Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 7 April 2016 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word deur dr De Kock met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig, veral die persone wat vir die eerste keer die vergadering bywoon.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Mnr A Theron PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Mnr G Keun PNS
  Mnr C Cumming PNS
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK Moorreesburg
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr W Heunis Overberg Agri/MKB
  Mnr F Human Overberg Agri
  Mnr P Blom SSK
  Mnr F le Roux SOILL
  Mnr J McDermott Pioneer
  Mnr R Brink  
  Mnr A Kirsten GSA
  Mnr JH Blanckenberg GSA Canola Spesialis Werkgroep
  Mnr F Marais BASF
  Mnr J Bruwer Bayer
  Mnr G Schreuder Theebo Tech (gedeelte van vergadering)
  Me I Leygonie SOILL
  Me F Martin Agricol
  Me A Pieterse US
  Prof A Agenbag PNS
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Dr I Trautman DLWK
  Dr J Strauss DLWK
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Dr MR Le Roux Stellenbosch Universiteit
  Me L Smorenburg DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr N Hawkins SAGIS
  Mnr JJ Bester Produsent
  Mnr L Coetzee Kaap Agri
  Mnr P Fouché Phyto Energy

 3. Personalia

  Geen.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen verdere sake.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 25 November 2015 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (24 Maart 2016) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word (Maandelikse data en Weeklikse bulletin).

   Voorsitter

  2. Oesskatting

   Neem kennis van die NOK se jongste oppervlakte en produksieskatting vir somergewasse soos op 30 Maart 2016 vrygestel, wat ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   H Cerfonteyn

  3. Winterreënstreek

   Swartland/Suid-Kaap:
   Verteenwoordigers rapporteer soos volg:

   • daar word nie 'n negatiewe houding onder produsente in die Swartland waargeneem nie, alhoewel saadverkope via Overberg Agri MKB laer is;
   • daar word verwag dat die aanplantings ongeveer dieselfde as die vorige jaar sal wees;
   • in die Caledon/Bredasdorp area is 38% minder saadbestellings as die vorige jaar;
   • dit is onseker hoeveel saad van die vorige seisoen oorgedra is;
   • in die SSK gebied word dieselfde aanplantings verwag;
   • dit word herhaal dat die betrokke plaas se wisselboustelsel en die produsenteprys wat realiseer word, in 'n groot mate produsente se besluite bepaal.

   Almal

  4. Somerreënstreek / Oos-Kaap / Ander

   Neem kennis dat

   • daar nie oor die canola aanplantings in die Alexandria distrik rapporteer kan word nie – samewerking tussen Eastern Cape Development Corporation (ECDC) en Anathi Oils;
   • dr De Kock oor ander aanplantings in die binneland asook proewe onder besproeiing (Groblersdal, Beestekraal/Brits, Vaalharts) rapporteer. Daar word vier kultivars geplant op drie verskillende plantdatums.

   Dr De Kock

  5. Prysinligting

   Neem kennis dat die waarde van canola afgelei van sojaboonoliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad op 29 Maart 2016 soos volg daar uitsien:

   47% Proteïen teen 'n waarde van R5 843 per ton teen 'n wisselkoers van R15.49.

   Relatiewe waarde van volvet canola is dus:

   Pluimvee (94%) R5 492 per ton
   Varke (100%) R5 843 per ton
   Suiwel (58%) R3 389 per ton

   Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus:

   Pluimvee (53%) R3 097 per ton
   Varke (65%) R3 798 per ton
   Suiwel (60%) R3 506 per ton
  6. Weervooruitskatting

   Neem kennis dat mnr Cerfonteyn oor die afgelope drie maande se reënval en vooruitskouings vir die volgende drie maande rapporteer. Die Wes-Kaap se damme is 31% vol teenoor 40% die ooreenstemmende tyd verlede jaar.

   Gemiddelde reënval en normale maksimum en minimum temperature word vir die periode April tot Junie 2016 in die Wes-Kaap verwag.

   H Cerfonteyn

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2015/2016

   Mnr Lombard rapporteer dat

   • die evaluasie van die 2015 canola kultivarproewe in die Desember 2015 Canola Fokus publiseer is;
   • voorbereidings vir die 2016 seisoen getref is en daar beplan word om op 18 April 2016 te begin plant;
   • daar waarskynlik 18 kultivars geplant sal word waarvan drie nuwe kultivars is;
   • daar vir Swartstam en Sclerotinia gespuit sal word.

