Research Projects / Funding of Projects / Application Form Continuation

Application for continuation of financial assistance for a protein research project
Aansoek om voortsetting van finansiële steun vir 'n proteïennavorsingsprojek

To be submitted by 31 July / Moet teen 31 Julie ingedien word

Financial year   2021/2022   Finansiële jaarA – Particulars of Researcher / Besonderhede van Navorser

(Field of Study, University, Year / Studieveld, Universiteit, Jaar)
B – Details / Besonderhede

Send an executive summary – in which progress is described in support of the application for continuation – as e-mail attachment to maria@proteinresearch.net
'n Bestuursopsomming waarin vordering wat behaal is beskryf word moet ter ondersteuning van die voortsettingsaansoek gestuur word aan maria@proteinresearch.net

Financial assistance for this project / Finansiële steun vir hierdie projek

Own sources / Eie bronne
Other sources ¹ / Ander bronne ¹
¹A document that reveals details of funding and stating any conditions attached must be sent as an attachment to maria@proteinresearch.net in support of the application.
'n Dokument wat gedetailleerde begroting en aanwending aandui asook enige vereistes wat deur ander bron(ne) gestel is moet as e-pos aanhangsel gestuur word na maria@proteinresearch.net ter ondersteuning van die aansoek.
Has the project been submitted to THRIP for funding? *
Is projek aan THRIP voorgelê vir befondsing? *

If submitted, for which amount? ²
Indien wel, vir welke bedrag? ²
Click here to read the Financial guidelines. / Bestudeer die Finansiële riglyne hier.

Protein Research Foundation (PRF) ¹ / Proteïennavorsingstigting (PNS) ¹Manpower / Mannekrag


Running / Bedryf


Total / Totaal
²A copy of the THRIP submission must be sent as an attachment to maria@proteinresearch.net.
'n Afskrif van die THRIP voorlegging moet as e-pos aanhangsel gestuur word na maria@proteinresearch.net.

  • A researcher will be informed in writing on 28 February of the year in which his project comes to an end, that a final report and a financial report must be submitted within six months from that date, and that any outstanding amounts to be paid by the PRF will lapse if the requirements are not met. Where research on summer crops are concerned, the researcher will be required to submit a final report and a financial report before the end of the next financial year.
  • 'n Navorser word op 28 Februarie van die finansiële jaar waarin sy projek eindig skriftelik in kennis gestel dat 'n finale en finansiële verslag binne ses maande na die datum van die brief ingedien moet word, en dat enige uitstaande bedrae wat die PNS nog moet betaal sal verval indien daar nie voldoen word aan hierdie vereiste nie. Indien navorsing op somergewasse gedoen word, moet die navorser 'n finale verslag en 'n finansiële verslag indien voor die einde van die volgende finansiële jaar.
Changes / Veranderinge
Did the project plan change during the past year? *
Het die projekplan gedurende die afgelope jaar verander? *