Reports / Archives / Research Reports / 2000/2001 / 2000 Beleidsbesluite

Navorsingsverslag 2000/2001

3.

 

Beleidsbesluite


Die toenemende belangrikheid van tegnologie oordrag is reeds hierbo aangestip. In opvolging van die bestaande riglyne van die PNS ten opsigte van die skryf van bestuursopsommings, word van navorsers verwag om hulle bestuursopsommings in 'n formaat van 'n wetenskaplike artikel te skryf. Die Raad het besluit dat hierdie bestuursopsommings aan die Bemarkingskomitee opgedra word om aanbevelings aan die Raad te maak en te bepaal hoe die verslag verder versprei moet word. Hierdie poging sal verseker dat alle navorsingsprojekte daardie teiken mark bereik waarvoor dit bedoel word.

Finansiering van navorsing asook die voortvloeiende intellektuele eienaarskap is reeds vir geruime tyd 'n geskilpunt met sommige kontrakteurs. Na onderhandelinge met die LNR, is daarin geslaag om 'n oorkoepelende ooreenkoms tussen die LNR en die PNS daar te stel ten opsigte van intellektuele eiendom sodat sodanige aspekte nie meer met individuele institute op 'n jaarlikse basis onderhandel hoef te word nie.

In 'n poging om finansiële beleid en beheer meer vaart belyn te maak, is die prosedures wat gegeld het in besonderhede nagegaan en aangepas by huidige omstandighede en vereistes.

Saadteling en bio-tegnologie is voorheen deur die PNS beskou as kommersiële aksies alternatiewelik as baie duur navorsing. Vanweë veranderende behoeftes het die PNS sy beleid hieromtrent hersien, en het besluit dat beide saadteling en bio-tegnologie projekte by uitsondering befonds sal word, mits dit gekoppel kan word aan spesifieke behoeftes van die Suid-Afrikaanse mark.

Die Raad van die PNS is oortuig dat hierdie aanpassings in beleid wat genoodsaak is deur veranderde omstandighede, sal meehelp tot die sneller bereiking van die doelwitte wat die PNS vir homself gestel het.