Working Group Minutes / Archives / Canola / 2 Junie 2010

Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou op 2 Junie 2010 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig, veral mnr Ferreira asook mnre Joubert en Theron van PNS Raad.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Mnr D Joubert PNS
  Mnr SG Ferreira PNS
  Mnr AP Theron PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Dr J Strauss DLWK
  Dr M Hardy DLWK
  Dr H Cerfonteyn DLWK
  Dr G Conradie DLWK
  Dr J Kellerman Agricol
  Dr P Laubscher Overberg Agri
  Dr JJ Bruwer SSK
  Dr JCG van Niekerk MKB
  Dr J Smuts CBK
  Prof A Agenbag US
  Dr GB Tribe LNR-NIPB
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr G Keun PNS
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskonings

  Dr I Trautmann DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Me L Smorenburg DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK
  Dr J Labuschagne DLWK
  Dr T Brand DLWK
  Dr JJ Bester GSA
  Dr K Schonken GSA
  Dr T le Roux CBK
  Dr J McDermott Du Pont
  Dr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Me E Hough MKB
  Me K Becker SOILL
  Me H van Vuuren Kaap Agri
  Dr N Kotzé Agricol
  Me F Martin Agricol
  Dr J de Kock PNS
 3. Personalia

  Mnr A Theron word gelukgewens met sy verkiesing as Vise-Voorsitter van GSA Nasionaal.

 4. Vasstelling van sakelys

  Geen verdere sake.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 4 Februarie 2010 word as gelese beskou en goedgekeur.

  Daar word besluit dat die notule van die Canolawerkgroep gehou op 4 Februarie 2010 na die Bemarkingskomitee verwys word vir plasing op die webtuiste.

  Mev Du Preez

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   1. Canola

    Swartland / Suid-Kaap

    Die Swartland het baie reën gehad en daar kon betyds geplant word. Die stande lyk op die oomblik goed, maar dit is nog onseker hoeveel canola geplant is. Daar is slakke in die koring- en canolalande en sedert middel Mei is daar ook baie onkruide.

    In die Swartland word medics as wisselbougewas ook gewild onder produsente.

    Die Suid-Kaap (veral die oostelike gedeelte) het 'n ernstige droogte. Volgens saadbestellings is daar in die Overberg Agri gebied minder canola as die vorige jaar gesaai. Waar daar wel gesaai is, is die opkoms en stand van die gewasse wisselvallig.

    Oos-Kaap

    Die Voorsitter was in gesprek met dr Schweiger van Phyto Energy oor hulle beoogde biobrandstof aanleg in die Oos-Kaap (by Port Elizabeth). Alles is nog in 'n begin-fase.

  2. Somerreënvalstreek

   Daar is sover bekend, geen verdere aanplantings in die somerreënstreek nie. Daar was navrae uit Natal en die Noord-Kaap.

  3. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn gee 'n oorsig oor die afgelope maande se reënval en gee 'n vooruitskouing vir die volgende maande. Die reënvalvoorspelling vir die Suid-Kaap bly onder-normaal.

   Die RSA se damme is 90% vol en die damme in die Wes-Kaap 62%.

   Mnr Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   Volgens die NOK se April 2010 opname word canola aanplantings van 37 500ha vir 2010 verwag. Die finale syfers vir 2009 is soos volg:

   • Oppervlakte: 35 060 hektaar
   • Finale oes: 40 350 ton
   • Tonnemaat gelewer: 40 112 ton

   Mnr Cerfonteyn

  5. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (Januarie 2010) soos deur SAGIS verskaf en wat ter inligting by die sakelys aangeheg is, aanvaar word, naamlik:

   • die jongste markinligting (April 2010)
   • die weeklikse bulletin
   • die maandelikse bulletin
  6. Prysvooruitskatting en Internasionale Mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer oor die internasionale mark en gee prysvooruitskouings ten opsigte van die pryse wat vee­voervervaardigers bereid sal wees om te betaal. Die jongste gelande prys van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) in Kaapstad op 28 Mei 2010, beloop R3 169. Wisselkoers = R7,58.

   1. Canola

    Die afgeleide waarde van volvet canola (teenoor sojabone) is soos volg:

    Pluimvee (94%) R2 979
    Varke (100%) R3 169
    Suiwel (58%) R1 838

    Die relatiewe waarde van canola oliekoek (met minder as 1% vet) is dus soos volg:

    Pluimvee (53%) R1 680
    Varke (65%) R2 060
    Suiwel (60%) R1 901
   2. Produsentepryse vir canola

    Geen kontrakpryse is nog bekend gemaak nie.

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe

   1. Cultivarproewe 2009

    Daar word kennis geneem dat die resultate van die 2009 cultivarproewe in die Januarie 2010 Canolafokus gepu­bliseer is. Die ontledings ten opsigte van die olie en proteïen-inhoud is nog in proses.

