Notule

Canolawerkgroepvergadering
gehou te La Dolce Vita, Morreesburg, op 28 November 2018

 1. Opening

  Mnr Gerhard Keun open die vergadering met gebed.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet die teen­woordiges welkom by die laaste Canolawerkgroep­vergadering van 2018.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer Voorsitter
  Prof A Agenbag PNS
  Mnr K Blanckenberg Graan SA
  Mnr P Blom SSK
  Mnr J Botes Agricol
  Mnr N Bouwer Agricol
  Dr E Briedenhann PNS
  Mnr J Bruwer Bayer
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr G Conradie DLWK
  Me I Crous SOILL
  Mnr C Cumming PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr G Els K2 Agri
  Mnr I Jansen van Rensburg Barenbrug
  Mnr G Keun PNS
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr J Loubser PNS
  Mnr C Louw Graan SA
  Mnr J McDermott Pioneer
  Mnr C Müller Agricol
  Mnr R Schutte Overberg Agri
  Mnr Z Spammer SOILL
  Dr J Strauss DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Dr P Swanepoel US
  Mnr A Theron PNS
  Mnr L van Jaarsveld Overberg Agri
  Mnr DT Wessels Graan SA

  Verskonings

  Me R Beukes NDLBV
  Mnr L Coetzee Kaap Agri
  Mnr G de Bruin Kaap Agri
  Mnr J Kellerman Barenbrug
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr K Meintjes Corteva
  Mnr R Schoeman Corteva
  Me L Smorenburg DLWK
  Me L van Zyl Sekretariaat
 4. Personalia

  Geen.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, sonder enige wysigings of toevoegings.

 6. Goedkeuring van notule: 28 Augustus 2018

  Die notule van die vergadering gehou op 28 Augustus 2018 word as gelese beskou en goedgekeur.

 7. Algemene oorsig

  1. SAGIS Inligting

   Kennis word geneem van die nuutste uitgawes van SAGIS se Weeklikse Bulletin en Maandelikse Data.

  2. Oesskattings

   Kennis word geneem van die data wat die Oes­skat­tingskomitee saamgestel het rakende die produsente­voornemens om somergewasse te plant in die 2018-2019 produksiejaar, en van die hersiene oppervlakte- en derde produksieskatting van wintergewasse in die 2018-produksiejaar.

  3. Winterreënvalstreek

   1. Swartland

    Daar word rapporteer dat windskade voorgekom het op Langgewens en ook in ander gebiede in die Swartland, met groter verliese wat op koring as op canola gely is. Kennis word geneem dat die Swartland oor die algemeen baie goeie canola-oeste gehad het, met min peste en plae wat voorgekom het.

   2. Suid-Kaap

    Daar word voorts rapporteer dat baie goeie canola-opbrengste behaal is in die gebiede van Bredasdorp en Caledon, ten spyte van die droë planttyd. Redelike windskade het ook in die Suid-Kaap voorgekom; terwyl die gebied wat deur Sentraal-Suid Koöperasie (SSK) bedien word 'n baie droë produksie-seisoen beleef het. Insekte het aansienlike skade aangerig. Canola het, soos in ander droë jare, beter gevaar as die ander grane.

  4. Somerreënstreek / Oos-Kaap / Ander

   Prof Agenbag rapporteer dat geen canola onder besproeiing in die somerreënvalgebied aangeplant is nie. Hy sê daar is egter redelike belangstelling in canola­produksie, veral onder die mieliesaadprodusente. Kennis word geneem dat canola aangeplant is deur 'n produsent in Chrissiesmeer, deur 'n produsent in Ermelo, en deur 'n produsent in Standerton.

   Kennis word geneem dat canola aangeplant is in die Oos-Kaap.

  5. Prysinligting

   Kennis word geneem dat die waarde van canola afgelei van sojaboonoliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad op 13 November 2018 soos volg daar uitsien:

   47% Proteïen teen 'n waarde van R6 017 per ton en 'n wisselkoers van R14,42 – die relatiewe waarde van volvetcanola is dus:

   Pluimvee (94%) R5 656 per ton
   Varke (100%) R6 017 per ton
   Suiwel (58%) R3 490 per ton

   Die relatiewe waarde van canola oliekoek is:

   Pluimvee (53%) R3 189 per ton
   Varke (65%) R3 911 per ton
   Suiwel (60%) R3 610 per ton
  6. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn noem dat dit moeilik is om op die huidige stadium weervoorspellings te maak, weens die feit dat die beskikbare inligting nie betroubaar is nie.

   Daar word genoem dat daar, veral by mense wat nie direk by landbou betrokke is nie, 'n persepsie is dat die Wes-Kaap 'n goeie reënjaar beleef het, terwyl die reënval in die Swartland ver onder die langtermyngemiddeld was.

