op 15 Desember 2005 geplant. Op 9 Desember 2005 sal aanplantings op Vaalharts gedoen word. Aanplantings te Bergville is ook nog uitstaande.

  2. Roes

   1. Inligting vanaf Roestaakspan

    Mnr Keun noem dat die 2005 notule van die Sojaboon-Roestaakspan waarskynlik eers gedurende Februarie 2006 beskikbaar sal wees.

   2. Monsanto-werk in die VSA

    Kennis is geneem onder item 10.1, dat Monsanto nie meer sojaboonsaad in Suid-Afrika bemark nie.

  3. Sclerotinia

   1. Proefwerk – terugvoering

    Dr De Kock noem dat die proefwerk wat vroeër deur prof McLaren by die LNR-IGG hanteer is, deur me Craven oorgeneem sal word. Chemiese middels word te Bethlehem getoets, waar kunsmatige besmetting gedoen word. Cultivartoetsing vind ook hier onder beheerde toestande plaas. Mnr Henk van der Westhuizen (Philagro) is besig met 'n projek om middels te registreer wat deur spilpunt toegedien kan word.

    Dr Deidre Fourie doen proefwerk te Potchefstroom, op chemiese middels by sonneblom. Dr Pat Caldwell en me Dale Visser (Universiteit van KwaZulu-Natal) behartig 'n projek onder beheerde toestande, oor die epidemiologie van sclerotinia by sojabone in die onderskeie groei­stadiums. Mnr Hennie Kriel van Bioworx het 'n middel vir die beheer van sclerotinia deur die Universiteit van die Vrystaat laat toets en loodsproewe word by 'n aantal produsente uitgevoer, vir registrasie van die produk. Aangesien die besmettingsvlakke te laag was gedurende die afgelope drie seisoene waartydens die projekte uitgevoer is, kon daar ongelukkig nie gevolgtrekkings gemaak word nie. Derhalwe sal die werkgroep hom aan die einde van die komende seisoen oor die toekoms van sclerotinia-proewe moet uitlaat.

    Tydens die Plantpatalogie-kongres wat gedurende Janua­rie 2006 gehou sal word, sal twee kundige buitelandse sprekers optree. Hulle sal ook 'n spesiale Sclerotinia-werkgroepvergadering bywoon, wat op 27 Januarie 2006 om 10:00 in die PNS-Konferensielokaal sal plaasvind. Lede van die werkgroep word genooi om hierdie vergadering by te woon.

  4. Aalwurmnavorsing

   Die aangeleentheid word as afgehandel beskou.

  5. Produksiekostebepalings

   Mnr Joubert doen kortliks verslag oor die resultate van sy studie aangaande inkomste- en kosteberamings van soja­bone versus mielies, vir die onderskeie streke. Tabelle vir die onderskeie streke en gebruikersinligting (vir gebruik by die lees van die tabelle) is by die sakelys ingebind. Bronne van inligting was die Departement van Landbou, KwaZulu-Natal, VKB, MGK en NWK. Nie alle departemente en silo-eienaars kon egter voldoende inligting verstrek nie en sommiges kon geen inligting verstrek nie. Die silo-eienaars wat diesulke dienste aan die mark lewer, se formaat van aanbieding verskil ook van mekaar.

   Die PNS se poging het onder meer ten doel gehad om die produksiekosteberamings só weer te gee, dat die inligting tussen streke vergelyk kan word. Dit is belangrik om daarop te let, dat die produsent sy unieke vaste kostes ook in berekening moet bring. Die PNS sal nie betrokke raak by individuele voorligting in hierdie verband nie. Die PNS sal persone wat tegniese inligting verlang, in aanraking bring met die bron daarvan. Die Voorsitter noem dat hierdie inligting primêr gerig is op die mielieprodusent wat geen kennis van sojaboonproduksie het nie en dat dit dat dit jaarliks op datum gebring sal word.