    Mnr Lombard

    Daar word besluit dat daar by 'n volgende vergadering verder oor die aanwending van die cultivarproewe se resultate besin moet word.

    Voorsitter

   2. Aanplantings 2010

    Daar word gerapporteer dat die stand van die SKOG-proewe goed is. In die Suid-Kaap is proewe geplant by Riversdal, Tygerhoek (middel Mei) en Swellendam (2 Junie). Reën is dringend nodig in die Suid-Kaap.

    Mnr Lombard

   3. Pitvaste cultivars om oesverliese te beperk

    Volgens die navorsers is dit nie nodig of prakties haalbaar om cultivars vir pitvastheid te ontleed nie. Die cultivars word geteel vir pitvastheid, maar faktore soos grond en omgewingstoestande, ongelyke rypwording, meganiese prosesse en oesmetodes soos platsny, optel en stroop van die gewas kan 'n invloed op oesverliese hê.

    Daar word besluit dat vrae hieroor geformuleer en tydens die vergadering van 26 Augustus aan mnr Potter van Australië gevra sal word.

    Almal

   4. Effek van saadgrootte op olie-inhoud van die saad

    Mnr Lombard sal tydens die 2010 proewe met die evaluering ten opsigte van die effek van saadgrootte voortgaan en waarnemings in die verslae aantoon.

    Mnr Lombard

  2. Bemesting

   1. "N-bemesting van canola gebaseer op N-mineralisasie en loging"

    Die navorsingswerk insake die invloed van N-bemesting op canola gaan voort.

    Prof Agenbag

   2. "S-bemestingsbehoeftes van canola in die produksiegebiede van die Wes-Kaap"

    Die navorsingswerk insake die invloed van S-bemesting op canola word voortgesit.

    Prof Agenbag

   3. Wisselbou-projek: effek van canola op op­volggewas

    Die literatuur toon aan dat daar nie altyd dieselfde resultaat verkry word wanneer canola voor 'n ander gewas binne een jaar geplant word nie.

    Prof Agenbag dui aan dat hy 'n navorsingsaansoek in hierdie verband gaan voorlê.

    Mnr Keun
    Prof Agenbag

  3. Pes- en Plaagbeheer

   1. Monitering van insekte op canola

    Daar word kennis geneem dat daar weer slakke in die Swartland voorkom en dat dr Tribe in die proses is om die toestande te ondersoek. Produsente is aangeraai om reeds met saaityd slakpille te strooi. Tot dusver is geen isopoda waargeneem nie.

    Dr Tribe

  4. Biobrandstowwe

   Daar word kennis geneem dat geen verdere inligting beskikbaar is nie en daar word besluit dat die saak voorlopig daar gelaat word.

  5. Verlaging van onkruidsaadbank

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie en daar word besluit dat die saak voorlopig gelaat word.

 8. Tegnologie-oordrag

  1. Canolafokus

   Besluit dat die volgende artikels vir publikasie in die Canolafokus aan die Redaksie voorsien moet word:

   • Data oor stelsels om raaigras te beheer – Dr Hardy
   • Praktiese wenke ten opsigte van beperking van oesverliese
   • Inligting oor insekbeheer, byvoorbeeld ruitrugmot.

   Redaksie

  2. Inligtingsdae 2010

   20 Julie 2010 Inligtingsdag by Tygerhoek
   30-31 Augustus 2010 Besoek aan cultivarproewe
   15 tot 18 September 2010 Agri Megaweek
   1 September 2010 Roodebloem Boeredag
   2 September 2010 Riversdal Boeredag
   9 September 2010 SKOG Dag

  3. Registrateur Wet 36 (Fertilizers, Farm feeds, Agricultural remedies and Stock remedies Act)

   Neem kennis dat geen vordering ten opsigte van die registrasie van nuwe chemiese middels gerapporteer kan word nie. Daar word besluit dat die saak voorlopig daar gelaat word.

  4. Saadbehandeling teen swamme en insekte by canola – aansoek vir registrasie van Cruiser op canola

   Daar word gerapporteer dat Cruiser as saadbehandeling teen swamme en insekte geregistreer is, maar nog nie deur Syngenta vrygestel is nie. Mnr Keun sal dit opvolg.

   Goeie saai/groei toestande sal die effek van saad­behandeling bevorder. In die praktyk voel produsente dat saadbehandeling nie 'n beduidende bydrae tot hoër opbrengs het nie. Aangesien dit teen 'n lae koste gedoen kan word, word daar aanbeveel dat saadbehandeling wel toegepas moet word, verkieslik met Cruiser sodra dit beskikbaar is. Daar moet egter seker gemaak word of en indien wel, waarvoor saad reeds behandel is wanneer dit aangekoop word. Cruiser moet nie gebruik word op saad wat reeds met 'n ander middel behandel is nie.

