Working Group Minutes / Canola / 27 Augustus 2019

Notule

Canolawerkgroepvergadering
gehou om 09h00 te Langgewens Navorsingsplaas, Moorreesburg, op 27 Augustus 2019

 1. Opening

  Die Voorsitter, Mnr AP Theron, vra dat vir 'n oomblik van stilte ter nagedagtenis aan Lisa Smorenburg met afsterwe van haar seun. Sterkte word Lisa Smorenburg toegewens vir die begrafnis wat sal plaasvind op 28 Augustus 2019.

  Die vergadering word met gebed geopen.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr AP Theron, heet die teenwoordiges welkom by Langgewens. 'n Spesiale woord van welkom aan Mnr Nico Hawkins van SAGIS.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr AP Theron Voorsitter
  Mnr K Blanckenberg Graan SA
  Mnr P Blom SSK
  Mnr J Botes Agricol
  Mnr N Bouwer Agricol
  Dr E Briedenhann PNS
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr L Coetzee Kaap Agri
  Me I Crous SOILL
  Mnr C Cumming PNS
  Mnr G de Bruin Kaap Agri
  Mnr G Keun PNS
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr J Loubser PNS
  Mnr J McDermott Pioneer
  Mnr C Müller Agricol
  Mnr R Schutte Overberg Agri
  Mnr Z Spammer SOILL
  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr L van Jaarsveld Overberg Agri
  Mnr G van Schalkwyk K2 Agri

  Verskonings

  Me R Beukes NDLBV
  Mnr N Bouwer Agricol
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr G Els K2Agri
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr F Le Roux SOILL
  Me L Smorenburg DLWK
  Dr J Strauss DLWK
  Dr P Swanepoel US
 4. Personalia

  Daar word met leedwese kennis geneem van die afsterwe van Me Lisa Smorenburg se seun, asook die blydskap van ander wat geraak was met die orgaanskenkings.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, met die toevoeging van die volgende item:

  • Item 12.6 – Canola proefbesoeke: Suid-Kaap en Swartland
 6. Goedkeuring van notule: 4 Junie 2018

  Die notule van die vergadering gehou op 4 Junie 2019 word as gelese beskou en goedgekeur.

 7. Algemene oorsig

  1. SAGIS-Inligting

   Mnr N Hawkins doen 'n voorlegging wat handel oor die agtergrond en geskiedenis van SAGIS asook SAGIS-inligting.

   Kennis word geneem van die nuutste uitgawes van SAGIS se Weeklikse Bulletin en Maandelikse Data.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word van die SAGIS-inligting.

    Mnr Keun

  2. Oesskattings

   Kennis word geneem van die Oesskattingskomitee wat vandag die somer- en wintergewasse bespreek. Die produksiesyfer sal dan beskikbaar gestel word.

   Die huidige oesskatting is in lyn met die bedryf se skatting.

  3. Winterreënvalstreek

   1. Swartland

    Daar word rapporteer dat die Swartland goed lyk, maar dat nog reën word benodig. Goeie verwagting vir laer temperature onder 20 grade vir die blomtyd.

   2. Suid-Kaap

    Daar word gerapporteer dat die Suid-Kaap weggespring het met goeie reën in Maart, April was ondergemiddeld en so18-20mm op 23 Julie wat die laaste reën was. Vroeë cultivars wat aangeplant is, soos Diamond, lyk nie sleg nie, maar skade is reeds aangerig. Indien dit nou weer reën is daar hoop.

  4. Somerreënvalstreek / Oos-Kaap / Ander

   1. Oos-Kaap

    Geen aanplantings is gedoen nie.

   2. Ander

    Die Voorsitter rapporteer dan hulle besoek afgelê het in Marble Hall, waar 106ha canola aangeplant is. Kennis word geneem van die potensiaal in daardie streek, asook die cultivars wat geplant is.

    Daar word verder kennis geneem van navrae wat ook ontvang is insake canola aanplanting in die Schweizer Reneke en Lichtenburg gebiede.

  5. Prysinligting

   Dr Briedenhann rapporteer oor die lae pryse van die canola-olie en oliekoek in die wêreldmark. Canola-oliekoek gaan veral kompeteer met sonneblomoliekoek. Sonneblomoliekoekbeskikbaarheid in Suid-Afrika gaan verminder, wat miskien 'n positiewe bydrae kan lewer tot die prys van canola-oliekoek. Die sywaardse neiging in terme van die prys klink baie logies. Die vlakke is baie neutraal en hopelik is dit 'n goeie prys vir die produsent wat gaan werk om volhoubaar te wees.

  6. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn doen 'n voorlegging insake die weer en meld ter opsomming dat die voorspellings in die Swartland baie positief lyk en daar baie potensiaal is vir beter reënval in September en Oktober.

   Daar word met dank kennis geneem van die voorlegging van Mnr Cerfonteyn insake die huidige weervoorspellings.

  7. Sclerotinia

   Daar word gerapporteer dat daar wel gevalle van Sclerotinia was, maar dat dit nie regtig 'n probleem is nie aangesien daar vroegtydig gespuit is.