   Mnr Van Vuuren sê dat die onafhanklike aanbieding van die inligting verwelkom word, aangesien silo-eienaars se inligting soms bevraagteken word. Hy sê dat die PNS se formaat soortgelyk aan dié van NWK is en dat die PNS kan reken op sy maatskappy se insette om die kosteberamings in stand te hou. Dr De Kock wys daarop dat, volgens die tabelle, mielies beter as soja's vaar in Lichtenburg en Paul Pietersburg en noem dat dit dus nie 'n gegewe is dat sojabone oral beter as mielies sal vaar nie. Hy beklemtoon die addisionele waarde wat sojabone in 'n wisselboustelsel bied, soos in mnr Joubert se gebruikersinligting verdui­delik.

   Dr Griessel wys op die groot verskil in saadpryse tussen streke en tussen besproeiing en droëland. Mnr Joubert maak melding van die voetnotas tot die tabelle asook die gebruikersinligting wat lig daarop werp. Mnr Lamprecht noem dat daar heelwat mielies onder besproeiing in die Hoëveld verbou word en vra watter tabelle ten opsigte van die Hoëveld sal geld. Mnr Joubert sê dat die formaat van die tabelle gebruik kan word om veranderlikes na goeddunke aan te pas. Die Voorsitter versoek dat mnr Lambrecht die produksiekosteramings na goeddunke, as basis vir toepassing op produksie in die Hoëveld gebruik en dat hy die Werkgroep moet inlig indien hy nie daarmee tevrede is nie.

   Mnr Bührmann onderneem om met mnr Hendrik van Pletzen (ex OTK) te skakel, wat (aldus mnr Bührmann) vroeër jare Combud-syfers baie volledig verwerk het en selfs rekords van die weidingswaarde van oesreste bygehou het. Mnr Botma bied aan dat Senwes die PNS behulpsaam sal wees in die opstel van produksie­kosteramings.

   Besluite:

   1. Dat mnr Lambrecht die produksiekosteramings na goed­dunke, as basis vir toepassing op produksie in die Hoëveld moet gebruik en dat hy die Werkgroep moet inlig indien hy nie daarmee tevrede is nie.

    Mnr Lamprecht

   2. Dat kennis geneem word van mnr Botma se aanbod, dat Senwes die PNS behulpsaam sal wees in die opstel van produksiekosteramings.

    Mnr Botma

   3. Dat mnr Bührmann met mnr Hendrik van Pletzen (ex OTK) sal skakel, wat vroeër Combud-syfers verwerk het en onder andere rekords van die weidingswaarde van oes­reste bygehou het.

    Mnr Bührmann

  6. Navorsingsprojekte

   Die Voorsitter wys op die lys van goedgekeurde navors­ingsprojekte vir befondsing deur die PNS en OPOT, wat by die sakelys ingebind is.

 11. Saad

  1. SANSOR-statistiek

   Kennis word geneem van die ingebinde statistiek deur SANSOR verskaf, wat 2004/5 se posisie weergee aan­gaande die plaaslike mark se saadposisie ten opsigte van die onderskeie gewasse.

  2. Terugvoering - gesprek tussen GSA en SANSOR

   Mnr Potgieter noem dat mnr Vermaak insette van mnr Loubser gebruik het en 'n artikel in die SA Graan oor teruggehoue saad laat publiseer het. Die aangeleentheid word as afgehandel beskou.

  3. Artikel rakende teruggehoue saad vir publikasie in SA Graan

   Die artikel "Wat jy saai sal jy maai" is in die November 2005-uitgawe van die SA Graan gepubliseer.