  5. Suid-Kaap canola produsente van die jaar

   Die verslag van die Canola Kompetisie in die Suid-Kaap word aan lede voorsien en verder toegelig.

   Canola vaar goed as deel van 'n wisselboustelsel. Canola moet verkieslik net elke vierde jaar op dieselfde land geplant word om Swartstam te voorkom. Swartstamspore in die grond verminder stelselmatig oor drie jaar waarna daar weer canola geplant kan word.

   Neem kennis dat die volgende wenners aangekondig is:

   • Beste opbrengs: Theunissen Familie Trust
   • Tweede beste opbrengs: AG Beukes
   • Beste bruto marge: Theunissen Familie Trust
   • Tweede beste bruto marge: Wankie Boerdery

   Neem kennis dat die PNS Raad besluit het dat die formaat van die verslag aangepas sal word om verdere inligting deur te gee.

   Mnr Keun
   Mnr Slabbert
   Mnr JG Loubser

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Generiese reklame

    Daar word gerapporteer dat die PNS besluit het dat daar oor die volgende drie tot vyf jaar 'n daadwerklike generiese reklame veldtog om die produksie en gebruik van canola te stimuleer, geloods gaan word. Vlugskrifte word saamgestel en versprei. Die waarde van canola in 'n wisselboustelsel moet veral gepropageer word. Produsente moet dit ook as 'n volwaardige kontant gewas beskou en dit so hanteer. Suksesverhale in die bedryf behoort groter blootstelling te kry.

    Mnr Keun
    Prof Agenbag

  2. Produsente – Canola

   1. Canola oesverliese

    Dr Strauss deel die volgende waarnemings/aanbevelings vir produsente ten opsigte van sy navorsingsprojek oor oesverliese en die beperking daarvan, met die vergadering:

    • gedurende 2008 was daar onderskeidelik 43% oes­verlies by direk stroop en 31% verlies by plat­gesnyde canola;
    • gedurende 2009 was daar onderskeidelik 37% verlies by direk stroop en 33% by platgesnyde canola;
    • die tol- en grondspoed van stroper moet dieselfde wees;
    • platsnyer en stroper se kapasiteit moet ooreenstem;
    • wind en/of swaar reën voor oestyd veroorsaak verliese;
    • stadium van doodspuit en platsny sal verskil;
    • daar moet binne 'n sekere aantal dae na platsny gestroop word;
    • gebruik 'n goeie optelmasjien;
    • oes eerder vroeër en droog die pitte as te laat oes en groot oesverliese te ly;
    • daar word by produsente aanbeveel dat daar teen 10 tot 12% vog geoes moet word om verliese te beperk.

    Dr Strauss

   2. Verslag van reis na Australië

    Daar word besluit dat mnre P Laubscher en J Bruwer by die volgende vergadering 'n kort verslag oor hulle toer na Australië sal gee.

    P Laubscher
    J Bruwer

 10. Saad

  1. Saad – Canola

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie en daar word besluit dat die saak voorlopig daar gelaat word.

 11. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die PNS webtuiste, naamlik nuusbrokkies en kleurfotos

   Daar word versoek dat lede goeie kleurfotos vir plasing op die webtuiste aan die kantoor beskikbaar moet stel.

   Almal

  2. Inkomste- en Kosteberamings 2009

   Die opgedateerde inligting oor inkomste en kosteberaming ten opsigte van canola, lupiene, koring en gars is by die sakelys aangeheg. Mnre Ferreira en Joubert gee verdere toeligting. Meeste van die inligting is vanaf landbou­besighede of groepbesprekings versamel en verwerk. Insetkostes en praktyke op plase wissel van streek tot streek. Oeskoste word bereken volgens die megani­sasiekoste register (petrol, reparasies, ure per hektaar). Saadpryse word bereken teen 'n gemiddeld van die onderskeie cultivars.

   Daar word aanbeveel dat die datum van die spesifieke dag waarop 'n prys geldig is, vir duidelikheid in die tabelle bygevoeg moet word. Dit is vir die produsente belangrik dat die omstandighede en praktyke in elke streek afsonderlik vergelyk moet word en die regte stel inligting vir die spesifieke streek saamgestel moet word.

   Daar word besluit dat mnr Ferreira persone in die bedryf sal nader om met die berekening van die oorhoofse koste vir elke streek behulpsaam te wees.

   PNS

  3. E-pos oor kwaliteit van canola

   Besluit dat die saak as afgehandel beskou word en van die sakelys afgehaal word.

 12. Datums van 2010 vergaderings

  • 26 Augustus
  • 30 and 31 Augustus – besigtiging van cultivarproewe
  • 1 Desember – afsluitingsfunksie
  • 2 Desember
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank aan elkeen afgesluit en verdaag.