   Mnr Keun meld dat die amptelike bekendstelling van die Sclerotinia Netwerk 12 September 2019 is. Terugvoering sal dan ontvang word insake die vordering op die werk wat reeds gedoen is. Daar is 'n wye hoeveelheid rolspelers wat deel is van die netwerk en op Sclerotinia werk.

  8. Skade: Kletodim

   Daar word gerapporteer van Kletodim skade aan canola. Melding word gemaak dat in die meeste gevalle dit veroorsaak word deur te veel, te laat of onder strestoestande, of 'n kombinasie van al drie. Aangesien dit te laat is vir die huidige seisoen moet 'n bewusmakingsaksie begin word en deeglike voorbereiding moet gedoen word vir die komende seisoen. 'n Artikel in Canolafokus 90 asook inligting tydens die vergadering met die chemieseverteenwoordigers word gemeld.

   Besluite

   1. Dat 'n bewusmakingsaksie begin word en dat Mnr Cumming die ondersoek koördineer en die inligting bymekaar kan maak vir verspreiding.

    Mnr Cumming
    Canolawerkgroep

   2. Dat 'n artikel in die Canolafokus gepubliseer word.

    Mnr Cumming
    Canolawerkgroep

   3. Dat die inligting deel vorm van die opleiding van chemiese verteenwoordigers.

    Mnr Cumming
    Canolawerkgroep

 8. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2018-2019

   Mnr Lombard rapporteer oor die toestand van die proewe. Melding word gemaak van 'n probleem met die proef in die Heidel­bergvlakke.

 9. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Kennis word geneem van die artikels in die Canolafokus, wat ingebind is in die agenda. Die Voorsitter bedank Mnr Lombard en sy span vir hulle bydraes. Hy versoek ook verder dat daar herhalings op artikels gedoen kan word deur slegs datums te verander vir die nuwe seisoen, wat dan deel vorm van 'n bewusmakingsaksie.

  2. Inligtingsdae 2019

   Kennis word geneem dat die volgende inligtingsdae beplan word:

   6-7 Augustus Bewaringslandbou Wes-Kaap
   21 Augustus Riversdalse Inligtingsdag
   27 Augustus Overberg Agri Inligtingsdag
   29 Augustus Roodebloem-inligtingsdag
   3 September Proefbesoeke: Suid-Kaap
   4 September Proefbesoeke: Swartland
   4-6 September NAMPO Kaap, Bredasdorp
   11-14 September Swartlandskou
   19 September SKOG
   20 September Hopefield Inligtingsdag

   Besluite:

   1. Dat kennis geneem word dat SKOG se datum skuif na 19 September 2019.

    Canolawerkgroup

   2. Dat kennis geneem word dat die eerste Hopefield-boeredag plaasvind op 20 September 2019.

    Canolawerkgroup

  3. Video-opnames

   Die Voorsitter noem dat daar verlede jaar 'n video gemaak is deur Prof Agenbag en Mnr Cumming oor Sclerotinia. Die doel was om 'n video oor oesverliese te maak maar, as gevolg van die afsterwe van Prof Agenbag het dit nie gebeur nie en word versoek dat die saak oorstaan.

   Mnr Keun rapporteer oor die slimfoontoepassing wat nog 'n paar haakplekke het, en by die volgende vergadering gedemonstreer sal word.

   Besluite:

   1. Dat die maak van 'n video oor oesverliese oorstaan.

    Canolawerkgroup

   2. Dat die slimfoontoepassingdemonstrasie oorstaan tot die volgende vergadering.

    Mnr Keun
    Canolawerkgroup

  4. Oilseeds Focus

   Kennis word geneem dat die September uitgawe by die drukkers is, en dat dit ook elektronies beskikbaar is op beide PNS- en OPOT-webtuistes.

 10. Behoeftes van

  1. Die canolamark

   Daar word kennis geneem dat die markte goed lyk vir September.

  2. Canolaprodusente

   1. Pryse en agterskotte

    Kennis word geneem van die moontlike betaling van 'n agterskot.

   2. Canola Opbrengskompetisie

    Kennis word geneem dat daar in die Swartland genoeg inskrywings ontvang is in beide kategorieë.

    Daar word vermeld dat daar slegs 1 inskrywing ontvang is vir die kleiner as 150ha kategorie en 2 vir die groter as 150ha kategorie, vir die Suid-Kaap se Canola Opbrengskompetisie. Daar word besluit om die Suid-Kaap kompetisie af te las vir die jaar.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat daar genoeg inskrywings ontvang is in beide kategorieë in die Swartland.

     Voorsitter
     Mnr Keun
     Mnr Cumming

    2. Dat die Suid-Kaap opbrengskompetisie vir die jaar afgelas word, weens die droogte.

     Voorsitter
     Mnr Keun
     Mnr Cumming

    3. Dat Mnr Cumming die betrokke persone wat ingeskryf het vir die Suid-Kaap kompetisie in kennis moet stel dat die kompetisie gestaak is.