   Die vergadering benadruk dat daar op die ideale stadium van plantontwikkeling gespuit moet word (soos deur die verskaffers aangedui) om alle kultivars 'n regverdige kans vir optimale opbrengs te gee. Mnr Lombard sal met kundiges oor die spuitprogram konsulteer.

   P Lombard

   Besluit dat daar by die volgende vergadering oor die voorkoms en beheer van Sclerotinia besin sal word.

   Voorsitter

  2. Biobrandstowwe

   Nuusberigte en tendense in die oliesade en bio-brandstofbedryf vir die kwartaal tot 31 Desember 2015 is ter inligting by die sakelys aangeheg.

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Daar het in Desember 2015 en Maart 2016 Canolafokus verskyn.

   Besluit dat inligting oor die beheer van Sclerotinia (spuit op die ideale stadium vir optimale beheer) in 'n volgende uitgawe van die Canolafokus verskaf sal word.

   Redaksie

  2. Inligtingsdae 2016


   Internasionale Canola Simposium 19 Julie – Bredasdorp
   20 Julie – Paarl
   Bewaringslandbou Konferensie 2,3 Augustus – datum sal aangepas word weens die verkiesing op 3 Augustus
   Riversdal Inligtingsdag 24 Augustus
   Proefbesoeke Suid-Kaap 25 Augustus
   Proefbesoeke Swartland 6 September
   Roodebloem Inligtingsdag 1 September
   SKOG Dag 8 September
   Agri Mega Week 14-17 September
   Moorreesburgskou 6-10 September
  3. Video-opnames

   Neem kennis dat lede enige interessante inligting/videos oor canola verbouing aan die PNS kantoor moet deurstuur.

   Almal

  4. Oilseeds Fokus

   Neem kennis dat 'n afskrif van die Oilseeds Fokus ter inligting by die sakelys aangeheg is. Die inligting is ook op die webblad van die PNS en die Oliesadebedryf beskikbaar.

  5. Canola Simposium

   Daar word kennis geneem dat uitnodigings vir die Internasionale Canola Simposium binnekort gereed sal wees. Die tema is:
   Verbouing van Canola met 'n 5-Tonopbrengs / Growing a 5 tonne canola crop.

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

  2. Produsente – Canola

   1. Pryse en agterskotte

    Neem kennis dat

    • SOILL op 18 Maart 2016 'n agterskot van R700 betaal het en daar 'n moontlikheid van 'n verdere agterskot is;
    • SOILL se prysinligting nou op 'n daaglikse basis vir almal beskikbaar is; en
    • die 2016 produsentepryse in Julie/Augustus aangekondig sal word.

    Mnr Le Roux

   2. Canola Opbrengskompetisie

    Daar word kennis geneem dat reëlings vir die 2016 Opbrengs­kompetisie binnekort in aanvang sal neem. Die kampgrootte is verhoog tot 45 hektaar en daar sal 15 inskrywings/deelnemers per streek toegelaat word.

    Prof Agenbag

   3. Hoër Opbrengs

    Geen verdere gesprek vind plaas nie. Die onderwerp sal by die komende Internasionale Simposium aandag kry.

 10. Saad

  Neem kennis dat daar voldoende saad vir die komende planttyd beskikbaar sal wees.

  Saadmaatskappye

 11. Ander sake

  1. Nuusbrokkies

   Neem kennis dat afskrifte van interessante nuusbrokkies ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Almal

  2. Canola tydskrif artikels

   Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Almal

  3. Sprekers

   Neem kennis dat mnr Gideon Schreuder van Theebo Tech die werkgroep toespreek oor "Ervaring en nuutste ontwikkeling in plant­tegnieke en plantertegnologie." Daar word besin oor die beweging van die gebruik van tandplanters na skyfplanters en die uitdagings daaraan verbonde. Onkruidbeheer bly ten spyte van verskeie maatreëls 'n uitdaging.

   Besluit dat die afskrif van die lesing asook die inligting oor die SFS Demonstration 2015 by die volgende sakelys aangeheg sal word.

   G Keun

  4. Canolawebstudie

   Neem kennis dat die opdatering van webwerfinligting by die volgende sakelys aangeheg sal word.

   G Keun

 12. Datums van 2016 vergaderings

  9 Junie
  23 Augustus
  24 November

 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank vir elkeen se bydrae afgesluit en verdaag.