Income & Cost Budgets / Archives / 2011/2012 / Soybean, maize and sunflower / Icb 2011 Kwazulu Natal Irrigation

Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2011/2012 Sojabone and mielies

KwaZulu-Natal (irrigation / besproeiing)
Area / Gebied Bergville
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
(conv. / konv.)
Cultivation system / Bewerkingstelsel No-till / Geen
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2011 07/2011
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 3 481 1 459
  Safex R/ton 3 600 1 861
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 250
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 119 152
Gross income / Bruto inkomste R/ha 13 923 17 511
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 593 1 649
  Own / Eie R/ha 257 0
  Purchased / Gekoop R/ha 336 1 649
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 194 3 894
Lime / Kalk R/ha 243 243
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 421 503
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 776 797
Casual labour / Los arbeid R/ha 154 231
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 209 221
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 026 613
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 1 080 1 890
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 103 103
  Repairs and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 136 140
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 357 607
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 276 276
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 6 566 11 166
Gross margin / Bruto marge R/ha 7 357 6 345
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 308 493
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 7 049 5 852
Own seed / Persentasie eie saad 80% 0%

Source: group discussions 2010.
Bron: groepsbesprekings 2010.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 11.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 11.00%.
 • Own combine harvester (fuel and repairs).
  Eie stroper (brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
KwaZulu-Natal (irrigation / besproeiing)

Bergville
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
3 200 4 468 5 084 5 700 6 317 6 932
3 400 5 188 5 844 6 500 7 156 7 812
3 600 5 908 6 604 7 300 7 996 5 692
3 800 6 628 7 364 8 100 8 836 9 572
4 000 7 348 8 124 5 900 9 676 10 452
Subscribe: receive ICBs via e-mail