     Mnr Cumming

    4. Dat 'n kort media verklaring uitgereik word, wat redes verskaf waarom die jaar se Suid-Kaapkompetisie gestaak is.

     Voorsitter
     Mnr Keun

   3. GM-Canola

    Die Voorsitter rapporteer dat inligting verkry by die Internasionale Raapsaad Kongres, gehou in Berlin, daarop dui dat die neiging vorentoe, nie GM-canola is nie. Dat die saak as afgehandel beskou word.

 11. Saad

  1. Beskikbaarheid van saad

   Kennis word geneem van die probleme ondervind insake die beskikbaarheid van saad gedurende die jaar. Genoegsame saad vir die nuwe seisoen sal beskikbaar wees.

   Die Voorsitter spreek sy dank uit teenoor die saadmaatskappye vir hul bydrae in die verband.

  2. Dormansie van saad

   Geen nuwe inligting is beskikbaar insake die saaddormansie nie en Mnr Lombard beveel aan dat die saak van die agenda verwyder word.

  3. Ontkieming van saad

   Kommer word uitgespreek oor die kwessie rondom die saad wat reg ontkiem maar nie groeikragtigheid het nie. Met die groei­kragtigheidstoetse slaag dit maar bly steeds 'n probleem sodra dit op die lande geplant word. Daar word kennis geneem van die inligting verskaf deur SANSOR en aanbeveel dat Mnr Kobus van Huyssteen van SANSOR genooi word na die volgende vergadering om die duidelikheid te gee oor die aangeleentheid.

   Besluit:

   1. Dat Mnr Kobus van Huyssteen van SANSOR genooi word na die volgende vergadering om duidelikheid te gee oor die vereistes vir ontkieming, groeikragtigheid ensovoorts.

    Voorsitter
    Mnr Keun

 12. Ander sake

  1. Tydskrifartikels: canola

   Kennis word geneem van die canolaverwante artikels wat by die dokumentasie ingesluit is as deel van Bylae I.

  2. Sprekers wat oorweeg word vir toekomstige Canola­werkgroepvergaderings

   Kennis word geneem dat die volgende persone genader sal word om voorleggings aan die werkgroepvergaderings te maak:

   • Mnr Jaco Wolfaardt – Die bewaring van bye;
   • Mnr Kobus van Huysteen, SANSOR – Die wetlike aspekte op die kwaliteit van saad;
   • Dr Sandra Lamprecht, LNR-NIPB – Insette oor grondgedraagte siektes wat 'n verskil kan maak op die produksie van canola;
   • Mnr Gareth de Bruin, Kaap Agri – Geïntegreerde stelsel insake waarde toevoeging;
   • Dr Johann Strauss – terugvoering gee oor Australië-besoek;
   • Lizette Nowers – terugvoering oor Sclerotinia-besoeke en nuwe kontakte; en
   • Verteenwoordigers van die Kunsmismaatskappye.

   Besluit:

   1. Dat die volgende persone genader sal word om voorleggings aan die werkgroep vergadering te maak:
    • Mnr Jaco Wolfaardt – Die bewaring van bye;
    • Mnr Kobus van Huysteen, SANSOR – Die wetlike aspekte op die kwaliteit van saad;
    • Dr Sandra Lamprecht, LNR-NIPB – Insette oor grondgedraagte siektes wat 'n verskil kan maak op die produksie van canola;
    • Mnr Gareth de Bruin, Kaap Agri – Geïntegreerde stelsel insake waarde toevoeging;
    • Dr Johann Strauss – terugvoering gee oor Australië-besoek;
    • Lizette Nowers – terugvoering oor Sclerotinia-besoeke en nuwe kontakte; en
    • Verteenwoordigers van die Kunsmismaatskappye.

    Voorsitter
    Mnr Keun
    Canolabeplanningskomitee

  3. Canolawebstudie

   Kennis word geneem dat die volledige webstudie beskikbaar is in die sakelys vir die lede om in hulle eie tyd te bestudeer en op die skakels ingaan wat vir elkeen van belang is.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word van die webstudie.

    Mnr Keun

  4. Inkomste- en Kosteramings

   Kennis word geneem van die inkomste- en kosteramings wat as Bylae K by die sakelys aangeheg is.

   Dank word uitgespreek teenoor BFAP en Graan SA wat bydraes gelewer het.

  5. Bye: Voorlegging Chris Cumming

   Daar word kennis geneem van die artikel in die Canolafokus.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word van die artikel insake die huidige probleem tussen die canola- en bye-produsente wat in die Canolafokus gepubliseer is.

    Mnr Keun
    Lede

  6. SKOG

   Die reëlings vir 'n bywoning van die proefbesoeke op 3 en 4 September 2019 word bevestig.

 13. Datums van volgende vergaderings

  Kennis word geneem dat die volgende Canolawerkgroepvergadering geskeduleer is vir 27 November 2019, wat gekombineer sal wees met die Canola Kompetisiefunksie.

 14. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die lede vir hul deelname tydens die vergadering. Die vergadering word as gesluit verklaar.