Crop summary 2014/2015 Gewas opsomming

Maize gross margins: irrigation / Mielie bruto marges: besproeiing
Area / Gebied Bergville Brits
Koedoeskop
Loskop GWK
Cultivation system / Bewerkingstelsel None
Geen
Conv.
Konv.
Conv.
Konv.
Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 12.00 12.00 12.00 13.50
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 1 529 1 610 1 666 1 540
  Safex R/ton 1 968 1 968 1 968 1 968
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 316 206 143 295
  Other marketing costs / Ander R/ton 123 152 159 134
Gross income / Bruto inkomste R/ha 18 353 19 320 19 991 20 783
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 3 363 3 286 3 446 4 107
  Own / Eie R/ha 0 0 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 3 363 3 286 3 446 4 107
Fertilizer / Bemesting R/ha 4 934 4 702 4 760 5 281
Lime / Kalk R/ha 574 36 600 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 540 282 283 191
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 125 4 4 2 179
Casual labour / Los arbeid R/ha 345 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 294 0 0 290
Crop insurance / Oesversekering R/ha 642 792 820 558
Irrigation / Besproeiing R/ha 2 456 5 075 5 075 3 470
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 131 770 777 636
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 156 584 584 415
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 694 818 859 896
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 330 828 829 795
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 14 584 17 177 18 037 18 819
Gross margin / Bruto marge R/ha 3 769 2 143 1 954 1 964
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 736 726 726 792
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 3 033 1 417 1 228 1 100
Subscribe: receive ICBs via e-mail