  7. Sclerotinia

   Kennis word geneem dat geen nuwe inligting bekend is oor Sclerotinia nie.

 8. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2018-2019

   Dr Strauss rapporteer dat gemiddelde opbrengste van 2 113kg/ha behaal is in die nasionale cultivarproewe wat in die Swartland aangeplant is, en dat die cultivar Diamond die hoogste gemiddelde opbrengs van 2 505kg/ha behaal het. Hy sê goeie opbrengste is ook behaal deur die twee nuwe TT-cultivars wat evalueer is.

   Dr Strauss rapporteer voorts dat die proefgemiddeldes in die Rûens gewissel het tussen 3 008kg/ha op Klipdale en 1 704kg/ha op Tygerhoek, met 'n gemiddelde opbrengs van 2 270kg/ha.

   Dr Strauss bevestig op navraag dat die korter groeiers as gevolg van die klimaat in die 2018-seisoen beter gevaar het.

 9. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Kennis word geneem dat artikels oor die nasionale cultivar-proefresultate, cultivarkeuse, die beheer van insekte, vroegsaai en die bewaring van bye gepubliseer sal word in die Canolafokus.

  2. Inligtingsdae 2019

   Kennis word geneem dat die volgende inligtingsdae beplan word:

   6-7 Maart Graan SA Kongres
   12 Maart Overberg Agri Voorsaaidag
   13 Maart SKOG-Voorsaaidag
   6-7 Augustus Bewaringslandbou Wes-Kaap
   21 Augustus Riversdalse Inligtingsdag
   29 Augustus Roodebloem-inligtingsdag
   3 September Proefbesoeke: Suid-Kaap
   4 September Proefbesoeke: Swartland
   4-6 September NAMPO Kaap, Bredasdorp
   11-14 September Swartlandskou
  3. Video-opnames

   Die Voorsitter noem dat die Sclerotiniavideo heelwat aftrek gekry het, en dat ander video-opnames in die pyplyn is.

  4. Oilseeds Focus

   Neem kennis van die nuutste uitgawe van die Oilseeds Focus.

 10. Behoeftes van

  1. Die canolamark

   Geen verslaglewering.

  2. Canolaprodusente

   1. Pryse

    Kennis word geneem dat inligting oor agterskotte wat betaalbaar sal wees ingewag word.

   2. Canola opbrengskompetisie

    Die Voorsitter noem dat die canola opbrengskompetisie-prysuitdelingsfunksie na afloop van die vergadering aangebied sal word. Hy spreek die PNS se waardering uit teenoor diegene wat hulp verleen het met die kompetisie.

 11. Saad

  1. Beskikbaarheid van saad

   Kennis word geneem dat die saadmaatskappye heelwat waarde put uit die werk wat in die nasionale cultivar­evaluasieproewe gedoen word, met veral tendense wat uitgewys word in terme van korter- en langergroeiers wat as belangrik beskou word.

   Kennis word voorts geneem dat geen tekorte voorsien word sover dit saadbeskikbaarheid in 2019 betref nie.

  2. Dormansie van saad

   Kennis word geneem dat saaddormansie veral ter sprake is by teruggehoude saad.

 12. Ander sake

  1. Nuusbrokkies

   Kennis word geneem van die nuusbrokkies wat by die dokumentasie ingesluit is as deel van Bylae G.

  2. Tydskrifartikels: canola

   Kennis word geneem van die canolaverwante artikels wat by die dokumentasie ingesluit is as deel van Bylae H.

  3. Sprekers wat oorweeg word vir toekomstige Canolawerkgroepvergaderings

   1. Spreker: Mnr M Allsop

    Kennis word geneem dat Mnr Allsop genooi sal word om 'n volgende Canolawerkgroepvergadering toe te spreek oor bye.

   2. Aanbieding oor Sclerotinia: Me L Nowers, DLWK

    Kennis word geneem van die afskrif van die lesing oor Sclerotinia, wat Me Nowers tydens die vorige vergadering aangebied het.

 13. Datums van volgende vergaderings

  Kennis word geneem dat die volgende Canolawerk­groepvergadering aangebied word op 13 Junie 2019. Daarop­volgende datums van Canolawerkgroep­vergader­ings is 27 Augustus en 27 November.

 14. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die lede vir hul deelname tydens die vergadering. Hy noem dat hy en Dr De Kock nie meer voortaan Canola­werkgroepvergaderings sal bywoon nie, en spreek sy en Dr De Kock se waardering uit vir die samewerking en vriendelikheid wat hulle beleef het. Die vergadering word as gesluit verklaar.