 12. Tegnologie-oordrag

  1. Inligtingsdae 2005


   16-19 Mei 2006 NAMPO-Oesdag
   26 September 2006 Super Sojakompetisie: Cedara
   27 September 2006 Super Sojakompetisie: Dundee

  2. Sojaboonforum

   1. Terugvoering van die vergadering van die Sonneblom- en Sojaboonforum

    Mnr Keun noem dat die verkiesing van 'n Voorsitter van die Sonneblom- en Sojaboonforum eers tydens die Algemene Jaarvergadering aan die einde van 2006 plaasvind. Dus dien mnr Scholtemeijer ten minste tot dan in hierdie amp. Mnr GJ Pretorius is op 15 November 2005 as Onder­voorsitter van hierdie Forum herkies.

   2. Sake om na die volgende Forum te verwys

    Geen.

 13. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die webtuiste

   Die werkgroep is dit eens dat die volgende op die PNS-webwerf geplaas moet word:

   • Die artikel "Wat jy saai sal jy maai" van mnr NJ Ver­maak, soos in die November 2005-uitgawe van die SA Graan gepubliseer.
   • Die produksiekostebegrotings soos deur mnr Joubert opgestel.
   • Die artikel "Saadkwaliteit van sojabone - hoe belangrik is dit?" van dr PJ Pieterse, soos in die November 2005-uitgawe van die SA Graan gepubliseer.

   Besluit:

   1. Dat die volgende op die PNS-webwerf geplaas sal word:
    • Die artikel "Wat jy saai sal jy maai" van mnr NJ Vermaak, soos in die November 2005-uitgawe van die SA Graan gepubliseer.
    • Die produksiekostebegrotings soos deur mnr Joubert opgestel.
    • Die artikel "Saadkwaliteit van sojabone - hoe belangrik is dit?" van dr PJ Pieterse, soos in die November 2005-uitgawe van die SA Graan gepubliseer.

    Mnr Keun

  2. Saadkwaliteit van sojabone

   Die artikel "Saadkwaliteit van sojabone - hoe belangrik is dit?" van dr PJ Pieterse, soos in die November 2005-uitgawe van die SA Graan gepubliseer, is by die sakelys ingebind.

  3. Bevordering van die gebruik van sojabone

   Die Voorsitter meld dat 'n gesamentlike vergadering van die Tegnologie en Bemarkingskomitee gedurende aan­staande week sal vergader, waartydens die bevordering van die gebruik van sojabone bespreek sal word. Hy doen 'n beroep op elke lid om idees in hierdie verband onder die kantoor se aandag te bring.

   Besluit:

   1. Dat werkgroeplede enige idees aangaande die bevor­dering van die gebruik van sojabone onder die aandag van die PNS-kantoor moet bring.

    Werkgroeplede

 14. Datums van volgende vergaderings

  Die vergadering neem kennis dat die Sojawerkgroep­vergaderings vir 2006 as volg geskeduleer is:

  • 30 Januarie 2006
  • 2 Maart 2006
  • 3 Mei 2006
  • 3 Augustus 2006
  • 4 Oktober 2006
  • 5 Desember 2006

  Mnr Potgieter versoek dat sakelysstukke nie meer aan mnr Leon Weber gestuur word nie, maar aan mnr Nimrod Barnard (MGK). Mnr Du Plessis doen aan die hand dat mnr Frans Hugo (SA Biodiesel) ook na die werkgroep­vergaderings genooi word. Die Voorsitter reël dat sake­lysstukke aan mnr Hugo voorsien word, terwyl hy genooi moet word om die Sojawerkgroepvergaderings by te woon indien hy sou belangstel.

  Besluite:

  1. Dat sakelysstukke aan mnr Nimrod Barnard (MGK) gestuur sal word in plaas van mnr Leon Weber.

   Mnr Keun

  2. Dat sakelysstukke aan mnr Frans Hugo (SA Biodiesel) voorsien sal word, terwyl hy genooi sal word om die Sojawerkgroep­vergaderings by te woon indien hy sou belangstel.

   Mnr Keun

 15. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die lede vir hulle bydraes tydens die vergadering en hul samewerking gedurende die jaar. Hy wens elkeen 'n geseënde Kersfees toe en verdaag die vergadering om 13:30.