Nominations for Achievement Awards 2023/2024

As in the past the PRF will again this year make available awards for achievements in four different categories.

You are cordially invited to make nominations with regard to the period 1 January 2023 to 29 March 2024 of candidates who, in your opinion, qualify for one or more of these awards.

Nominations with reference to the following four categories will be considered:

 • Best doctoral thesis
 • Best master's degree treatise
 • Best article in a scientific journal
 • Outstanding contributions by an individual, which promotes the PRF's objectives

It is important to note that the PRF's objectives will be used as criteria to judge the achievements of the candidates nominated in the abovementioned categories.

In order to achieve its objectives the PRF make funds available for:

 1. Research that will promote the local production of protein for animal consumption on a sustainable basis, to replace imported protein.
 2. Research aimed at enhancing the optimal utilisation of protein by animals.
 3. The effective transfer and/or promotion of such results in a meaningful manner to the end user.

The award in each category comprises a certificate and R6 000 in cash.

In order to qualify for these awards, your nominations, accompanied by a short motivation, must reach the PRF not later than 29 March 2024.


Nominasies vir Prestasietoekennings 2023/2024

Die PNS stel weereens hierdie jaar toekennings beskikbaar vir prestasie in vier verskillende kategorieë.

U word hiermee vriendelik genooi om nominasies voor te lê vir die periode 1 Januarie 2023 tot 29 Maart 2024, van kandidate, wat volgens u mening, oorweeg kan word vir een of meer van hierdie toekennings. Nominasies ten opsigte van dié volgende vier kategorieë sal oorweeg word:

 • Beste doktorale tesis
 • Beste verhandeling vir 'n meestersgraad
 • Beste artikel in 'n wetenskaplike tydskrif
 • Uitstaande bydrae deur 'n indiwidu wat die PNS se doelwitte te bevorder

Dit is belangrik om daarop te let dat die doelwitte van die PNS as kriteria gebruik sal word by die evaluering van die prestasies van die genomineerde kandidate binne elke afsonderlike kategorie.

Die belangrikste doelwitte van die PNS waarvoor fondse beskikbaar gestel word, is die volgende:

 1. Navorsing wat sal bydra tot die verhoogde en volhoubare plaaslike produksie van proteïen vir dierevoeding om ingevoerde proteïen te vervang.
 2. Navorsing wat die optimale benutting van proteïen deur diere ten doel het.
 3. Die bevordering van en/of effektiewe en sinvolle oordrag van navorsingsresultate aan eindverbruikers.

Die toekenning in elke kategorie bestaan uit 'n sertifikaat en R6 000 kontant.

Om in aanmerking te kom vir hierdie toekennings moet u nominasie, vergesel van 'n kort motivering, die PNS bereik nie later nie as 29 Maart 2024.